Oxibuprokain Bausch & Lomb

Bausch och Lomb

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) (klar, färglös)

Lokalanestetikum

Aktiv substans: Oxibuprokain
ATC-kod: S01HA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-10-15.

Indikationer

Lokalanestesi i oftalmologisk praxis.

Kontraindikationer

Överkänslighet för derivat av para-aminobensoesyra.
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

1–2 droppar vid tonometri. För anestesi, vid exempelvis avlägsnande av främmande föremål i ögat eller vid tillpassning av kontaktlinser, ges 1 droppe 3-4 gånger med cirka 30 sekunders mellanrum.

Varningar och försiktighet

Skador på hornhinnan kan uppkomma vid långvarig applikation av lokalanestetikum i ögat.
Det bedövade ögat skall skyddas mot kontakt av främmande partiklar.

Interaktioner

Oxibuprokain minskar effekten av sulfonamider.

Graviditet

Kategori A

Oxibuprokain Bausch & Lomb kan användas under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Oxibuprokain Bausch & Lomb kan användas under amning.

Trafik

Oxibuprokain Bausch & Lomb kan förorsaka övergående dimsyn. Patienten bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

Biverkningar

För detta preparat finns inte modern klinisk dokumentation som kan tjäna som underlag för bedömning av biverkningsfrekvens. Den vanligaste biverkningen är lokal irritation.

På grund av den låga systemabsorptionen är systemiska biverkningar mycket ovanliga.

Centrala och perifera nervsystemet:

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Tremor.

Ögon:

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Övergående sveda vid instillationen. Hornhinneskada vid upprepad användning.

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Dimsyn.

Hjärtat:

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Bradykardi.

Blodkärl:

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Hypotension.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administreringsstället:

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Yrsel.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Allergisk reaktion.

Rapportering av biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Det finns inga rapporter om överdosering.

Farmakodynamik

Oxibuprokain är ett derivat av para-aminobensoesyra. Preparatet är ett lokalanestetikum med snabbt insättande och kortvarig effekt. Anestesi uppstår inom cirka 20 sekunder och kvarstår under cirka 10 minuter.

Beroende på patientens ålder är känsligheten i hornhinnan normal efter ungefär 1 timma.

Innehåll

En ml lösning innehåller oxibuprokainhydroklorid 4 mg, saltsyra och renat vatten.

Miljöpåverkan

oxibuprokain

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av oxibuprokain kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att oxibuprokain är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: oxibuprokain har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Ljuskänsligt; förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Oxibuprokain Bausch & Lomb
Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) (klar, färglös)
20 x 0.5 milliliter endosbehållare (fri prissättning), EF

Liknande preparat inom:

Oxibuprokain