Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Dimetikon Meda

Meda

Kapsel, mjuk 100 mg (gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 8,5×6 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans: Simetikon
ATC-kod: A03AX13
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-03.

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Ileus, obstruktiva gastrointestinala störningar.

Känd eller misstänkt tarmperforation och obstruktion.

Dosering

1-2 kapslar à 100 mg eller 1 kapsel à 200 mg 3-4 gånger dagligen.

Kapslarna bör sväljas hela.

Interaktioner

Interaktionsstudier har ej utförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp I

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Biverkningar

Inom systemorganklasserna listas biverkningar under rubriker med frekvens med hjälp av följande kategorier:

Mycket vanlig (≥1 /10)

Vanliga (≥1 /100 till <1/10)

Mindre vanliga (≥1 /1000 till <1/100)

Sällsynta (≥1 /10 000 till <1 /1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner

Magtarmkanalen:

Ingen känd frekvens: Gastrointestinala störningar som illamående, flatulens

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet. Absorberas ej.

Farmakodynamik

Dimetikon (dimetylpolysiloxan) är en ytaktiv substans som är kemiskt och fysikaliskt stabil. Dimetikon bryter ned det skum som bildas i mag-tarmkanalen på grund av ökad gasbildning eller minskad gasabsorption. Effekten utövas på rent fysikalisk väg. Ytspänningen förändras beroende på en minskning av adhesionskrafterna. Substansen verkar lokalt i mag-tarmkanalen och absorberas inte. Full effekt uppnås efter ett par dygns behandling.

Eventuell inverkan på absorptionen av andra läkemedel har inte undersökts.

Farmakokinetik

Dimetikon absorberas ej.

Innehåll

1 kapsel innehåller: 100 mg Antifoam M, vilket motsvarar 94 mg dimetikon och 6 mg kolloidal kiseldioxid respektive 200 mg Antifoam M, vilket motsvarar 188 mg dimetikon och 12 mg kolloidal kiseldioxid, gelatin, glycerol (85%), sorbitol, natriumetylparahydroxibensoat (E 215) natriumpropylparahydroxibensoat (E 217).

Förpackningsinformation

Dimetikon Meda
Kapsel, mjuk 100 mg (gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 8,5×6 mm)
25 styck burk, receptfri, 40:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck burk, receptfri, 62:32, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 103:96, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 styck burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Kapsel, mjuk 200 mg (gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 10,5×7 mm)
49 x 1 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck burk, receptfri, 91:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 157:41, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej