Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Velbe®

STADA Nordic

Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg (Nästan vitt pulver)

Cytostatikum

Aktiv substans: Vinblastin
ATC-kod: L01CA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-01.

Indikationer

Hodgkins sjukdom samt koriokarcinom som är resistent mot annan terapi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot vinblastin. Velbe skall ej ges till patienter med granulocytopeni såvida denna inte beror på sjukdomen som behandlas. Velbe skall ej ges vid samtidig bakterieinfektion. Infektionen bör vara under kontroll innan behandling med Velbe initieras.

Dosering

Behandling med Velbe bör ske av läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling.

Velbe får ej ges intratekalt. Intratekal administrering är oftast fatal.

Velbe injiceras intravenöst via flervägskran under pågående infusion eller som direkt intravenös injektion. Injektionen bör ta ungefär 1 minut. Injektionen bör ej ges oftare än 1 gång i veckan.

Vanlig dosering

Dos

Vuxna, mg/m2 kroppsyta/vecka

Barn, mg/m2 kroppsyta/vecka

1:a

3,7

2,5

2:a

5,5

3,75

3:e

7,4

5,0

4:a

9,25

6,25

5:e

11,1

7,5

Maximaldos

18,5

12,5

Doseringen bör ökas tills man får ca 3 x 109 leukocyter/l. Därefter bör ingen doshöjning göras. Om leukopeni uppstår, ges nästa dos först då antalet leukocyter åter är mer än 4 x 109/l.

Vid nedsatt leverfunktion: Dosen bör reduceras med 50 % till patienter med serumbilirubinvärde över 51 mikromol/l.

Behandlingskontroll

Profylaktiska åtgärder bör vidtas för att motverka förstoppning.

Varningar och försiktighet

Leverinsufficiens. Risk för akut bronkospasm och /eller andnöd föreligger speciellt när vincaalkaloider ges i kombination med mitomycin. Dessa reaktioner kan antingen uppträda direkt efter injektionen eller efter flera timmar och har även rapporterats då vincaalkaloider givits upp till 2 veckor efter sista dosen av mitomycin. Symtomen är vanligtvis övergående men kan i enstaka fall kvarstå och kräva behandling. Velbe får ej återinsättas. Stor försiktighet skall också iakttagas då vincaalcaloiderna kombineras med andra ototoxiska läkemedel t ex cisplatin och karboplatin.

Observera, att intratekal administrering av Velbe vanligen är fatal:

Efter oavsiktlig, intratekal administrering är akut, neurokirurgisk intervention nödvändig för att förebygga progredierande förlamning ledande till död. Hos ett mycket begränsat antal patienter har livshotande paralys med efterföljande död undvikits, dock med uttalad neurologisk sequele och med begränsad symtomregress i efterförloppet. Baserat på publicerat material om handläggningen av dessa svåra fall, d v s en administrering av Velbe av misstag via en intratekal infart, bör följande behandling initieras omedelbart efter feladministreringen. I de fall som rapporterats har Ringer-laktat lösning använts vid spinalspolningen enligt nedan, här är den dock ersatt med steril 0,9 % natriumkloridlösning.

  • Avlägsna via lumbalpunktion så mycket cereobrospinalvätska som ur säkerhetssynpunkt är möjligt.

  • Inför en epiduralkateter i subaraknoidalrummet via en intervertebral infart superiort om den initiala lumbala infarten. Spola spinalkaviteten med steril 0,9 % natriumkloridlösning.

  • Beställ färskt frusen plasma och tillsätt 25 ml till varje 1000 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning.

  • Låt en neurokirurg införa ett intraventrikulärt drän alternativt en kateter. Fortsätt med spinalspolning med vätskedränage via den lumbala utfarten och till ett slutet dränagesystem. Steril 0,9 % natriumkloridlösning ges som kontinuerlig infusion med 150 ml/tim eller med 75 ml/tim när färskt frusen plasma har tillsatts. Infusionshastigheten skall justeras så att en proteinnivå av 150 mg/dl bibehålls i spinalvätskan.

Följande åtgärder har också beskrivits som tillägg utöver det ovan beskrivna men tillägget kan dock ej bedömas som essentiellt då substansernas betydelse för att reducera neurotoxiciteten ej är fastställd.

  • Glutaminsyra har administrerats intravenöst 10 mg över 24 timmar, följt av 500 mg per oralt 3 gånger dagligen under 1 månad.

  • Folinsyra har administrerats intravenöst som en 100 mg bolusdos och därefter infunderats med en hastighet av 25 mg/tim under 24 timmar, följt av en 25 mg bolusdos var 6:e timme under 1 vecka.

  • Pyridoxin har administrerats intravenöst 50 mg över 30 minuter var 8:e timme.

Interaktioner

Metabolismen av vincaalkaloiderna medieras via cytokrom P450 CYP 3A isoenzymer. Samtidig tillförsel av andra läkemedel som hämmar dessa isoenzymer, t ex itrakonazol, kan orsaka allvarligare biverkningar och snabbare uppträdande av dessa. I kombination med mitomycin, andra neurotoxiska eller ototoxiska läkemedel kan allvarliga biverkningar uppkomma, se 'Varningar och försiktighet'.

Graviditet

Kategori D

Vinblastin misstänks orsaka allvarliga fosterskador under graviditet (se 'Prekliniska uppgifter'). Under graviditet skall vinblastin ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret. Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandling med vinkristin.

Amning

Grupp IVa

Uppgift saknas om vinblastin passerar över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant

Biverkningar

Biverkningar hos Velbe synes vara dosberoende. Leukopeni är vanligen den dosbegränsande faktorn.

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Allmänna: Kraftlöshet, buksmärta, bensmärta, anorexi, smärta på tumörstället, käksmärta.

Blod: Granulocytopeni, anemi, trombocytopeni.

GI: Förstoppning, illamående, kräkningar.

Hud: Alopeci, lokala reaktioner på injektionsstället.

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Allmänna: Huvudvärk.

Blod: Hypertoni.

Endokrina : SIADH (förhöjd ADH-sekretion).

GI: Paralytisk ileus, munblåsor, faryngit.

Neurol.: Perifer neuropati, bortfall av djupa senreflexer, parestesi.

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

GI: Blödande enterokolit.

Neurol.: Konvulsioner.

Öron: Partiell eller total dövhet.

Hjärtinfarkt, Raynauds sjukdom och cerebrovaskulär påverkan har rapporterats vid samtidig administrering av cisplatin och bleomycin.

Alocepin är ofta reversibel under pågående behandling.

Azoospermi och amenorré kan inträffa hos postpubertala patienter som behandlats med flera cytostatika samtidigt.

Överdosering

Det finns ingen specifik antidot. Erfarenhet av överdosering med vinblastin är begränsad. Den huvudsakliga effekten av överdosering är en ytterligare förstärkt myelosuppression som kan vara livshotande. Det är inte känt vilken dos till patient som förorsakar detta. Överdosering som sker under längre tids infusion kan vara mer toxisk än samma dos given som snabb, intravenös injektion.

Vid överdosering bör stödjande behandling ges för att förhindra biverkningar på grund av olämplig utsöndring av vasopressin. Detta kan göras genom att begränsa vätskeintaget och behandla med diuretika som påverkar Henleys slynga och distala njurtubuli. Andra åtgärder kan vara behandling med antikonvulsivt medel, lavemang eller laxermedel, övervakning av kardiovaskulära systemet och bestämning av blodkroppar för att vid behov ge blodtransfusion.

Farmakodynamik

Den verksamma beståndsdelen i Velbe, vinblastinsulfat, är ett semisyntetiskt derivat av vinblastin, en alkaloid som har isolerats ur Catharanthus roseus G. Don (Vinca rosea Linn.). Vinblastin är vävnadsretande.Vinblastins verkningsmekanism är ej helt klarlagd. Vinblastin är cykelspecifikt och hämmar celldelningen i metafasen. Korsresistens som dock ej är fullständig kan förekomma mellan vindesin, vinkristin och vinblastin.

Farmakokinetik

Efter intravenös injektion av vinblastin sjunker serumkoncentrationen trifasisk. Plasmahalveringstiden i den slutliga eliminationsfasen är 17-32 timmar. Utsöndringen sker sannolikt huvudsakligen i galla. Mindre än 15% av en engångsdos utsöndras i urin och ca 10 % utsöndras i feces.

Prekliniska uppgifter

Varken in vivo- eller in vitro-tester har på ett konklusivt sätt visat att vinblastin har mutagen effekt. Gängse carcinogenicitetsstudier har inte utförts. Reproduktionstoxikologiska studier tyder på att vinblastin påverkar såväl spermatogenes som oogenes och är teratogent och embryotoxiskt i flera djurslag.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Vinblastinsulfat 10 mg

Förteckning över hjälpämnen

Inga hjälpämnen.

Blandbarhet

Velbe får ej blandas med andra läkemedel och skall ej spädas med injektionsvätskor som ändrar pH.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år.

24 timmar för färdigberedd lösning som förvaras vid 2°C-8°C (i kylskåp).

Särskilda förvaringsanvisningar

Obruten flaska och färdigberedd lösning skall förvaras vid 2°C-8°C (i kylskåp).

Särskilda anvisningar för destruktion

För att erhålla en lösning innehållande 1 mg/ml tillsätts 10 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml för injektion, varvid en klar lösning erhålles. Injektionen bör ta ungefär 1 minut.

Velbe är endast avsett för intravenös injektion.

Intratekal administrering leder vanligen till döden. Lämpligt är, att förse ev förfyllda sprutor med texten “Får endast ges i v. Intratekal injektion leder till döden”.

Om läckage till intilliggande vävnader sker, ger detta upphov till kraftig irritation och administrering bör avbrytas omedelbart. Eventuell kvarstående mängd bör ges i annan ven. Lokal värme fördelar den feladministrerade dosen och brukar minska obehaget. Kontamination i ögonen vid administrering av Velbe bör undvikas. Om patient eller vårdare av misstag får stänk av preparatet i ögonen, bör omedelbar grundlig ögontvätt med vatten företagas. Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas till arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 1984:8 “Cytostatika”.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Färdigberedd injektionsvätska har pH 4-5.

Förpackningsinformation

Velbe®
Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Nästan vitt pulver
10 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF