Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Synalar®

Bioglan

Gel 0,025 % (Färglös, genomskinlig gel)

Stark glukokortikoid (Grupp III)

Aktiv substans: Fluocinolonacetonid
ATC-kod: D07AC04
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-19.

Indikationer

Psoriasis, eksem, extern otit och andra steroidkänsliga dermatoser.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som nämns i avsnitt Innehåll.

  • Rosacea, perioral dermatit, acne, blöjdermatit, anogenital pruritus.

  • Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Behandling 1-3 gånger dagligen. Appliceras tunt och ingnides lätt på hudförändringarna. Gelen arbetas in i hårbotten med lätt massage. Behandling med glukokortikoid för lokalt bruk bör vid förbättring utsättas gradvis.

Varningar och försiktighet

Bör ej ges till barn under 1 år. Äldre barn skall normalt ej behandlas under mer än 5 dagar. Ocklusionsbehandling bör undvikas hos barn och vid infekterade eksem. Grupp III-steroider skall normalt inte användas för att behandla utbredd plackartad psoriasis. Undvik kontakt med konjunktivan. Axiller, ljumskar och andra intertriginösa områden samt ögonregionen bör ej behandlas annat än kortvarigt med starka glukokortikoider. Glukokortikoider kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.

Synalar innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori C

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspaltor, skelettmissbildningar), men dessa djurexperimentella resultat förefaller inte ha någon relevans för människa. Efter peroral långtidsbehandling har hos människa och djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt. Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksupression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför med beaktande av ovanstående, vid behandling av större kroppsytor under längre tid, i första hand lågpotenta steroider förskrivas.

Amning

Grupp IVa

Det är okänt om fluocinolonacetonid utsöndras i bröstmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Nedanstående tabell visar biverkningar per organklass. Inom varje organsystemklass struktureras biverkningarna under frekvensrubriker enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Atrofi, striae, sekundärinfektion, papulös rosacealiknande dermatit (ansiktshud), kapillärskörhet (ekkymoser), sensibilisering (konstituentia).

Sällsynta: Hypertrikos, sensibilisering (fluocinolonacetonid).

Endokrina systemet

Sällsynta: Binjurebarkshämning

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Ökad risk för systemeffekter och lokala biverkningar föreligger vid frekvent dosering, vid behandling av stora ytor eller under lång tid liksom vid behandling av intertriginösa områden eller med ocklusionsförband.

Farmakodynamik

Fluocinolonacetonid är ett syntetiskt fluorderivat av hydrokortison. Synalar har antiinflammatoriska och antipruritiska egenskaper och används för behandling av icke infekterade hudförändringar.

Färglös, snabbtorkande och kladdar inte. Lösningsmedlet är flyktigt och gelen torkar in utan att efterlämna lukt eller synliga rester. Detta gör gelen särskild lämpad för användning i hårbotten.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska uppgifter saknas.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsuppgifter saknas.

Innehåll

1 g gel innehåller 0,25 mg fluocinolonacetonid.

Propylenglykol, denaturerad etanol, dinatriumedetat, citronsyra, karboxypolymethylen, trietanolamin, metagin (konserveringsmedel), propagin (konserveringsmedel) och renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år. Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Synalar®
Gel 0,025 % Färglös, genomskinlig gel
30 gram tub, 59:36, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Liknande preparat inom:

Fluocinolonacetonid