Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sendoxan

Baxter

Pulver till injektionsvätska, lösning (Vitt pulver)

Cytostatikum

Aktiv substans: Cyklofosfamid (vattenfri)
ATC-kod: L01AA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-06-02

Indikationer

Non-Hodgkins lymfom. Hodgkins sjukdom. Kronisk lymfatisk leukemi, akut leukemi. Myelom, makroglobulinemi.

Ovarialcancer, bröstcancer, småcellig lungcancer, neuroblastom, seminom.

Som immunosuppresiv behandling vid Wegeners granulomatos, Goodpastures syndrom och cirkulerande antikoagulans (faktor VIII antikroppar). I särskilda fall vid bl a reumatoid artrit, nefrotiskt syndrom SLE, autoimmun hemolytisk anemi och idiopatisk trombocytopenisk purpura.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot cyklofosfamid.
Kraftigt nedsatt benmärgsfunktion (speciellt hos patienter som tidigare har behandlats med cytostatika och/eller strålterapi).
Pågående cystit.
Interkurrenta infektioner.
Obstruktion i nedre urinvägarna.
Amning skall avbrytas under behandling med cyklofosfamid.

Dosering

Cyklofosfamid skall bara administreras av läkare med erfarenhet av detta läkemedel. Initialt ges cyklfosfamid vanligen intravenöst.

Dosering

Doseringen skall individualiseras.

Doser och behandlingens längd och/eller intervall är beroende av den terapeutiska indikationen, schema för kombinationsterapi, patientens allmäntillstånd och organfunktion samt resultat från laboratorieprover (i synnerhet blodvärden).

Man kan särskilja olika doseringstyper såsom

 • Daglig terapi med låga doser, 2-6 mg/kg kroppsvikt motsvarande 120-240 mg/m2. Behandlingen skall fortsätta antingen till remission eller tills leukocytantalet sjunker under 2x109/l, då uppehåll görs i 3-5 dagar. Så snart antalet leukocyter stigit till 3-4x109/l, bör behandligen återupptas.

 • Stötdosterapi med moderata doser, 10-15 mg/kg, motsvarande 400-600 mg/m2 intravenöst varje vecka. När uttalad leukopeni (under 2x109/l) inträffar, skall intervallen mellan två injektioner förlängas, tills antalet leukocyter har stigit till 3-4x109/l.

 • Stötdosterapi med höga doser, 20-40 mg/kg intravenöst, motsvarande 800-1600 mg/m2 med 10-20 dagars intervall. Intervallens längd beror främst på leukocytvärdet. När detta har stigit till 3-4x109/l, kan nästa injektion ges.

 • Stötdosterapi med massiva doser, 60-80 mg/kg intravenöst, motsvarande 2400-3200 mg/m2 var 3-4 vecka. Denna doseringstyp rekommenderas vid en del solida tumörer. Riklig vätsketillförsel, eventuellt parenteral, rekommenderas för att undvika hemorragisk cystit (se avsnitt Biverkningar).

Barn: De rekommenderade doserna i mg/kg gäller också för barn, t ex enligt typ 1.

Immunosuppresiv behandling: Vuxna: I regel används doser på 100-200 mg/dag. Barn: Ca 3 mg/kg kroppsvikt.

Behandlingskontroll
Följande bör regelbundet kontrolleras:
Leukocyter. Kontroll initialt var 3-7 dag, vid långtidsbehandling och stabil blodbild eventuellt varannan vecka. Kontroll göres alltid före ny stötdos.
Urinsediment.
Glukosmetabolismen hos diabetiker.
Störd lever- och njurfunktion före behandlingen kräver också regelbunden kontroll.
Vid mikro- eller makrohematuri avbrytes behandlingen.
För att minska risken för cystit och urinvägstoxicitet bör under administrering eller direkt efteråt, tillfredsställande mängder vätska ges oralt eller genom infusion, eventuellt med diuretika för att stimulera diures. Det är viktigt att försäkra sig om att patienten tömmer blåsan regelbundet.
Cystit kan även förebyggas om behandlingen kombineras med mesna (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Parenteral administrering

Intravenös administrering ges företrädesvis som infusion.

För att reducera sannolikheten för biverkningar som beror på infusionshastigheten (t ex ansiktssvullnad, huvudvärk, nästäppa, brännande känsla i hårbotten) skall cyklofosfamid infunderas mycket långsamt.

Nedsatt njurfunktion

Dosen kan behöva justeras till patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Cyklofosfamid och dess metaboliter är dialyserbara, dock kan det vara skillnader i clearence beroende på vilket dialyssystem som används.

Nedsatt leverfunktion

Dosen kan behöva justeras till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Både män och kvinnor bör använda preventivmedel under och minst 6–12 månader efter behandling.
Försiktighet iakttages vid ikteriska tillstånd, utbredda skelettmetastaser, samtidig strålbehandling, kraftigt nedsatt njur- och leverfunktion, hjärtsjukdom i anamnesen, kakexi samt benmärgsskador (agranulocytos, myeloftis).

Varningar

Myelosuppression, immunsuppression, infektioner

  • Den immunsuppressiva effekten av cyklofosfamid kan minska effekten av vaccination. Användning av levande vacciner kan leda till vaccininducerad infektion.

  • Cyklofosfamid bör inte ges till patienter där antalet leukocyter ligger under 2x109/l och/eller antalet trombocyter ligger under 50x109/l.

  Urinvägar och njurtoxicitet

   • Innan behandlingen inleds måste eventuella urinvägsobstruktioner uteslutas eller korrigeras. Se avsnitt Kontraindikationer.

   • Advekvat behandling med mesna och/eller riklig vätsketillförsel för att framkalla diures kan markant reducera blåstoxiciteten. Det är viktigt att försäkra sig om att patienter tömmer blåsan regelbundet.

   • Tidigare eller samtidig strålbehandling kan öka risken för cyklofosfamid-inducerad hemorragisk cystit, liksom behandling med busulfan.

   • Urotoxicitet kan uppträda efter korttids- eller långtidsbehandling med cyklofosfamid. Även efter engångsdoser av har hemorragisk cystit rapporterats.

   • Hemorragisk cystit, pyelit, uretrit och hematuri har rapporterats med cyklofosfamidbehandling. Sårbildning/nekros i blåsan, fibros/kontraktur och sekundär cancer kan utvecklas.

   • Hyponatremi, associerat med ökad total vätskevolym i kroppen, akut vattenförgiftning och ett syndrom som liknar SIADH (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone) har rapporterats i samband med administrering av cyklofosfamid. Fall med dödlig utgång har rapporterats. Stor försiktighet vid samtidig behandling med indometacin rekommenderas eftersom ett fall av allvarlig akut övervätskning finns rapporterat.

   Kardiotoxicitet, användning hos patienetr med hjärtsjukdomar

    • Riskfaktorer är exempelvis höga doser av cyklofosfamid, hög ålder hos patienten, tidigare strålbehandling av hjärttrakten och/eller tidigare eller samtidig behandling med andra kardiotoxiska substanser.

    • Akut hjärttoxicitet har rapporterats vid engångsdos på mindre än 20 mg/kg cyklofosfamid.

    • Myokardit och myoperikardit, som kan följas av signifikant perikardiell effusion och hjärttamponad har rapporterats vid cyklofosfamidbehandling och har resulterat i svår, ibland dödlig kongestiv hjärtsvikt.

    • Efter behandling med regimer innehållande cyklofosfamid har supraventrikulära arrytmier och ventrikulära arrytmier rapporterats hos patienter med och utan andra tecken på kardiotoxicitet.

    Lungtoxicitet

    Pneumonit och lungfibros har rapporterats under och efter behandling med cyklofosfamid. Pneumonit kan t. o. m utvecklas flera år efter behandling med cyklofosfamid. Akut lungtoxicitet har rapporterats efter en engångsdos av cyklofosfamid. Pulmonell veno-ocklusiv sjukdom och andra former av pulmonell toxicitet har också rapporterats.

    Sekundära maligniteter

     • Det finns en ökad risk för urinvägscancer, lymfom, thyroideacancer, sarkom och andra tumörer. Det finns även en risk för myelodysplastiskt syndrom som kan utvecklas till akut leukemi. Se avsnitt Biverkningar.

     • Risken för blåscancer kan signifikant minskas genom att förebygga hemorragisk cystit.

     Veno-ocklusiv leversjukdom

      • Veno-ocklusiv leversjukdom (VOD) har rapporterats hos patienter som fått cyklofosfamid. Cytostatikabehandling som innehåller cyklofosfamid vid förberedelse till benmärgstransplantation, kombinerat med helkroppsbestrålning, busulfan eller andra ämnen har identifierats som en viktig riskfaktor för utveckling av VOD (se avsnitt Farmakodynamik). Det kliniska syndromet utvecklas vanligtvis 1-2 veckor efter transplantation Emellertid har VOD även rapporterats utvecklas gradvis hos patienter som får långvarig immunsuppressiv lågdosbehandling med cyklofosfamid.

      Fall av cyklofosfamidassocierad VOD med dödlig utgång har rapporterats.

      • Riskfaktorer för utveckling av VOD hos patienter som får högdos cytostatikabehandling inkluderar:

      - tidigare störningar i leverfunktionen

      - tidigare strålbehandling av buken

      - lågt värde på Karnofskys skattningsskala

      Anafylaktiska reaktioner, korsöverkänslighet med andra alkylerande ämnen

       • Anafylaktiska reaktioner, även med dödlig utgång, har rapporterats i samband med cyklofosfamid.

       • Möjlig korsöverkänslighet med andra alkylerande ämnen har rapporterats.

       Påverkan på sårläkning

        • Cyklofosfamid kan påverka normal sårläkning.

        Försiktighet

        Alkohol

        Alkoholkonsumtion kan öka förekomsten av cyklofosfamidinducerat illamående och kräkningar.

        Extravasal administrering

        Den cytostatiska effekten av cyklofosfamid inträder efter aktivering, som huvudsakligen äger rum i levern. Risken för vävnadsskada efter extravasal administration är därför liten.

        Vid extravasal administration av cyklofosfamid skall infusionen stoppas omedelbart, extravaskulär cyklofosfamidlösning aspireras med kanylen och andra lämpliga åtgärder vidtagas.

        Nedsatt njurfunktion

        Hos patienter med nedsatt njurfunktion, särskilt vid allvarlig sådan, kan nedsatt utsöndring från njurarna resultera i ökade plasmanivåer av cyklofosfamid och dess metaboliter. Detta kan medföra ökad toxicitet och ska beaktas vid val av dos.

        Nedsatt leverfunktion

        Allvarligt nedsatt leverfunktion kan associeras med nedsatt aktivering av cyklofosfamid. Effekten av cyklofosfamid kan påverkas vilket bör beaktas vid dosering och vid utvärdering av behandlingen.        Interaktioner

        Interaktioner som påverkar farmakokinetiken hos cyklofosfamid och dess metaboliter. Cyklofosfamid aktiveras och metaboliseras vidare via CYP450. Samtidig administrering av ämnen som inducerar eller hämmar CYP450 kan leda till interaktioner.

        Reducerad aktivering av cyklofosfamid kan påverka effekten av behandlingen med cyklofosfamid. Exempel på substanser som kan hämma aktiveringen av cyklofosfamid är: amiodaron, aprepitant, bupropion, busulfan, ciprofloxacin, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, posakonazol, prasugrel, sulfonamider, telitromycin, tiotepa, vorikonazol.

        En ökning i koncentration av cytotoxiska metaboliter kan inträffa med inducerare av humana hepatiska och extrahepatiska mikrosomala enzymer (t.ex. CYP450). Exempel på sådana inducerare är rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin, johannesört och kortikosteroider. Risken för induktion av CYP450 måste utvärderas vid förbehandling eller samtidig behandling med kända inducerare.

        Följande substanser kan också öka koncentrationen av toxiska metaboliter, eventuellt genom hämmad nedbrytning eller minskad njurutsöndring: allopurinol, cimetidin, hydroklortiazider.

        HIV-proteashämmare: Samtidig användning av proteashämmare kan öka koncentrationen av cytotoxiska metaboliter. Användning av proteashämmarbaserade behandlingsregimer har associerats med en högre förekomst av infektioner och neutropeni hos patienter som får cyklofosfamid, doxorubicin och etoposid (CDE) än vid användning av en NNRTI-baserad regim.

        Interaktioner som påverkar farmakokinetiken för andra läkemedel

        Ciklosporin: Lägre serumkoncentrationer av ciklosporin har observerats hos patienter som fått en kombination av cyklofosfamid och ciklosporin, jämfört med de som enbart fått ciklosporin. Denna interaktion kan leda till en ökad förekomst av graft-versus-host reaktion.

        Digoxin, β-acetyldigoxin: Det har förekommit rapporter om att cytotoxisk behandling, inklusive cyklofosfamid, försämrar intestinal absorption av digoxin och β-digoxintabletter.

        Verapamil: Det har förekommit rapporter om att cytotoxisk behandling, inklusive cyklofosfamid, försämrar intestinal absorption av verapamil.

        Farmakodynamiska interaktioner (se avsnitt Biverkningar).

        Både ökad och minskad effekt av warfarin har rapporterats hos patienter som får warfarin och cyklofosfamid.

        Förlängning av neuromuskulär blockad har rapporterats hos patienter som fått samtidig användning av depolariserande muskelrelaxantia (t ex suxameton). Kombinationen bör undvikas.

        Användning av levande vacciner till immunosupprimerade patienter bör undvikas då det kan leda till vaccin-inducerad infektion.

        Följande läkemedel kan potentiera de toxiska effekterna av cyklofosfamid: Antracykliner, cytarabin, trastuzumab (kardiologisk toxicitet), ACE-hämmare, natalizumab, paklitaxel, zidovudin (hematologisk toxicitet), azatioprin (levertoxicitet), amfotericin B (njurtoxicitet), amiodarone, G-CSF, GM-CSF (lungtoxicitet), tamoxifen (tromboemboliska effekter).

        Strålbehandling av hjärtregionen kan öka risken för hjärttoxicitet av cyklofosfamid.

        Graviditet

        Kategori D

        Graviditet: Cyklofosfamid kan orsaka abort, embryotoxicitet, fosterdöd, eller teratogenicitet om det ges till gravida kvinnor. Under graviditet, speciellt under den första trimestern, skall cytostatika ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret.

        Amning

        Grupp III

        Cyklofosfamid passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Amning skall avbrytas under behandling med Sendoxan (se Kontraindikationer).

        Trafik

        Patienter som behandlas med cyklofosfamid kan uppleva biverkningar (som t ex yrsel, dimsyn, nedsatt syn) vilka kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Beslutet att köra bil eller använda maskiner skall tas på individuell basis.

        Biverkningar

        Listan över biverkningar av cyklofosfamid i detta dokument är baserat på data som inhämtats efter marknadsföring (se nedan).

        De biverkningar som rapporterats oftast efter marknadsföring inkluderar: neutropeni, alopeci, illamående, kräkningar och diarré.

        ADR-frekvens baseras på följande skala: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

        Biverkningar

        Organklass

        (SOC)

        Föredragen MedDRA- term

        Frekvens

        INFEKTIONER OCH INFESTATIONER

        Sepsis* inklusive septisk chock*

        Ingen känd frekvens

        Pneumoni*

        Ingen känd frekvens

        Infektioner**

        Ingen känd frekvens

        NEOPLASIER, BENIGNA, MALIGNA OCH OSPECIFICERADE (SAMT CYSTOR OCH POLYPER))

        Sekundära maligniteter****

        Sällsynta

        Myelodysplastiskt syndrom

        Ingen känd frekvens

        Leukemi

        Ingen känd frekvens

        Blåscancer

        Ingen känd frekvens

        Thyroidcancer

        Ingen känd frekvens

        Sarkom

        Ingen känd frekvens

        Lymfom (Non-Hodgkin’s lymfom)

        Ingen känd frekvens

        Urinvägs­cancer

        Ingen känd frekvens

        Njurcells­carcinom

        Ingen känd frekvens

        Njur­bäcken­cancer

        Ingen känd frekvens

        Carcinogen effekt hos avkomma

        Ingen känd frekvens

        Tumörlyssyndrom

        Ingen känd frekvens

        BLODET OCH LYMFSYSTEMET

        Myelosuppression (manifesterad som benmärgssvikt)

        Ingen känd frekvens

        Leukopeni (vilket kan leda till sekundärinfektion och feber)

        Vanliga

        Trombocytopeni*****

        Vanliga

        Anemi

        Vanliga

        Neutropeni

        Vanliga

        Agranulocytos

        Sällsynta

        Pancytopeni

        Ingen känd frekvens

        Lymfopeni

        Ingen känd frekvens

        Disseminerad intravaskulär

        koagulation (DIC)

        Ingen känd frekvens

        Hemolytiskt uremiskt syndrom (med trombotisk mikroangiopati)

        Ingen känd frekvens

        IMMUNSYSTEMET

        Anafylaktisk chock

        Sällsynta

        Anafylaktoid reaktion*

        Sällsynta

        Immunsuppression

        Ingen känd frekvens

        Överkänslighetsreaktion

        Ingen känd frekvens

        ENDOKRINA SYSTEMET

        SIADH (Syndrome of inadequate ADH secretion)

        Sällsynta

        Vattenförgiftning

        Ingen känd frekvens

        METABOLISM OCH NUTRITION

        Hyponatremi

        Sällsynta

        Vätskeretention

        Sällsynta

        Anorexi

        Sällsynta

        Blodglukosförändringar (ökning, minskning)

        Ingen känd frekvens

        PSYKISKA STÖRNINGAR

        Förvirring

        Ingen känd frekvens

        CENTRALA OCH PERIFERA NERVSYSTEMET

        Yrsel

        Sällsynta

        Encefalopati

        Ingen känd frekvens

        Kramper

        Ingen känd frekvens

        Neurotoxicitet

        Ingen känd frekvens

        Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom

        Ingen känd frekvens

        Myelopati

        Ingen känd frekvens

        Perifer neuropati

        Ingen känd frekvens

        Polyneuropati

        Ingen känd frekvens

        Neuralgi

        Ingen känd frekvens

        Dysestesi, hypoestesi, parestesi

        Ingen känd frekvens

        Tremor

        Ingen känd frekvens

        Dysgeusi, hypogeusi

        Ingen känd frekvens

        Parosmi

        Ingen känd frekvens

        ÖGON

        Konjunktivit

        Vanliga

        Dimsyn

        Sällsynta

        Synnedsättning

        Ingen känd frekvens

        Ökat tårflöde

        Ingen känd frekvens

        ÖRON OCH BALANS­ORGAN

        Dövhet

        Ingen känd frekvens

        Nedsatt hörsel

        Ingen känd frekvens

        Tinnitus

        Ingen känd frekvens

        HJÄRTAT

        Kardiotoxiska effekter

        Sällsynta

        Hjärtstopp

        Ingen känd frekvens

        Kardiogen chock

        Ingen känd frekvens

        Arytmier

        Ingen känd frekvens

        Ventrikulär arytmi

        Ingen känd frekvens

        Ventrikulär fibrillation

        Ingen känd frekvens

        Ventrikulär takykardi

        Ingen känd frekvens

        Supraventrikulär arytmi

        Ingen känd frekvens

        Förmaksflimmer

        Ingen känd frekvens

        Takykardi

        Ingen känd frekvens

        Bradykardi

        Ingen känd frekvens

        Perikardiell effusion (inklusive hjärttamponad)

        Ingen känd frekvens

        Myokardiell blödning

        Ingen känd frekvens

        Myokardiell infarkt

        Ingen känd frekvens

        Hjärtsvikt*

        Ingen känd frekvens

        Vänsterkammarsvikt

        Ingen känd frekvens

        Reducerad ejektionsfraktion

        Ingen känd frekvens

        Kardiomyopati

        Ingen känd frekvens

        Myokardit

        Ingen känd frekvens

        Perikardit

        Ingen känd frekvens

        Förlängd QT vid EKG

        Ingen känd frekvens

        Palpitation

        Ingen känd frekvens

        BLODKÄRL

        Pulmonär embolism

        Ingen känd frekvens

        Ventrombos

        Ingen känd frekvens

        Vaskulit

        Ingen känd frekvens

        Perifer ischemi

        Ingen känd frekvens

        Hypertension

        Ingen känd frekvens

        Hypotension

        Ingen känd frekvens

        Blodvallningar

        Ingen känd frekvens

        ANDNINGSVÄGAR, BRÖSTKORG OCH MEDIASTINUM

        Interstitiell pulmonell fibros

        Sällsynta

        Rinit

        Sällsynta

        Pulmonär veno-ocklusiv sjukdom

        Ingen känd frekvens

        Akut andnödssyndrom (ARDS)

        Ingen känd frekvens

        Lungsvikt*

        Ingen känd frekvens

        Obliterativ bronkiolit

        Ingen känd frekvens

        Pneumonit

        Ingen känd frekvens

        Allergisk alveolit

        Ingen känd frekvens

        Organiserad pneumoni

        Ingen känd frekvens

        Pulmonell hypertension

        Ingen känd frekvens

        Pleural effusion

        Ingen känd frekvens

        Pulmonärt ödem

        Ingen känd frekvens

        Bronkospasm

        Ingen känd frekvens

        Hypoxi

        Ingen känd frekvens

        Dyspné

        Ingen känd frekvens

        Hosta

        Ingen känd frekvens

        Nästäppa

        Ingen känd frekvens

        Nasalt obehag

        Ingen känd frekvens

        Rinorré

        Ingen känd frekvens

        Nysning

        Ingen känd frekvens

        Orofaryngeal smärta

        Ingen känd frekvens

        MAGTARMKANALEN

        Illamående

        Vanliga

        Kräkning

        Vanliga

        Diarré

        Vanliga

        Förstoppning

        Vanliga

        Buksmärta

        Vanliga

        Hemorragisk kolit

        Sällsynta

        Mukosit

        Sällsynta

        Akut pankreatit

        Sällsynta

        Sår i munslemhinna

        Sällsynta

        Gastrointestinal blödning

        Ingen känd frekvens

        Kolit

        Ingen känd frekvens

        Enterit

        Ingen känd frekvens

        Inflammation i blindtarmen

        Ingen känd frekvens

        Inflammation i öronspottkörteln

        Ingen känd frekvens

        Bukobehag

        Ingen känd frekvens

        LEVER OCH GALLVÄGAR

        Leverpåverkan

        Vanliga

        Veno-ocklusiv leversjukdom

        Ingen känd frekvens

        Hepatit

        Ingen känd frekvens

        Kolestatisk hepatit

        Ingen känd frekvens

        Cytolytisk hepatit

        Ingen känd frekvens

        Kolestas

        Ingen känd frekvens

        Hepatototoxicitet med leversvikt

        Ingen känd frekvens

        Hepatisk encefalopati

        Ingen känd frekvens

        Ascites

        Ingen känd frekvens

        Hepatomegali

        Ingen känd frekvens

        Gulsot

        Ingen känd frekvens

        Ökat bilirubin i blod

        Ingen känd frekvens

        Ökning av leverenzymer (ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT)

        Ingen känd frekvens

        HUD OCH SUBKUTAN VÄVNAD

        Alopeci

        Vanliga

        Exantem

        Vanliga

        Urtikaria

        Vanliga

        Hud- och nagelförändringar (missfärgning av handflator, naglar, fotsulor)

        Sällsynta

        Toxisk epidermal nekrolys

        Mycket sällsynta

        Stevens-Johnsons syndrom

        Mycket sällsynta

        Erythema multiforme

        Ingen känd frekvens

        Palmar-plantar erythrodysestesi- syndrom

        Ingen känd frekvens

        ”Radiation recall”-dermatit

        Ingen känd frekvens

        Dermatit

        Ingen känd frekvens

        Pruritus (inklusive inflammatorisk klåda)

        Ingen känd frekvens

        Erytem

        Ingen känd frekvens

        Blåsor

        Ingen känd frekvens

        Ansiktssvullnad

        Ingen känd frekvens

        Hyperhidros

        Ingen känd frekvens

        MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄV

        Rabdomyolys

        Ingen känd frekvens

        Sklerodermi

        Ingen känd frekvens

        Kramp

        Ingen känd frekvens

        Myalgi

        Ingen känd frekvens

        Artralgi

        Ingen känd frekvens

        NJURAR OCH URINVÄGAR

        Steril hemorragisk cystit förekommer hos ca 10 % av patienterna vid högdos- eller långtidsanvändning

        Vanliga

        Tubulär nekros

        Sällsynta

        Hemorragisk uretrit

        Sällsynta

        Fibros i urinblåsan

        Sällsynta

        Atypiska epitelceller från urinblåsan

        Sällsynta

        Renala lesioner

        Sällsynta

        Njursvikt/nedsatt njurfunktion

        Ingen känd frekvens

        Rubbningar i njurtubuli

        Ingen känd frekvens

        Toxisk nefropati

        Ingen känd frekvens

        Pyelit

        Ingen känd frekvens

        Nekros i blåsan

        Ingen känd frekvens

        Ulcerös cystit

        Ingen känd frekvens

        Blåskontraktur

        Ingen känd frekvens

        Hematuri

        Ingen känd frekvens

        Nefrogen diabetes insipidus

        Ingen känd frekvens

        Ökat blodkreatinin

        Ingen känd frekvens

        Stegring av urea i blodet

        Ingen känd frekvens

        GRAVIDITET, PUERPERIUM OCH PERINATALPERIOD

        För tidig födsel

        Ingen känd frekvens

        REPRODUKTIONSORGAN OCH BRÖSTKÖRTEL

        Amenorré*****

        Sällsynta

        Azoospermi/aspermi*****

        Sällsynta

        Oligomenorré*****

        Ingen känd frekvens

        Infertilitet

        Ingen känd frekvens

        Ovariesvikt/sjukdom

        Ingen känd frekvens

        Ovulationsstörning

        Ingen känd frekvens

        Testikulär atrofi

        Ingen känd frekvens

        Oligospermi*****

        Ingen känd frekvens

        Minskad östrogenhalt i blod

        Ingen känd frekvens

        Ökad gonadotropinhalt i blod

        Ingen känd frekvens

        MEDFÖDDA OCH/ELLER GENETISKA STÖRNINGAR

        Intrauterin död

        Ingen känd frekvens

        Missbildning av foster

        Ingen känd frekvens

        Tillväxthämning av foster

        Ingen känd frekvens

        Fostertoxicitet (inklusive myelosuppression och gastroenterit)

        Ingen känd frekvens

        ALLMÄNNA SYMTOM OCH/ELLER SYMTOM VID ADMINISTRERINGSSTÄLLET

        Feber

        Sällsynta

        Huvudvärk

        Sällsynta

        Lokala reaktioner vid injektions-/infusionsstället

        Sällsynta

        Inflammation

        Sällsynta

        Trombos

        Ingen känd frekvens

        Nekros

        Ingen känd frekvens

        Flebit

        Ingen känd frekvens

        Multiorgansvikt

        Ingen känd frekvens

        Generell fysisk försämring

        Ingen känd frekvens

        Influensalik sjukdom

        Ingen känd frekvens

        Ödem

        Ingen känd frekvens

        Bröstsmärta

        Ingen känd frekvens

        Asteni

        Ingen känd frekvens

        Smärta

        Ingen känd frekvens

        Frossbrytningar

        Ingen känd frekvens

        Trötthet

        Ingen känd frekvens

        Sjukdomskänsla

        Ingen känd frekvens

        UNDERSÖKNINGAR

        Ökning av laktatdehydrogenas i blod

        Ingen känd frekvens

        Ökning av C-reaktivt protein

        Ingen känd frekvens

        Vanliga
        (≥1/100, <1/10)

        Sällsynta
        (≥1/10 000, <1/1 000)

        Mycket sällsynta
        (<1/10 000)

        *inklusive dödsfall

        **inklusive andra bakteriella, fungala, virala, protozoiska och parasitiska infektioner; reaktivering av latenta infektioner, inklusive viral hepatit, tuberkulos, JC virus med progressiv multifokal leukoencefalopati (inklusive dödsfall), Pneumocystis jiroveci, herpes zoster, Strongyloides

        ***inklusive akut myeloid leukemi, akut promyelocytisk leukemi

        **** inklusive även progression av underliggande maligniteter (inklusive dödsfall)

        ***** persistent

        Överdosering

        Symtom

        Allvarliga konsekvenser av överdosering kan vara myelosuppression, urotoxicitet, kardiotoxicitet (inklusive hjärtsvikt), veno-ocklusiv leversjukdom och stomatit.

        Behandling

        Patienter som får en överdos ska övervakas noggrant för utveckling av toxicitet, och särskilt hemototoxicitet.

        Det finns ingen känd antidot för cyklofosfamid.

        Cyklofosfamid och dess metaboliter är dialyserbara. Snabb hemodialys är därför indicerad vid behandling av avsiktlig eller oavsiktlig överdos eller intoxikation.

        En överdosering ska hanteras med stödjande behandling, såsom lämplig standardbehandling för samtidig infektion, myelosuppression eller annan toxicitet om tillämpligt.

        Profylaktisk behandling med mesna mot cystit kan hjälpa för att förebygga eller begränsa urotoxiska effekter av cyklofosfamidöverdos.

        Farmakodynamik


        Cyklofosfamid är ett cytostatikum som tillhör oxafosforingruppen och är kemiskt besläktad med kvävesenapsgas. Det är en inaktiv kiral prodrug som kräver bioaktivering av cytokrom P450 (CYP) för att utöva sina cytotoxiska egenskaper. Den primära metaboliten 4-hydroxicyklofosfamid bildas framför allt i levern, och står i jämvikt med aldofosfamid med öppen ringstruktur. Denna intermediär bryts spontant ner till akrolein och fosforamidsenapsgas. Den senare anses reagera med DNA. Denna alkylering resulterar i brott och sammankopplingar av DNA-strängar och i DNA-protein tvärbindningar. I cellcykeln blir passagen genom G2-fasen fördröjd. Den cytotoxiska effekten är inte specifik för cellcykelfasen, utan är specifik för cellcykeln.
        Korsresistens, speciellt med strukturlika cytostatika, såsom ifosfamid och andra alkylerande substanser, kan inte uteslutas.
        Sendoxan hämmar humoral- och cellförmedlad immunitet och används av denna anledning för att hindra avstötning vid organtransplantationer. Cyklofosfamid aktiveras genom levermetabolism, och bör därför ges oralt eller intravenöst.

        Farmakokinetik

        Cyklofosfamid är en prodrug som aktiveras in vivo av cytokrom P450 enzymer. Medelvärdet för cyklofosfamids halveringstid i plasma är 7 timmar hos vuxna och 4 timmar hos barn. Cyklofosfamid och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen renalt. Högst 20% av dosen utsöndras oförändrad i urin.

        Prekliniska uppgifter

        Den akuta toxiciteten är i jämförelse med andra cytostatika låg. Vid kronisk administration till försöksdjur uppträder leverskador. Cyklofosfamid tillhör gruppen alkylerare kända för mutagena, teratogena och cancerogena effekter.

        Innehåll

        En injektionsflaska innehåller cyklofosfamidmonohydrat motsvarande cyklofosfamid 200 mg, 500 mg, 1000 mg respektive 2000 mg.

        Sendoxan innehåller inga hjälpämnen.

        Blandbarhet

        Inga kända inkompatibiliteter.

        Hantering, hållbarhet och förvaring


        Färdigberedd lösning är hållbar i 12 timmar vid förvaring i rumstemperatur (15 °C-25 °C) eller 24 timmar i kylskåp (2 °C-8 oC), men bör av mikrobiologiska skäl användas omedelbart efter färdigställandet.

        Förvaras vid högst 25 °C.

        Vid hantering av Sendoxan ska Arbetarskyddsstyrelsens gällande föreskrifter om ”Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt” följas.

        Förpackningsinformation

        Sendoxan
        Pulver till injektionsvätska, lösning Vitt pulver
        200 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF
        500 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF
        1000 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF