Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Duraphat®

Colgate-Palmolive

Dentalsuspension 22,6 mg/ml (brun/gul, ogenomskinlig)

Medel mot karies

Aktiv substans: Natriumfluorid
ATC-kod: A01AA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-10-07.

Indikationer

Kariesprofylax

Kontraindikationer

Ulcerös gingivit och stomatit.
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Duraphat 22,6 mg/ml ska appliceras av tandläkare.

Rekommenderade enkeldoser:
Primära bettet upp till 0,25 - 0,3 ml (= 5,7 - 6,8 mg fluorid)
Växelbettet upp till 0,40 ml (= 9,0 mg fluorid)
Permanenta bettet upp till 0,75 - 1,0 ml (= 17,0 - 22,6 mg fluorid)

De angivna värdena överskrids ej om lacket appliceras i ett skikt, med speciell inriktning på riskområden i bettet.

Vid kariesprofylax upprepas appliceringen i vanliga fall var sjätte månad, men applicering kan även ske oftare (var tredje månad).

Patienten bör inte borsta tänderna eller tugga mat inom fyra timmar efter behandlingen.

Varningar och försiktighet

Applicering av Duraphat till hela tanduppsättningen bör inte ske på tom mage.

Tuber: Läkemedelsförpackningens material innehåller latex. Kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

Interaktioner

Samma dag som Duraphat har applicerats, skall ej andra högdoserade fluoridpreparat användas. Regelbundet intag av fluoridtabletter bör avbrytas under några dagar.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av fluorid i gravida kvinnor.
Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter).
Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Duraphat under graviditet.

Amning

Grupp IVb

En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas då det inte finns tillräckligt med information om fluorid utsöndras i bröstmjölk.

Biverkningar

MedDRA organsystem

Mycket sällsynt (<1/10 000)

Magtarmkanalen

Stomatit, ulcerös gingivit, illamående, kväljningar och munsvullnad.

Hud och subkutan vävnad

Hudirritation, angioödem (munhåla/svalg)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Astmaanfall

Vid förekomst av biverkningsreaktioner skall Duraphat dentalsuspension snabbt avlägsnas genom noggrann borstning av tänderna och upprepad sköljning av munhålan. Vid kvarstående symptom skall läkare kontaktas.

Överdosering

En oral fluoriddos på 5 mg per kilogram kroppsvikt (motsvarande 0,2 ml Duraphat per kilogram kroppsvikt) kan orsaka en akut toxisk reaktion, vilket innefattar hypokalcemi med risk för enzymhämning som följd.

Andra symtom som kan förekomma vid höga doser av fluorid är illamående, kräkningar, diarré, tetani, kramper, kardiovaskulära störningar, salivation, buksmärtor, parestesier i mun eller extremiteter, hyperreflexi, trötthet, tremor, CNS-depression, krampanfall, ytlig andning, progressiv andningsförlamning, chock och törst.
Ökad risk för benbrott och skelettfluoros (stelhet i lederna och deformiteter i skelettet) förekommer endast vid kroniskt intag av stora mängder fluor.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumpreparat tills normokalcemi inträtt. Rehydrering, sörj för god diures. I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Natriumfluorid som appliceras topiskt efter tandframbrott reducerar karies, hämmar demineralisering, och främjar remineralisering av tandytan.

Duraphat reducerar även hypersensibilitet.

Till behandling av dental erosion till följd av kraftigt upprepade intag av syrahaltiga drycker eller gastrisk reflux, anses topiska fluoridpreparat med höga fluorkoncentrationer, som Duraphat vara värdefulla.

Farmakokinetik

Efter oral administrering absorberas fluorid snabbt och fullständigt (90-100 %) och maximala fluoridkoncentrationer i plasma uppnås inom 30-60 minuter efter intag. Fluorid har en omfattande distribution i kroppen och ansamlas i skelett och tänder. Cirka 50 % av fluoriddosen stannar kvar i kroppen. Utsöndring sker huvudsakligen via njurarna, under 10 % utsöndras med faeces och under 1 % med svett och saliv.

När fluorid administreras lokalt är den systemiska absorptionen emellertid minimal.

Duraphat täcker tänderna med en hinna av suspensionen som hårdnar efter kontakt med saliven och stannar kvar på tänderna. Under de följande timmarna ackumuleras fluorid i mätbara djup i tandemaljen.

Prekliniska uppgifter

Fluorid förväntas inte ha gentoxiska, karcinogena eller teratogena effekter hos människa efter behandling i klinisk relevanta doser.

Långvarigt dagligt intag av en för stor mängd fluorid kan ge upphov till fluoros av varierande grad. Fluoriddoserna som förknippats med tandfluoros och risk för benbrott är avsevärt mycket större högre än den förväntade exponeringsnivån i samband med användning av Duraphat dentalsuspension.

På grund av långsam frisättning av fluorid är exponeringsnivåerna avsevärt mycket lägre än nivån som kan ge toxiska tecken och symtom hos barn.

Innehåll

En ml innehåller natriumfluorid motsvarande 22,6 mg fluorid, etanol 96 %, vitt vax (E901), shellack (E904), kolofonium, mastix, sackarinnatrium (E954), hallonessence.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Aluminiumtub: används inom 3 månader efter att förpackningen öppnats.

Förvaras vid högst 25 °C.

Vid behov bör tänderna rengöras, särskilt på de tandytor som är mest utsatta för karies. När större grupper av patienter skall behandlas, (t.ex. barn) bör de själva rengöra tänderna före behandling genom tandborstning.

Plackbeläggningar på tänderna tas bort. Tänderna torrlägges. Fyllnings- och kronkanter, approximala ytor, fissurer, små fördjupningar, samt fast ortodontisk apparatur och släta ytor med initial opak dekalcifiering skall principiellt behandlas med Duraphat.
Efter applikationen kan patienten stänga munnen i och med att Duraphat stelnar i saliv. Patienten skall efter applikationen av Duraphat ej intaga fast föda eller borsta tänderna under de närmaste 4 timmarna.

Applicering av Duraphat kan bl.a. ske från cylinderampull med för ändamålet särskilt avsedd kanyl, eller från tub, med hjälp av t.ex. pensel eller s.k. quick-stick.

Duraphat’s gulaktiga färg underlättar kontrollen av appliceringen.
Duraphat stelnar i närvaro av saliv.

Dentalsuspensionen avlägsnas lätt genom borstning och sköljning.
Instrument, kläder m.m. som kommer i kontakt med Duraphat rengöres med alkohol.

Förpackningsinformation

Duraphat®
Dentalsuspension 22,6 mg/ml (brun/gul, ogenomskinlig)
5 x 1.6 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
10 milliliter tub (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
5 x 1.6 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 milliliter tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 30 milliliter tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Natriumfluorid