Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Addex®-Natriumklorid

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml (klar, färglös vätska)

För tillsats av natriumklorid till infusionsvätska

Aktiv substans: Natriumklorid
ATC-kod: B05XA03
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-04.

Indikationer

Natriumbrist och pågående natriumförluster. Natriumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition.

Kontraindikationer

Inga kontraindikationer är kända.

Dosering

Skall spädas.
Individuell dosering.

Minimibehov: 80 mmol per dygn.

Vid fullständig intravenös nutrition: 80-120 mmol per dygn.

Vid förlust av magsaft: Vanligen ges 40-80 mmol/timme. Tillförseln anpassas till beräknad förlust av kloridjoner. Vanligen ges 80-320 mmol per 1000 ml infusionsvätska, vilket ges intravenöst under minst 2-3 timmar.

Behandlingskontroll
Låga natriumkoncentrationer i serum kan orsakas av ökad vattenretention, t ex efter trauma, trots en totalt förhöjd eller oförändrad natriummängd i kroppen. Diures och natriumutsöndring i urinen kontrolleras.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid nedsatt njurfunktion och vid kliniska tillstånd där natriumretention kan ha en skadlig effekt såsom vid ödem, hjärtinsufficiens och hypertoni. Det bör beaktas att infusionskoncentratet höjer osmolaliteten i infusionslösningen i vilken den tillsätts och därvid ökar risken för tromboflebit.

Interaktioner

Inga interaktioner har observerats.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Amning

Grupp II

Se avsnitt Graviditet.

Trafik

Inga kända effekter.

Biverkningar

Under iakttagande av givna doseringsanvisningar har inga biverkningar av Addex-Natriumklorid rapporterats.

Farmakodynamik

Addex-Natriumklorid är en koncentrerad tillsatslösning för natriumtillförsel vid vätsketerapi eller intravenös nutrition. Natriumkoncentrationen är lämplig för såväl natriumsubstitution som underhållsterapi. 1 flaska (80 mmol Na) motsvarar minimibehovet vid korttidsunderhåll. Extra natriumtillförsel är särskilt aktuell i samband med extra vätskeförluster från mag-tarmkanalen, t ex vid ökad förlust av magsaft, tarmsekret och galla samt vid kräkning, diarré och fistlar.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 flaska/ampull (20 ml) innehåller:

Natriumklorid

4,70 g

Elektrolytinnehåll

per ml

per flaska (20 ml)

Na+

4 mmol

80 mmol

Cl-

4 mmol

80 mmol

Osmolalitet: ca 9000 mosm/kg vatten.

pH: ca 5,5.


Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Addex-Natriumklorid får endast tillsättas eller blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats.
80 ml Addex-Natriumklorid kan sättas till 1000 ml av flertalet förekommande infusionsvätskor såsom aminosyralösningar, glukos-, glukos-elektrolyt- samt elektrolytlösningar. Data för tillsats till blandningar i ftalatfri plastpåse och för tillsats till TPN-lösningar finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

Miljöpåverkan

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven infusionslösning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Tillsats av Addex-Natriumklorid skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

Förpackningsinformation

Addex®-Natriumklorid
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml klar, färglös vätska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF