Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Magnecyl brus

Meda

Brustablett 500 mg (Vit, plan, 20 mm diameter)

Tillhandahålls ej

Analgetikum, antipyretikum och antiflogistikum

Aktiv substans: Acetylsalicylsyra
ATC-kod: N02BA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-12.

Indikationer

Smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, led- och muskelsmärtor och dysmenorré. Feber vid förkylningssjukdomar.

Till ungdomar med feber som ej svarat på gängse behandling endast efter kontakt med läkare.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra salicylater eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

 • På grund av korsreaktion ska preparatet ej ges till patienter som fått symtom på astma, andningssvårigheter, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur.

 • Hemofili.

 • Trombocytopeni.

 • Svår leverinsufficiens.

 • Svår hjärtsvikt och svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/min).

 • Tidigare gastrointestinal blödning eller perforation i samband med behandling av salicylater eller substanser med liknande verkan, särskilt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

 • Aktivt eller tidigare återkommande magsår/blödning (två eller flera distinkta episoder av påvisad ulceration eller blödning).

 • Tredje trimestern av graviditeten (se Graviditet).

 • Dosering

  Dosering

  Vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn.

  Pediatrisk population

  Ges ej till barn under 14 år.

  Äldre

  Äldre har en ökad risk för gastrointestinal blödning och perforering. Samtidig administrering av sjukdom/medicinering bör tas i beaktan. Lägsta möjliga dos bör sättas in.

  Njur- och leverfunktion

  Skall inte användas hos patienter med svår njur- (glomerulusfiltration under 30 ml/min) eller leverinsufficiens (se Kontraindikationer).

  Administreringssätt

  Brustabletten löses upp i ½ glas vatten.

  Varningar och försiktighet

  Vid antikoagulationsbehandling. Vid hypertoni, hjärt- och njurinsufficiens. Vid behandling av patienter med lätt till måttlig hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig diuretikabehandling, måste risken för vätskeretention och försämrad njurfunktion beaktas.

  Vid behandling av personer med astma. Personer med tidigare ulcusanamnes eller med känd överkänslighet mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

  Personer under 18 år uppmanas att inte inta Magnecyl Brus vid feber utan att först ha kontaktat läkare (p g a att användningen av acetylsalicylsyra förknippats med Reyes syndrom, en ovanlig encefalopati).

  Magnecyl Brus är avsett för tillfälliga besvär. Vid kontinuerlig behandling med acetylsalicylsyra t ex vid reumatoid artrit rekommenderas preparat vilka ej innehåller natriumvätekarbonat.

  Varje brustablett innehåller ca 14,6 mmol natrium varför dessa ej bör användas av patienter som ordinerats saltinskränkning i kosten.

  Magnecyl Brus kan öka risken för gastrointestinala blödningar vid samtidigt intag av alkohol.

  Användning av Magnecyl Brus kan minska fertiliteten och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Detta gäller för alla läkemedel som hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes. Påverkan är reversibel och upphör vid utsättande av dessa typer av läkemedel.

  Samtidig användning av Acetylsalicylsyra och NSAIDs inklusive COX-2-hämmare bör undvikas.

  Genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid vid behandling kan biverkningsrisken minimeras.

  Äldre patienter har en ökad frekvens av biverkningar av acetylsalicylsyra, särskilt gastrointestinal blödning och perforation vilket kan vara livshotande (se Dosering).

  Gastrointestinal blödning, ulceration eller perforation, som kan vara livshotande, kan inträffa när som helst under behandlingen, med eller utan förvarning eller tidigare förekomst av allvarliga gastrointestinala biverkningar.

 • Risken för gastrointestinal blödning, ulceration eller perforation är högre med ökande acetylsalicylsyradoser hos patienter med en historia av magsår, särskilt om det komplicerats med blödning eller perforation (se Kontraindikationer), och hos äldre. Dessa patienter skall inleda behandlingen på den lägsta möjliga dos. Kombinationsbehandling med skyddande medel (t.ex. misoprostol eller protonpumpshämmare) skall övervägas för dessa patienter och även för patienter som behandlas NSAID, eller andra läkemedel som kan öka risken för gastrointestinala biverkningar (se nedan och Interaktioner).

 • Patienter med en historik av gastrointestinal toxicitet, särskilt äldre, bör rapportera alla ovanliga symtom från buken (i synnerhet gastrointestinal blödning), särskilt i början av behandlingen.

 • Försiktighet skall iakttas hos patienter som samtidigt får läkemedel som kan öka risken för ulceration eller blödning, såsom orala kortikosteroider, antikoagulantia såsom warfarin, selektiva serotoninåterupptagshämmare eller NSAID (se Interaktioner).

 • Vid uppkomst av gastrointestinal blödning eller ulceration hos patienter som får acetylsalicylsyra, skall behandlingen avbrytas.

 • Acetylsalicylsyra skall ges med försiktighet till patienter med en historia av mag-tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom) eftersom deras tillstånd kan förvärras (se Biverkningar).

 • På grund av den inhiberande effekten av acetylsalicylsyra på trombocytaggregation, vilket sker även vid mycket låga doser och kvarstår i flera dagar, bör patienter varnas att det finns en ökad risk för blödning vid kirurgi, även vid mindre ingrepp (t.ex. tandutdragning).

  Försiktighet krävs hos patienter med en historia av högt blodtryck och/eller hjärtsvikt, eftersom vätskeretention och ödem har rapporterats i samband med NSAID-behandling.

  Allvarliga hudreaktioner, vissa av dem med dödlig utgång, inklusive exfoliativ dermatit, Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys, har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med användning av NSAID (se Biverkningar). Störst risk för dessa reaktioner i början av behandlingen, i de flesta fall inom första behandlingsmånaden. Behandling med acetylsalicylsyra skall avbrytas vid första symptom på hudutslag, slemhinneförändringar eller andra tecken på överkänslighet.

  Hos patienter som tar höga doser av smärtstillande medel under en längre tid, skall inte uppkomsten av huvudvärk behandlas med en ytterligare ökning av dosen.

  Regelbunden användning av smärtstillande läkemedel, särskilt en kombination av flera olika smärtstillande läkemedel, kan leda till bestående njurskada, med risk för njursvikt.

  Vid svåra former av G6PD-brist, kan höga doser av acetylsalicylsyra orsaka hemolys eller hemolytisk anemi. Hos patienter med G6PD-brist måste acetylsalicylsyra administreras under medicinsk övervakning.

  Acetylsalicylsyra minskar utsöndring av urinsyra, vilket kan utlösa giktattacker hos patienter som tenderar att ha en låg urinsyrautsöndring. I anti-reumatiska doser har acetylsalicylsyra en urinsyreutsöndrande effekt.

  Kombinationen av acetylsalicylsyra och hög dos metotrexat bör undvikas (se Interaktioner).

  Särskild försiktighet krävs i följande patientgrupper:

  - Patienter med metrorragi eller menorragi.

  Interaktioner

  Farmakodynamiska interaktioner

  Antikoagulantia, Trombolytika/Övriga hämmare av trombocytaggregationen:

  Salicylater hämmar trombocytfunktionen och förstärker därför antikoagulantias effekt. På grund av ökad blödningsrisk bör försiktighet iakttas vid kombinationsbehandling. Monitorering av koagulationen rekommenderas.

  Acetazolamid:

  Acetylsalicylsyra vid höga doser kan intensifiera effekten av acetazolamid. Acetazolamid bör därför undvikas eller dosjusteras.

  Ciklosporin, takrolimus:

  Samtidig administrering av NSAID och ciklosporin eller takrolimus kan eventuellt öka den nefrotoxiska effekten av ciklosporin och takrolimus. Njurfunktionen bör övervakas när NSAIDs och något av dessa läkemedel kombineras.

  Diuretika och antihypertensiva:

  NSAID kan reducera effekten av diuretika och antihypertensiva läkemedel. Som för andra NSAID kan risken för akut njurinsufficiens öka när ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister kombineras med acetylsalicylsyra, eventuellt inklusive akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför bör kombinationen administreras med försiktighet, särskilt hos äldre. Patienterna bör vara adekvat hydrerade och man bör överväga att monitorera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

  Kortikosteroider och andra icke-steroida antiinflammatoriska medel, NSAID:

  Systemiska glukokortikoider. Under kortikosteroidbehandling (exklusive hydrokortison som används som en hormonersättningsterapi i Addison's sjukdom) kan salicylatnivåerna i blodet minska medan risken ökar för salicylatöverdos när kortikosteroidbehandlingen avslutats. Kombinationen av acetylsalicylsyra och perorala kortikosteroider eller andra NSAID kan ge en ökad risk för gastrointestinal ulceration eller blödning (se Varningar och försiktighet).

  Antacida (systemisk och icke-systemisk).

  Ökad renal utsöndring av acetylsalicylsyra p.g.a. alkalisering av urinen. Det är rekommenderat att icke-systemiska gastrointestinala läkemedel och antacida skall administreras med minst 2 timmars mellanrum från acetylsalicylsyra behandling.

  Pemetrexed.

  Hos patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mellan 45 ml/min och 80 ml/min): ökad risk för pemetrexed toxicitet (på grund av minskad renal pemetrexed clearance av acetylsalicylsyra) i kombination med acetylsalicylsyra i antiinflammatoriska doser. Njurfunktionen skall övervakas.

  Medel som ökar utsöndringen av urinsyra:

  Salicylater motverkar effekten av probenecid och kombinationen bör därför undvikas.

  Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI): Kombinationen kan ge en ökad risk för övre gastrointestinal blödning p g a möjlig synergistisk effekt.

  Farmakokinetiska interaktioner

  Metotrexat:

  Acetylsalicylsyra och andra NSAIDs hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat. Kombination ger därför ökade plasmakoncentrationer av metotrexat, dvs. leder till minskad clearance av metotrexat. Detta ökar risken för biverkningar av metotrexat vilket är särskilt allvarligt vid höga (onkologiska) doser. Kombination med hög dos metotrexat bör därför undvikas. Studier av acetylsalicylsyra och en låg dos metotrexat visar att ASA kraftigt ökar halterna av den potentiellt cytotoxiska metaboliten 7-OH-metotrexat i plasma.

  Digoxin och litium:

  Acetylsalicylsyra hämmar den renala utsöndringen av digoxin och litium, med förhöjda plasmakoncentrationer av medlen som följd. Plasmakoncentrationsbestämning av digoxin respektive litium rekommenderas vid in- och utsättning av acetylsalicylsyra. En dosjustering kan krävas.

  Valproinsyra:

  Acetylsalicylsyra har rapporterats minska bindningen av valproat till serum albumin och därigenom öka dess fria plasma koncentrationsnivåer vid steady state.

  Fenytoin:

  Salicylat minskar bindningen av fenytoin till plasmaalbumin. Detta kan ge sänkta halter av totalt fenytoin i plasma men en ökning av den fria fraktionen fenytoin. Den obundna plasma koncentrationen, och därmed den terapeutiska effekten förefaller dock inte påverkas signifikant.

  Sulfonureider:

  Salicylika anses kunna potentiera den hypoglukemiska effekten av sulfonureidpreparat. En rad fallrapporter talar härför. Mekanismen är oklar men kan innefatta en minskad bindning av sulfonureiderna till serumalbumin. I motsats till detta har den totala serumkoncentrationen av glibenklamid observerats minska och orala clearence öka vid samtidig tillförsel av acetylsalicylsyra.

  Nikotinsyra:

  Vid tillförsel av acetylsalicylsyra (1 g) steg plasmanivåerna av nikotinsyra kraftigt i en experimentell studie. Mekanismen innefattar sannolikt kompetitiv hämning av glycinkonjugeringen av nikotinsyra.

  Brusande acetylsalicylsyrapreparat kan ge en förhöjning av urinens pH, vilket kan förändra utsöndringen av framför allt sura läkemedel.

  Graviditet

  Kategori C

  Låga doser (upp till 100 mg/dag)

  Kliniska studier tyder på att doser upp till 100 mg/dag vid vissa obstetriska tillstånd, vilka kräver särskild uppföljning, förefaller säkra.

  Doser om 100 – 500 mg/dag

  Det finns otillräcklig klinisk erfarenhet från doser mellan 100 mg/dag och 500 mg/dag. Således gäller rekommendationen nedan också för detta dosintervall.

  Doser om 500 mg/dag och högre

  Hämning av prostaglandinsyntes kan påverka graviditeten och/eller embryonal/ fosterutveckling på ett negativt sätt. Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall samt risk för hjärtmissbildning efter intag av en prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet. Den absoluta risken för kardiovaskulär missbildning ökade från mindre än 1% till cirka 1,5%. Risken tros öka med högre dos samt med behandlingens längd. Hos djur har tillförsel av prostaglandinsynteshämmare visats leda till ökad förekomst av pre- och postimplantationsförluster, samt embryo/fetal död. Ökad förekomst av flera missbildningar, inklusive kardiovaskulära, har dessutom rapporterats hos djur som exponerats för en prostaglandinsynteshämmare under den organbildande perioden. Under den första och andra trimestern av graviditeten ska acetylsalicylsyra användas endast då det är absolut nödvändigt. Om acetylsalicylsyra används av en kvinna som försöker bli gravid eller ges under den första och andra trimestern av graviditeten bör dosen vara så låg och behandlingstiden så kort som möjligt.

  Under den tredje trimestern av graviditeten kan alla prostaglandinsynteshämmare utsätta fostret för:

 • Kardiopulmonell toxicitet (för tidig slutning av ductus arteriosus och pulmonell hypertension).

 • Störd njurfunktion, som kan leda till njursvikt och därmed minskad mängd fostervatten.

 • Modern och fostret, vid graviditetens slut, för:

 • Ökad blödningstid, beroende på en antiaggregationseffekt hos trombocyterna, som kan förekomma redan vid mycket låga doser.

 • Hämning av uteruskontraktioner, vilket kan leda till försenad/förlängd förlossning.

 • Ovanstående medför att acetylsalicylsyra i doser högre än 100 mg/dag är kontraindicerat under den tredje trimestern av graviditeten.

  Amning

  Grupp III

  Acetylsalicylsyra passerar över i bröstmjölk: användning av acetylsalicylsyra under amning rekommenderas därför inte.

  Trafik

  Vid behandling med Magnecyl brus kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Detta är mindre vanligt, men bör beaktas vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

  Biverkningar

  Biverkningar uppträder i en frekvens av ca 5%. Biverkningarna är i allmänhet dosrelaterade.

  De vanligaste observerade biverkningarna är av gastrointestinal natur. Magsår, perforation eller gastrointestinal blödning, ibland med dödlig utgång, särskilt hos äldre, kan förekomma (Se Varningar och försiktighet). Illamående, kräkningar, diarré, gasbildning, förstoppning, dyspepsi (2%), buksmärta, melena, hematemes, ulcerös stomatit, förvärring av kolit och Crohns sjukdom (se Varningar och försiktighet) har rapporterats efter administrering. Mindre ofta har gastrit observerats.

  Biverkningar anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

  Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

  Blodet och lymfsystemet

  Vanliga

  Sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Ökad blödningsbenägenhet.

  Trombocytopeni, hemolys vid ärftlig glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist.

  Järnbristanemi som ett resultat av blödningar

  Immunsystemet

  Mindre vanliga

  Anafylaktiska reaktioner.

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanlig

  Mindre vanlig

  Sällsynt

  Huvudvärk.

  Yrsel.

  Cerebrala och intrakraniella blödningar.

  Öron och balansorgan

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Öronsusningar.

  Hörselnedsättning (vanligtvis ett tecken på en överdos).

  Hjärtat

  Ingen känd frekvens

  Ödem, hypertension och hjärtsvikt.

  Blodkärl

  Mycket vanlig

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Förlängd blödningstid.

  Blödning inklusive allvarlig blödning (cerebral och gastrointestinal).

  Purpura.

  Näsblod, blödande tandkött, förlängd blödningstid, järnbristanemi som ett resultat av blödningar, postoperativ blödning.

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Mindre vanliga

  Ingen känd frekvens

  Rinit, astma.

  Aspirin astma eller aspirinexacerbated respiratorisk sjukdom.

  Magtarmkanalen

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Dyspepsi, halsbränna, illamående.

  Magsår och magblödning vid regelbunden användning.

  Svår gastrointestinal blödning

  Lever och gallbesvär

  Sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Transaminasstegring.

  Leverskada (huvudsakligen hepatocellulär).

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Urtikaria, svettningar.

  Angioödem, svåra hudreaktioner, hudutslag.

  Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

  Njurar och urinvägar

  Sällsynta

  Njurfunktionsstörningar.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mindre vanliga

  Trötthet

  Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktion.

  Vid hög dosering kan CNS-medierade biverkningar förekomma.

  Mindre blodförluster som i enstaka fall leder till anemi.

  Intag av acetylsalicylsyra i samband med vissa viroser, framför allt vattkoppor och influensa kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnödem och leverpåverkan, ibland med hypoglykemi.

  Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering, speciellt hos barn och äldre.

  Överdosering

  Risken för överdosering är högre hos äldre patienter och särskilt hos yngre barn (terapeutisk överdos eller mer vanligt, oavsiktlig förgiftning), vilket kan vara dödligt.

  Toxicitet: Barn under 3 år är speciellt känsliga. 150 mg/kg ger lindrig intoxikation. 150-300 mg/kg lindrig-måttlig, mer än 300 mg/kg allvarlig och mer än 500 mg/kg mycket allvarlig (ev. letal) intoxikation. Salicylatnivån i blod är värdefull för bedömningen men måste alltid relateras till tidsfaktor och klinisk bild. (Över 2,5 mmol/l kan innebära lindrig, 3,5-4,5 mmol/l måttlig, 4,5-6,0 mmol/l allvarlig och >6,0 mmol/l mycket allvarlig intoxikation; obs att detta gäller ungefärliga initiala värden, senare kan rel. lågt salicylatvärde föreligga vid grav intoxikation.) 0,9-5 g till 3 mån-3-åringar gav måttlig-allvarlig intoxikation, 10-25 g till 14-15-åringar gav efter ventrikeltömning lindrig-måttlig intoxikation. Svåra överkänslighetsreaktioner kan förekomma speciellt hos barn under första levnadshalvåret. Vid överdosering av preparat som upplöses först i tarmen utvecklas förgiftningssymtom med fördröjning och S-salicylatnivån är i tidigt skede missvisande låg. Vid passagesvårigheter magsäck-tarm kan terapeutiska doser av sådana preparat också resultera i ansamling av tabletter i ventrikeln och så småningom utveckling av förgiftning. Förgiftning kan även uppkomma genom hudabsorption efter upprepad administrering (psoriasis- och iktyospatienter).

  Symtom:

  Kronisk förgiftning: Ospecifika symptom som förvirring, uttorkning, och metabolisk acidos är tecken på en överdos och kan kontrolleras med en minskad dos.

  Akut förgiftning: Symtomen omfattar till exempel: kräkningar, hyperpnea, tinnitus och letargi, respiratorisk alkalos (initialt hos vuxna), metabolisk acidos (hos småbarn och alltid vid kraftig exposition hos både vuxna och barn), koma, kramper, hypoglykemi (framför allt hos småbarn), hypertermi och lungödem. CNS störning och kardiovaskulär kollaps kan orsaka dödsfall.

  Följande symtom kan också förekomma: Eventuellt några timmars latenstid. Yrsel, hörselnedsättning, oro, irritation, hallucinos, tremor, asterixis, törst, hudrodnad, svettningar, illamående, buksmärtor, hyperglykemi, hypokalemi, ammoniakstegring, oliguri, koagulationsrubbningar och leverpåverkan. I svåra fall risk för medvetslöshet, rhabdomyolys, njursvikt, eventuell ARDS samt arytmier.

  Akut behandling:

 • Omedelbar transport till specialistavdelning på sjukhus.

 • Om befogat ventrikelsköljning (vid svår förgiftning). Kol i upprepade doser, (förkortar halveringstiden avsevärt).

 • Justering av Syra-bas balansen. S-salicylat bör bestämmas. Rehydrering, korrektion av metabolisk acidos och ev elektrolyt-rubbningar.

 • Omeprazol för att skydda magslemhinnan. Antiemetikum t ex odansetron vid behov (för att kunna ge kol upprepat vid frekventa kräkningar).

 • Alkalisering av urinen med natriumbikarbonat (natriumvätekarbonat) iv för påskyndad elimination.

 • Tillför glukos.

 • Följ koagulationsstatus.

 • K-vitamin ges vid massiv förgiftning eller koagulationsrubbning.

 • Vid blödningskomplikation ges trombocytkoncentrat och/eller färskfrusen plasma. Vid otillräcklig effekt ges fibrinolyshämmare i samråd med koagulationsexpert.

 • Respiratorbehandling vid medvetslöshet eller kraftig allmänpåverkan.

 • Vid svår förgiftning (högt salicylatvärde eller måttligt värde i kombination med uttalad acidos och CNS-påverkan) samt vid njursvikt bör dessutom hemodialys övervägas.

 • Symtomatisk terapi (avseende t ex hypertermi, hjärnödem, lungödem).

 • Farmakodynamik

  Acetylsalicylsyra har analgetisk och antipyretisk effekt samt i högre dosering även antiinflammatorisk effekt. Den analgetiska effekten utövas huvudsakligen perifert och anses bero på hämning av bildningen av vissa prostaglandiner. Den antipyretiska effekten utövas genom påverkan av värmereglerande centra i CNS varigenom värmeavgivningen ökas.

  Acetylsalicylsyra hämmar den renala prostacyklinsyntesen. Hos patienter med normal njurfunktion är denna effekt utan väsentlig betydelse. Hos patienter med kronisk njurinsufficiens, hjärtinsufficiens eller leverinsufficiens samt tillstånd med förändringar i plasmavolymen kan den hämmade prostaglandinsyntesen leda till akut njurinsufficiens, vätskeretention och hjärtsvikt. Se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

  Acetylsalicylsyra hämmar trombocytaggregationen och ger därmed ökad blödningsrisk.

  Den analgetiska effekten är dosberoende mellan ca 0,3-1 g. Högre doser än 1 g medför inte bättre analgetisk effekt. Effekterna insätter i regel inom 30 minuter med maximal effekt efter 1-2 timmar. För att erhålla antiinflammatorisk effekt bör plasmakoncentrationen av salicylater ligga mellan ca 1,1 - 2,2 mmol/l.

  Brustabletterna ger med vatten en klar lösning, vilken är skonsammare för magslemhinnan än konventionella tabletter. I brustabletterna ingående natriumvätekarbonat och citronsyra höjer pH i ventrikeln, varvid dess tömning påskyndas. Innehållet av vätekarbonat gör urinen alkalisk, vilket leder till en snabbare elimination av salicylsyra. Beredningsformen är en brustablett, som är fri från socker.

  Farmakokinetik

  Acetylsalicylsyra absorberas snabbt och fullständigt samt deacetyleras därefter till salicylsyra (halveringstid ca 30 minuter). Även salicylsyra som är en aktiv metabolit bidrar till effekterna. Eliminationen av salicylsyra är dosberoende på grund av mättning av de konjugerande enzymsystemen. Vid doser upp till ca 1 g (plasmakoncentration ca 0,4 mmol/l) är halveringstiden ca 3 timmar. Vid högre doser är halveringstiden ca 15-30 timmar. Vid upprepad dosering oftare än var 8:e timme sker ackumulering. Alkalisk urin ger kortare halveringstid.

  Prekliniska uppgifter

  Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i andra delar av texten.

  Innehåll

  En brustablett innehåller acetylsalicylsyra 500 mg.

  Hjälpämnen: Sackarinnatrium, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat 1080 mg/brustablett, vattenfri natriumkarbonat 76 mg/brustablett, dokusatnatrium, natriumbensoat (E211).

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.

  Förpackningsinformation

  Magnecyl brus
  Brustablett 500 mg Vit, plan, 20 mm diameter
  20 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  3 x 20 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej