Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Hibitane®

Bioglan

Vaginalkräm 1 % (Lättflytande kräm.)

Antiseptisk explorationskräm

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-07-03.

Indikationer

Som antiseptiskt explorationsmedel vid alla vaginala undersökningar, speciellt vid förlossningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i under rubriken Innehåll.

Klorhexidin får ej appliceras på hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Appliceras i och kring vulva och kan även användas för insmörjning av handskar och instrument. Efter undersökningen kan den lätt avlägsnas genom sköljning med vatten.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögon och öron.

Hibitane innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudirritationer (t ex kontakteksem).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Klorhexidin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Nedanstående tabell visar biverkningar per organklass. Inom varje organklass struktureras biverkningarna under frekvensrubriker enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Ögon

Sällsynta: Ögonirritation.

Öron och balansorgan

Sällsynta: Hörselskador.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Hudirritation.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta: Allergiska (kliande) reaktioner.

Klorhexidin kan ge upphov till hörselskador om det kommer in i mellanörat. Kontakt med ögonen kan framkalla sveda. Allergiska reaktioner i form av anafylaxi kan förekomma i ytterst sällsynta fall.

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Farmakodynamik

Hibitane vaginalkräm är lättflytande och vattenlöslig. Den innehåller klorhexidin som antibakteriell beståndsdel. Detta gör Hibitane till ett explorationsmedel med kraftig verkan mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Det framkallar normalt ingen irritation av hud eller vaginalepitel. Den baktericida effekten av Hibitane vaginalkräm inträder omedelbart och kvarstår ca 6 timmar efter applikationen, även vid närvaro av blod. Hibitane vaginalkräm kan kombineras med penicillin och andra antibiotika samt med sulfonamider.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska uppgifter saknas.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsuppgifter saknas.

Innehåll

1 ml innehåller 10 mg klorhexidinglukonat.

Isopropylalkohol (konserveringsmedel), flytande paraffin, cetostearylalkohol, cetostearylalkohol/etylenoxid kondensat, linalylacetat, vitt vaselin och renat vatten.

Blandbarhet

Uppgift saknas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år.

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Hibitane®
Vaginalkräm 1 % Lättflytande kräm.
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska