Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Minifom®

ACO Hud Nordic AB

Kapsel, mjuk 200 mg (rödbruna, ovala, 7×10 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans: Simetikon
ATC-kod: A03AX13
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume: 2013-02-01

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism.

Kontraindikationer

Överkänslighet för dimetikon, kiseldioxid eller för något hjälpämne.

Dosering

Kapslar 200 mg: 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

Kapslarna bör sväljas hela.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet

Kategori A

Graviditet : Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp I

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

-

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

Farmakodynamik

Antifoam M (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarm-kanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar Antifoam M skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Full effekt uppnås efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Antifoam M absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 kapsel 200 mg innehåller:

Antifoam M 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg)

Hjälpämnen: Järnoxid (E 172), gelatin, glycerol.

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan

Simetikon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dimetikon (Simetikon) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) kan bioackumuleras, då data saknas.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Kapslarna packas i burkar av HDPE.

Förpackningsinformation

Minifom®
Kapsel, mjuk 200 mg (rödbruna, ovala, 7×10 mm)
100 styck burk, receptfri, 91:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 157:41, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
50 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej