Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Isopto®-Atropin

Alcon Nordic

Ögondroppar, lösning 0,5 % (Viskös klar lösning, färglös)

Tillhandahålls ej

Mydriatikum och cykloplegikum

Aktiv substans: Atropin
ATC-kod: S01FA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-12-17.

Indikationer

För att framkalla mydriasis och cykloplegi vid ögoninflammationer. Vid irit som smärtstillande och pupilldilaterande medel. För synförbättring vid centrala lins- och hornhinnegrumlingar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges nedanför.

Patienter med konstaterat eller misstänkt trångvinkelglaukom.

Överkänslighet för belladonnaalkaloider.

Dosering

Dosering

Vuxna inklusive äldre

1-2 droppar 1-3 gånger dagligen.

Försiktighet bör iakttas vid administrering av mydriatika och cykloplegika till äldre patienter.

Pediatrisk population

Isopto-Atropin 0,5 % till barn 12 år och yngre rekommenderas ej om det inte är absolut nödvändigt och skall användas med försiktighet. Använd alltid den lägsta möjliga dosen för att ge den önskade effekten. Instillation av mer än en droppe per öga skall undviks.

Nasolakrimal ocklusion rekommenderas omedelbart efter administrering.

Äldre

Använd alltid den lägsta möjliga dosen som behövs för att ge den önskade effekten. Äldre personer kan löpa en ökad risk för systemiska biverkningar vid användningen av Isopto-Atropin.

Lever- och njurinsufficiens

Inga formella studier har utförts med Isopto-Atropin på patienter med njur- eller leverinsufficiens. Använd alltid den lägsta möjliga dosen som behövs för att ge den önskade effekten när det gäller patienter med omogen eller nedsatt metabol funktion (t.ex. spädbarn, äldre) som löper en ökad risk för systemiska biverkningar.

Administreringssätt

Endast för användning i ögonen.

Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.

För att undvika att lösningen och droppspetsen kontamineras måste försiktighet iakttas så att inte droppspetsen vidrör ögonlocken, området runt ögonen eller några andra ytor.

Nasolakrimal ocklusion eller att försiktigt sluta ögonlocket efter administrering rekommenderas. Detta kan minska den systemiska absorptionen av läkemedel som administreras i ögonen och därmed leda till en minskad risk för systemiska biverkningar.

Om mer än ett topikalt ögonpreparat används måste de administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet

Isopto-Atropin kan öka det intraokulära trycket, särskilt hos patienter med grund främre kammare eller trång främre kammarvinkel. Fastställ det intraokulära trycket och uppskatta djupet på vinkeln för den främre kammaren innan behandling inleds för att undvika glaukomattacker.

Isopto-Atropin kan inducera störningar i centrala nervsystemet på grund av systemisk exponering. Äldre kan löpa ökad risk för systemiska biverkningar vid användning av Isopto-Atropin. På grund av risken för att framkalla hypertermi ska läkemedlet användas med försiktighet till patienter som kan vara exponerade för höga omgivningstemperaturer eller har feber.

Patienter kan bli känsliga mot ljus och bör skydda ögonen i stark belysning.

Isopto-Atropin innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka ögonirritation och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Patienter instrueras att ta ut kontaktlinser (mjuka och hårda) före appliceringen av Isopto-Atropin och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.

Pediatrisk population

Använd Isopto-Atropin 0,5 % med försiktighet till barn 12 år och yngre.

Ska användas med extrem försiktighet till barn, om överhuvudtaget, som är särskilt känsliga för störningar i centrala nervsystemet (t.ex epilepsi, hjärnskada, Downs syndrom) eftersom det finns en ökad risk för toxicitet i centrala nervsystemet, kardiopulmonellt och gastrointestinalt på grund av systemisk exponering för atropin. Använd alltid den lägsta möjliga dosen som behövs för att ge den önskade effekten.

Observera barn noga i minst 30 minuter efter instillation. Om något av läkemedlet missar ögat ska det tvättas bort omedelbart.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Effekterna av Isopto-Atropin kan förstärkas vid samtidig användning av andra läkemedel som har antimuskarina egenskaper, t.ex.vissa antihistaminer och tricykliska antidepressiva medel.

Graviditet

Kategori B:2

Säkerheten vid användning under graviditet har inte fastställts. Rapporterade biverkningar indikerar dock signifikant systemisk exponering även efter topikal administrering, och man kan inte utesluta risken för att fostret påverkas. Atropin ska därför användas under graviditet endast om nödvändigt och i lägsta möjliga dos.

Amning

Grupp IVa

Atropin utsöndras i bröstmjölk och risken för att barnet påverkas kan inte uteslutas vid terapeutiska doser. Detta läkemedel ska därför inte användas under amning.

Trafik

Isopto-Atropin har en påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Atropin kan ge upphov till dåsighet, dimsyn och ljuskänslighet. Patienter som får Isopto-Atropin bör inte framföra fordon eller ägna sig åt andra riskfyllda aktiviteter förrän synen är klar.

Biverkningar

Nedanstående biverkningar har rapporterats efter administrering av Isopto-Atropin. Biverkningarna klassificeras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningarna presenteras inom varje organsystem efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

MedDRA-term

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: överkänslighet

Psykiska störningar

Vanliga: hallucination, förvirringstillstånd och upprördhet

Ingen känd frekvens: desorientering

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens: yrsel, huvudvärk, ataxi, osammanhängande tal, rastlöshet, hyperaktivitet, krampafall, oförmåga att känna igen personer och onormal dåsighet

Ögon

Vanliga: ljuskänslighet, ögonsmärta och synnedsättning

Sällsynta: trångvinkelglaukom

Ingen känd frekvens: svullna ögonlock, dimsyn, förlängd läkemedelseffekt (mydriasis), konjunktivit, okulär hyperemi, ögonödem och ögonutsöndring

Hjärtat

Vanliga: takykardi

Ingen känd frekvens: bradykardi

Blodkärl

Ingen känd frekvens: hypotoni, kärlutvidgning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens: andningsdepression, minskad sekretion i farynx, bronker och näsgångar

Magtarmkanalen

Vanliga: förstoppning

Ingen känd frekvens: tarmobstruktion, utspänd buk, kräkningar, minskad gastrointestinal motilitet och minskad sekretion i salivkörtlar

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens: erytem, utslag, minskad sekretion i svettkörtlar, eksem

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens: urinretention

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: feber och ansiktsrodnad

Beskrivning av vissa biverkningar

Detta läkemedel framkallar reaktioner som är likartade med dem för andra antikolinergika. Manifestationer från det centrala nervsystemet som t.ex. ataxi, osammanhängande tal, rastlöshet, hallucinationer, hyperaktivitet, krampanfall, desorientering i tid och rum samt oförmåga att känna igen personer är möjliga. Andra toxiska manifestationer av antikolinerga läkemedel är hudutslag, onormal dåsighet, takykardi, hyperpyrexi, kärlutvidgning, urinretention, minskad gastrointestinal motilitet och minskad sekretion i saliv- och svettkörtlar, farynx, bronker och nasala passager. Svåra reaktioner manifesteras genom hypotoni med snabbt progredierande andningsdepression.

Mydriatika kan öka det intraokulära trycket och framkalla glaukomattacker hos patienter med predisposition för akut trångvinkel.

Långvarig användning av mydriatika kan framkalla lokal irritation som kännetecknas av konjunktivit (follikulär), okulär hyperemi, ögonödem, ögonutsöndring och eksem.

Symtom på toxicitet är vanligtvis övergående (pågår några timmar) men kan pågå i upp till 24 timmar.

Pediatrisk population

För tidigt födda och små spädbarn (< 3 månader), småbarn och barn med störningar i centrala nervsystemet (t.ex. epilepsi, hjärnskada, Downs syndrom) löper en ökad risk för systemisk toxicitet. Toxicitet kan manifesteras som störningar i centrala nervsystemet, kardiopulmonellt och gastrointestinalt. Det finns en risk för allvarlig gastrointestinal toxicitet (övergående paralytisk ileus/uppsvälld buk) hos för tidigt födda barn.

Användning av Isopto-Atropin-ögondroppar har associerats med psykotiska reaktioner och beteendeförändringar hos pediatriska patienter. Reaktioner från centrala nervsystemet manifesteras på liknande sätt som de som anges ovan.

Överdosering

En överdosering i ögat av Isopto-Atropin kan spolas bort från ögat med ljummet vatten.

Systemisk toxicitet kan uppkomma efter topikal användning, särskilt hos barn. Det manifesteras genom ansiktsrodnad och torr hud (barn kan få utslag) och torra slemhinnor, dimsyn, snabb och oregelbunden puls, takypné, mydriasis, feber, törst, urinretention, utspänd buk hos spädbarn, kramper och hallucinationer och förlust av neuromuskulär koordination, medvetslöshet och förhöjt blodtryck. Svår intoxikation kännetecknas av depression av centrala nervsystemet, koma, cirkulations- och andningssvikt samt dödsfall.

Behandlingen är symtomatisk och stödjande. På spädbarn och små barn måste kroppsytan hållas fuktig.

Toxicitet

Letala atropinförgiftningar är sällsynta. Letal dos för barn anges ligga vid 10–20 mg. Letal dos för vuxna anges ligga över 200 mg och i ett fall gav 1 g enbart måttlig till allvarlig intoxikation. Småbarn är speciellt känsliga. Ca 6 mg till 3-åringar gav måttlig intoxikation.

3 droppar av en 1 %-ig lösning (=1,5 mg) i vardera ögat under 24 timmar gav hos 2-åring allvarlig intoxikation. 1 droppe i vardera ögat 2 gånger dagligen av en 25 %-ig lösning i

2 dagar (=100 mg) gav hos 6-åring allvarlig intoxikation.

Behandling

I de flesta fall av överdos på grund av topikal exponering återhämtar sig patienterna utan någon specifik terapi. Behandlingen är generellt symtomlindrande och stödjande.

I fall av svår förgiftning ges intravenöst fysostigmin 1–2(–3) mg långsamt intravenöst, (barn 0,02–0,04 mg/kg) mot symtom från centrala nervsystemet. Titrera fram till effektiv dos (atropin skall alltid vara tillgängligt för reversering av eventuella biverkningar av fysostigmin). Den effektiva dosen kan upprepas efter 30–60 min. Alternativt kan fysostigmin ges i kontinuerlig infusion 1-3 mg/tim. Om annan hjärtpåverkan än sinustakykardi föreligger får lämpligheten av att ge fysostigmin diskuteras från fall till fall.

På spädbarn och små barn måste kroppsytan hållas fuktig.

Ventrikeltömning med kol rekommenderas i fall av oavsiktligt intag peroralt.

Farmakodynamik

Atropin är ett antikolinergikum med långvarig pupilldilaterande och ackommodationsförlamande effekt. Ögoninflammationer reducerar verkningstiden betydligt. Atropin verkar genom att blockera kolinerga receptorer i m. sphincter pupillae och m. ciliaris.

Farmakokinetik

I en studie som utfördes på friska försökspersoner varierade den systemiska biotillgängligheten för 30 µl ögondroppar med 1 % atropin mellan 19 och 95 % med en genomsnittlig biotillgänglighet på 63,5 ± 28,6 %. Den inledande okulära absorptionsfasen varade cirka 1 timme med en maximal plasmakoncentration (Cmax) på 288,33 ± 72,91 pg/ml vid en Tmax på 27,67 ± 26,85 minuter. Den okulära administreringsvägen påverkade inte elimineringskinetiken och den terminala elimineringshalveringstiden var likartad vare sig atropinet administrerades via intravenös injektion (2,97 ± 1,22 timmar) eller topikala ögondroppar (2,45 ± 0,76 timmar). Efter intravenös dosering med [3H] atropinsulfat detekterades fem läkemedelsrelaterade toppar i urinen från en försöksperson. Oförändrat läkemedel, vidare identifierat som den biologiskt inaktiva (+)-enantiomeren, stod för 57 % av den totala radioaktiviteten medan noratropin (24 %) och atropin-N-oxid (15 %) befanns vara de större metaboliterna och tropin (2 %) och tropinsyra (3 %) var mindre metaboliter. Inkubation av urinen med glukuronidas/arylsulfatas föreföll utesluta existensen av glukuronid- eller sulfatkonjugater hos människa men flera glukuronid- och sulfatkonjugater har identifierats hos råtta. Hos människa utsöndrades cirka 75 % av den totala läkemedelsrelaterade radioaktiviteten i urinen inom 13 timmar efter intravenös dosering med [3H] atropinsulfat och ytterligare 5 % hade utsöndrats vid 24 timmar efter dos. En likartad profil för metabolism och utsöndring är sannolik efter topikal okulär administrering på grund av den avsevärda systemiska absorptionen av atropin via denna administreringsväg.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga relevanta data tillgänliga som inte redan är beskrivna i andra delar av SmPC texten.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller atropinsulfat 5 mg.

Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumklorid

Hypromellos

Borsyra

Natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH-justering)

Renat vatten

Blandbarhet

Inga kända inkompatibiliteter.

Miljöpåverkan

Atropin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av atropin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att atropin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Atropin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år.

Öppnade flaskor: 4 veckor.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Isopto®-Atropin
Ögondroppar, lösning 0,5 % Viskös klar lösning, färglös
5 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej