Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Betolvex®

Teva

Filmdragerad tablett 1 mg (rund, rosa, 8 mm, märkta CCO)

Preparat för peroral B12-behandling

Aktiv substans: Cyanokobalamin
ATC-kod: B03BA01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-11-09.

Indikationer

Hematologiska, neurologiska och andra symtom till följd av vitamin B12-brist.

Malabsorption av vitamin B12, exempelvis till följd av avsaknad av intrinsic factor (perniciös anemi), ventrikel­resektion eller tunntarms­sjukdom. Vid aminosalyl­terapi som kan medföra försämrad B12-resorption.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Remissionsbehandling: Vanligen 2 tabletter 2 gånger dagligen till full remission. Därefter underhållsdos. Vid fastställd eller misstänkt neuropati skall behandlingen vara parenteral.

Underhållsbehandling/profylax: Vanligen 1 tablett dagligen.

Administreringssätt

Betolvex tabletter bör tas mellan måltiderna.

Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

Interaktioner

Upptaget av vitamin B12 från gastrointestinalkanalen kan reduceras av aminoglykosider, amino­salicylsyra, antiepileptika, biguanider, klor-amfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa och magsyra­hämmande medel (t ex omeprazol och cimetidin). Den kliniska relevansen av många av dessa interaktioner är troligen liten.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik vid terapeutiska doser.

Trafik

Betolvex påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Organssystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Sällsynta (>1/10,000,<1/1,000)

Anafylaxi. Feber

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta (>1/10,000,<1/1,000)

Urtikaria. Exantem. Eksematösa utslag. Allergiska reaktioner innefattande hudreaktioner och angioödem.

Överdosering

Toxicitet:

Låg akut toxicitet

Symtom:

Ej att förvänta ens efter mycket höga doser.

Behandling:

Torde ej krävas. (Symtomatisk i undantagsfall.)

Farmakodynamik

Vitamin B12 är essentiellt hos människa och aktivt vid framför allt två viktiga enzymsystem.

Den adenosylerade formen är cofaktor till det mitokondriella enzymet metylmalonyl CoA-mutas. Denna reaktion är av betydelse för normal fettsyra­omsättning. Den metylerade formen av vitamin B12 är cofaktor för metionin­syntetas och därigenom väsentlig för normal celldelning. Brist på methyl­cobalamin anses också ligga bakom den demyelinering som ses vid vitamin B12-brist. En störning i detta system leder till abnorm DNA-metabolism med symtom från primärt organ med snabb celldelning som benmärg och mucosa. Experimentellt har visats att en brist på den metylerande formen åtföljs av neurologiska skador.

Farmakokinetik

Peroralt tillfört cyanocobalamin absorberas passivt i duodenum och tunntarm även utan närvaro av intrinsic factor. Absorptions­graden är dosberoende och ca 1% av en dos av 1 mg eller 10-12 µg efter en tablett Betolvex. Denna dos är tillräcklig för underhålls­behandling av patienter med perniciös anemi och andra former av malabsorption av vitamin B12. Peroral behandling med högre doser kan ges även initialt men vid manifest B12-brist bör parenteral behandling föredras för snabbare remission och fyllning av lever­depåerna.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhets­bedömningen utöver vad som redan beaktats i produkt­resumén.

Innehåll

1 tablett innehåller: Cyanocobalamin 1 mg.

Mannitol, potatisstärkelse, pregelatinerad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, stearinsyra, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne 171), järnoxid (färgämne E 172).

Miljöpåverkan

Cyanokobalamin

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

5 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Betolvex®
Filmdragerad tablett 1 mg rund, rosa, 8 mm, märkta CCO
50 x 1 styck blister (endast för sjukhusbruk), receptfri (fri prissättning), EF
100 styck burk, receptfri, 74:40, F
1000 styck burk (endast för dosdispensering och sjukhusbruk), receptfri, 198:95, F
98 x 1 styck blister (endast för sjukhusbruk), receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej