Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Behepan®

Pfizer

Filmdragerad tablett 1 mg (vit till rosa, rund, filmdragerad, kupad med prägling BE inom bågar, ca 6 mm)

Vitamin B12

Aktiv substans: Cyanokobalamin
ATC-kod: B03BA01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2013-09-17.

Indikationer

Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki och andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende på malabsorption. Försämrad B12-absorption efter partiell ventrikelresektion och blind-loop-syndrom samt vissa sällsynta former av graviditetsanemi. Understödjande vid aminosalyl- och annan läkemedelsterapi (t ex långtidsbehandling med magsyrahämmande medel) som kan medföra försämrad B12-absorption med sänkta B12-värden. Som flushdos vid Schillingtest (injektionsvätska).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Remissionsbehandling: 2 tabletter två gånger dagligen under en månad.

Vid svåra akuta fall med fastställd eller misstänkt neuropati, då snabb påfyllning av B12-depåerna är nödvändig, kan Behepan initialt ges som intensiv injektionsterapi (1 ampull Behepan injektionsvätska 1 mg intramuskulärt eller subkutant varje eller varannan dag under 1-2 veckor eller tills full remission inträtt), därefter peroral (Behepan 1 mg tablett) eller parenteral underhållsbehandling.

Underhållsbehandling: 1-2 tabletter dagligen, helst på fastande mage. Vanligen 1 ampull subkutant eller intramuskulärt varje till var tredje månad.

Schillingetest: 1 ampull intramuskulärt som flushdos.

Interaktioner

Tabletter: Upptaget av vitamin B12 från gastrointestinalkanalen kan reduceras av aminoglykosider, aminosalicylsyra, antiepileptika, biguanider, kloramfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa och magsyrahämmande medel (t ex omeprazol och cimetidin). Den kliniska relevansen av många av dessa interaktioner är troligen liten.

Injektionsvätska: Serumkoncentrationen av vitamin B12 kan minska vid samtidig användning av p-piller. Den kliniska relevansen av denna interaktion är oklar.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.

Trafik

Behepan påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Behepan tabletter:

I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens (sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).

Organsystem

Biverkningar

Allmänna symtom

Sällsynta

Anafylaxi, feber

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Utslag av acnetyp, urticaria.

Behepan injektionsvätska, lösning:

I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens (vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100) samt sällsynta (≥1/10000, <1/1000).

Organsystem

Biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Utslag av acnetyp, urticaria.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Feber

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaxi

Enstaka fall av frossa har rapporterats.

Överdosering

Den akuta toxiciteten är låg. Överdosering ger i allmänhet inga symtom och symtomatisk behandling av överdosering torde endast krävas i undantagsfall.

Farmakodynamik

Vitamin B12 är essentiellt hos människa och deltar i två viktiga enzymreaktioner. Vid den ena reaktionen är deoxyadenosylkobalamin co-faktor för omvandlingen av metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA via enzymet metylmalonyl-CoA mutas. Vid B12-brist kan denna omvandling ej ske och substratet metylmalonyl-CoA ansamlas, vilket resulterar i att metaboliten metylmalonsyra ackumuleras och att abnorma fettsyror syntetiseras och ansamlas i cellmembranerna bl a i CNS. Vid den andra reaktionen behövs metylkobalamin när 5-metyl-tetrahydrofolat omvandlas till tetrahydrofolat och homocystein till metionin av enzymet metioninsyntetas (5-metyl-tetrahydrofolat-homocystein metyltransferas). Vid B12-brist ackumuleras 5-metyltetrahydrofolat ("metyl-folatfällan") och homocystein. Brist uppstår på folat co-faktorer nödvändiga för DNA-syntesen. Av detta följer att bestämning av metylmalonsyra och homocystein vidgar och förbättrar möjligheterna till diagnostik vid utredning av vitamin B12- och folsyrabrist.

Vitamin B12 har visats normalisera förhöjda metylmalonsyra-nivåer. Studier har även visat att vitamin B12 i kombination med folsyra normaliserar förhöjda homocysteinvärden. Höga homocysteinvärden har visats vara en av andra faktorer oberoende riskfaktor för bl a hjärt-kärlsjukdom.

Farmakokinetik

Vid peroral tillförsel av rent vitamin B12 sker absorption via passiv diffusion utan bindning till intrinsic factor (IF). Detta upptag sker direkt proportionellt till given dos och har uppskattats till 1% därav. B12-upptaget från födan börjar med att pepsin och saltsyra frisätter B12 från proteinbindning. Därefter binds B12 till glykoproteiner med hög affinitet, R-bindare, som finns i saliv och magsaft. Längre ned i tarmen vid högre pH bryts bindningen av pankreasenzym och B12 binds exklusivt till IF med hög affinitet. Komplexet B12-IF, som ej splittras av pankreasenzym, tas upp via en specifik kalcium-beroende process med begränsad kapacitet i distala ileum.Väl inne i ileums enterocyter splittras komplexet B12-IF, varefter B12 binds dels till transkobalamin II, den specifika transportören, dels till haptokorriner, ett samlingsnamn för flera transportproteiner, också kallade R-bindare, R-protein, kobalofilin och transkobalamin I och III. Haptokorrinbundet B12 tas upp av levercellsreceptorer och utsöndras. R-bundna kobalaminer följer galla ut i tarmen, komplexen bryts och B12 kan på nytt bindas för upptag i det enterohepatiska kretsloppet.

Efter transport via blodet levereras fritt kobalamin till cellerna som hydroxykobalamin och konverteras i cellvätskan till metylkobalamin eller i mitokondrierna till 5-deoxyadenosylkobalamin. Det rekommenderade dagliga kostintaget är 3,0 mikrogram B12, varför 1-2 tabletter Behepan dagligen vid underhållsbehandling täcker dagsbehovet vid alla former av B12-brist. 90% av en injicerad dos av hydroxokobalamin om 100 mikrogram och 30% av en dos om 1 mg retineras, vilket kan vara tillräcligt från 2 upp till 10 månader.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

En tablett innehåller: Cyanokobalamin 1 mg, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, stearinsyra.

En ml injektionsvätska, lösning innehåller: Hydroxokobalaminacetat motsvarande hydroxokobalamin 1 mg, natriumklorid 8 mg, natriumacetattrihydrat 1 mg, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) 1 mg, saltsyra till pH 4,9, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Injektionsvätska : Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Cyanokobalamin

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Tabletterna är godkända för maskinell dosdispensering. Den maximala hållbarheten utanför originalförpackningen är 6 månader. Förvaras vid högst 30 ºC.

Injektionsvätska: Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).

Förpackningsinformation

Behepan®
Filmdragerad tablett 1 mg (vit till rosa, rund, filmdragerad, kupad med prägling BE inom bågar, ca 6 mm)
100 styck burk, receptfri, 72:49, F
49 x 1 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
50 x 1 styck blister (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
98 x 1 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
98 styck burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
250 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1000 styck burk (endast för dosdispensering), tillhandahålls för närvarande ej
Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml röd, klar
5 x 1 milliliter ampull, 122:06, F