Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Ficortril®

Pfizer

Salva 1 % (Vit salva)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans: Hydrokortison
ATC-kod: D07AA02
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-21.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Ett tunt lager ingnids försiktigt 2-3 gånger dagligen. När symtomen är under kontroll behöver salvan inte appliceras mer än 1 gång dagligen eller varannan dag.

Undvik kontakt med konjunktivan.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen. Hjälpämnena cetylalkohol, propylenglykol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Metylparahydroxibensoat (E218) kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Interaktioner

-

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Hydrokortison passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

-

Biverkningar

Mindre vanliga 

(1/100-1/1000)

Hud: Kontaktdermatit.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga data)

Ögon : Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)

Fall av allergisk kontaktdermatit mot hydrokortison har rapporterats.

Överdosering

-

Farmakodynamik

Ficortril innehåller en mild glukokortikoid, hydrokortison, som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Salvan är emulgerande och lätt att tvätta av.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g salva innehåller hydrokortison 10 mg.

Förteckning över hjälpämnen

Natriumlaurylsulfat, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, kolesterol, vitt vaselin, flytande paraffin, metylparahydroxibensoat E218, renat vatten.

Miljöpåverkan

Hydrokortison

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ficortril®
Salva 1 % Vit salva
50 gram tub, receptfri, 82:27, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
15 gram tub, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
100 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej