Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Daktar®

McNeil

Kräm 2 % (vit, luktfri kräm)

Utvärtes medel vid hudmykoser

Aktiv substans: Mikonazol
ATC-kod: D01AC02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-07-26

Indikationer

Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporum -arter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra imidazolderivat eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

Dosering

Svampinfektion i huden: Krämen utstrykes tunt på de infekterade hudpartierna två gånger dagligen. Vid fotsvamp ska fötterna tvättas och torkas noggrant före applikation. Massera försiktigt in krämen tills den har gått in helt i huden. Behandlingsperioden varierar mellan 2-6 veckor beroende på lokaliseringen och svårighetsgraden av det infekterade hudpartiet. För att undvika recidiv bör behandlingen fortgå under minst en vecka efter det att symtomen försvunnit.

Administreringssätt

Endast för kutan användning.

Varningar och försiktighet

Daktar innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor, samt butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi och angioödem har rapporterats under behandling med lokala beredningsformer av mikonazol. Om tecken på överkänslighet eller irritation uppkommer bör behandlingen avbrytas. Daktar får inte komma i kontakt med ögonens slemhinna.

Vanlig hygien bör iakttas för att förebygga infektion eller recidiv av infektionen.

Interaktioner

Det är känt att systemiskt administrerat mikonazol hämmar CYP3A4/2C9. Eftersom biotillgängligheten efter lokal applikation är begränsad (se Farmakokinetik) är kliniskt relevanta interaktioner mycket sällsynta. För patienter som behandlas med perorala blodförtunnande medel, såsom warfarin, ska försiktighet iakttas och effekten av behandlingen med det blodförtunnande läkemedlet bör följas upp.

Graviditet

Kategori A

Den systemiska absorptionen av topikalt applicerat mikonazol är minimal (biotillgänglighet <1 %). Även om det inte finns bevis för att mikonazol är embryotoxiskt eller teratogent hos djur, så ska potentiella risker med att använda Daktar under graviditet alltid vägas mot de förväntade terapeutiska fördelarna.

Amning

Grupp IVa

Systemisk absorption av topikalt applicerat miconazol är minimal och det är inte känt huruvida mikonazol passerar över i bröstmjölk. Försiktighet bör iakttas när topikalt applicerat mikonazol används under amning.

Biverkningar

Rapporterade biverkningar från 21 dubbelblinda kliniska studier på 834 patienter som fick mikonazolnitrat 2 % kräm (n=426) och/eller placebo (n=408) presenteras i tabell 1 nedan.

I nedanstående tabell upptas alla biverkningar klassade efter organsystem och frekvens. Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 0000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion, överkänslighet

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Brännande känsla i huden, inflammation i huden, hypopigmentering

Ingen känd frekvens

Urtikaria, kontaktdermatit, hudutslag, erytem, klåda, angioödem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Irritation, brännande känsla, klåda, ospecificerade reaktioner, värmekänsla

Överdosering

Symtom

Överdriven användning kan leda till hudirritation, dessa symtom försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

Behandling

Daktar är avsedd för topikal användning. Skulle oavsiktligt oralt intag av stora mängder ske ska lämplig stödjande behandling ges.

Farmakodynamik

Mikonazol är ett imidazolderivat med, såväl in vitro som in vivo , fungicid effekt mot flertalet patogena svamparter. Verkningsspektrum innefattar bland annat dermatofyter ( Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporum -arter), Candida spp och Pityrosporum spp.

Mikonazol inhiberar biosyntesen av ergosterol hos svampen och förändrar därmed lipidsammansättningen i det yttre cellmembranet, vilket leder till nekros hos svampcellen.

Farmakokinetik

Absorption

Efter topikal applikation kvarstår mikonazol i huden i upp till 4 dagar.

Systemisk absorption av mikonazol är begränsad, biotillgängligheten är låg efter topikal applikation. Plasmakoncentration av mikonazol och/eller dess metaboliter var mätbara 24 och 48 timmar efter applikation.

Systemisk absorption har också setts hos små barn med blöjdermatit efter upprepad applicering av mikonazol. Plasmanivån av mikonazol var ej påvisbar eller låg hos samtliga små barn.

Distribution

Absorberad mikonazol är bunden till plasmaproteiner (88,2%) och röda blodceller (10,6%).

Metabolism och eliminering

Baserat på data efter oral administrering, den lilla mängd mikonazol som absorberas utsöndras övervägande i faeces både som oförändrad substans och som metaboliter under 4 dagar efter administering. En mindre mängd oförändrad substans och metaboliter kan också förekomma i urinen.

Innehåll

1 g kräm innehåller: mikonazolnitrat 20 mg, pegoxol 7 stearat, oleoyl­makrogol­glycerider, flytande paraffin, bensoesyra (E210), butyl­hydroxi­anisol och renat vatten.

Miljöpåverkan

Mikonazol

Miljörisk: Användning av mikonazol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Mikonazol är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Mikonazol har hög potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Daktar®
Kräm 2 % (vit, luktfri kräm)
30 gram tub, receptfri, 57:14, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare