Natriumklorid Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml (Klar och färglös lösning)

Isoton koksaltlösning

Aktiv substans: Natriumklorid
ATC-kod: V07AB
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-07.

Indikationer

Lösningsmedel och spädningsmedel för injicerbara pulver, koncentrat och lösningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om kontraindikationer.

Dosering

Dosering och administreringshastighet för både vuxna och barn beror på vilket läkemedel som tillsätts. Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information.

Administreringssätt 

Parenteral användning.

Information om hantering av injektionsflaskor/ampuller och anvisningar för beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Vid subkutan administrering bör inget läkemedel tillsättas eftersom lösningen är vävnadsisoton.

Kompatibilitet mellan Natriumklorid Fresenius Kabi och det läkemedel som ska tillsättas måste kontrolleras innan tillsats.

Pediatrisk population

Nyfödda barn, vare sig för tidigt födda eller inte, kan få för höga natriumnivåer på grund av outvecklad njurfunktion. Därför måste natriumnivåer i blodet kontrolleras innan upprepade injektioner av natriumklorid ges.

Allmänna försiktighetsmått

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om varningar och försiktighet.

Interaktioner

Tillsats av alkohol kan störa lösligheten av natriumklorid och bör därför undvikas.

Graviditet

Kategori A

Natriumklorid kan användas under graviditet under förutsättning att doseringsrekommendationer, kontraindikationer och allmänna försiktighetsmått följs.

Amning

Grupp II

Natriumklorid kan användas under amning under förutsättning att doseringsrekommendationer, kontraindikationer och allmänna försiktighetsmått följs.

Trafik

Natriumklorid Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Symtom vid administreringsstället såsom tromboflebit kan inträffa.

Eventuella biverkningar efter användning av Natriumklorid Fresenius Kabi beror på vilken tillsats som används, se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas.

Överdosering

Om använt som lösningsmedel eller spädningsmedel enligt rekommendation finns liten risk för överdosering. Ett överskott av natriumklorid kan leda till huvudvärk, illamående, yrsel, kräkningar och diarré.

Behandling

Om en överdos inträffar ska administreringen avbrytas samt diuretika ges, med kontinuerlig övervakning av serumelektrolyter och korrigering av elektrolyt- och syra-basobalans.

Innehåll

1000 ml innehåller 9 g natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Natriumklorid Fresenius Kabi får endast blandas med andra läkemedel för vilka blandbarheten har dokumenterats.

Natriumklorid kan ej blandas med läkemedel som kräver ett mycket surt eller mycket alkaliskt pH för sin stabilitet eller löslighet.

Miljöpåverkan

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser fram till användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Använd endast lösningen om den är klar utan synliga partiklar och behållaren är oskadad.

Alla tillsatser bör göras aseptiskt och lösningen bör noggrant blandas.

Ampullerna är endast för engångsbruk. Eventuellt kvarvarande innehåll i öppnad ampull ska kasseras och får inte sparas för senare användning. Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att en luerspruta utan nål kan kopplas direkt till ampullen. Denna design skapar ett slutet system, som är lufttätt och som inte läcker.

Injektionsflaskan är en flerdosförpackning och lösningen måste förbrukas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits. Den har en elastomer vars konstruktion ger ett slutet system som gör det möjligt att, med spruta eller kanyl, dra upp önskad volym flera gånger.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vävnadsisoton, steril och pyrogenfri koksaltlösning utan tillsats av konserveringsmedel. Elektrolytinnehåll: ca 154 mmol natrium och 154 mmol klorid per liter. Osmolalitet: ca 290 mosm/kg. pH: ca 6

Förpackningsinformation

Natriumklorid Fresenius Kabi
Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml Klar och färglös lösning
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor