Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Albyl® minor

Meda

Tablett 250 mg (vita, kupiga, med skåra, 10,5 mm)

Analgetikum och antipyretikum för barn

Aktiv substans: Acetylsalicylsyra
ATC-kod: N02BA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-13

Indikationer

Tillfällig smärta. Ges vid feber som ej svarat på gängse behandling endast efter kontakt med läkare.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra salicylater eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

På grund av korsreaktion skall preparatet ej ges till patienter som fått symtom på astma, andningssvårigheter, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur.

Hemofili.

Trombocytopeni.

Svår leverininsufficiens.

Svår hjärtsvikt och svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/min).

Tidigare gastrointestinal blödning eller perforation i samband med tidigare behandling av salicylater eller substanser med liknande verkan, särskilt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Aktivt eller tidigare återkommande magsår/blödning (två eller flera distinkta episoder av påvisad ulceration eller blödning).

Tredje trimestern av graviditeten (se Graviditet).

Dosering

Tabletten kan delas i brytskåra i två lika stora doser.

Barn: 3-5 år: ½ tablett högst 3 gånger per dygn. 6-9 år: 1 tablett högst 3 gånger per dygn. 10-14 år: 1 ½ -2 tabletter högst 3 gånger per dygn. Tabletterna tas tillsammans med vatten eller annan dryck. Ges ej mer än 2 dygn och till barn under 3 år endast efter läkares råd i dosen 10-15 mg/kg kroppsvikt. Maximal dygnsdos 65 mg/kg kroppsvikt.

Njur- och leverfunktion:

Skall inte användas hos patienter med svår njur (glomerulusfiltration under 30 ml/min)- eller leverinsufficiens (se Kontraindikationer).

Varningar och försiktighet

Vid antikoagulationsbehandling. Vid behandling av patienter med lätt till måttlig hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig diuretikabehandling, måste risken för vätskeretention och försämrad njurfunktion beaktas. Vid behandling av personer med astma. Personer med tidigare ulcusanamnes eller med känd över­känslighet mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra anti­inflammatoriska medel.

Personer under 18 år uppmanas att ej intaga Albyl minor vid feber utan att först ha kontaktat läkare p.g.a. att användningen av acetylsalicylsyra förknippats med Reyes syndrom, en ovanlig encefalopati.

Samtidig användningen av acetylsalicylsyra med andra NSAID, inklusive selektiva COX-2-hämmare bör undvikas.

Genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid vid behandling kan biverkningsrisken minimeras.

Äldre patienter har en ökad frekvens av biverkningar av acetylsalicylsyra, särskilt gastrointestinal blödning och perforation som kan vara livshotande (se Dosering).

Gastrointestinal blödning, ulceration och perforering:

 • Gastrointestinal blödning, ulceration eller perforation, som kan vara livshotande, kan inträffa när som helst under behandlingen, med eller utan förvarning eller tidigare förekomst av allvarliga gastrointestinala biverkningar. Behandlingen måste avbrytas omedelbart vid gastrointestinal blödning.

 • Risken för gastrointestinal blödning, ulceration eller perforation är högre med ökande acetylsalicylsyradoser hos patienter med historik av magsår, särskilt om det komplicerats med blödning eller perforation (se Kontraindikationer), och hos äldre. Dessa patienter skall inleda behandlingen på lägsta möjliga dos. Kombinationsbehandling med skyddande medel (t.ex. misoprostol eller protonpumpshämmare) skall övervägas för dessa patienter och även för patienter som behandlas NSAID, eller andra läkemedel som kan öka risken för gastrointestinala biverkningar (se nedan och Interaktioner).

 • Patienter med en historik av gastrointestinal toxicitet, särskilt äldre, bör rapportera alla ovanliga symtom från buken (särskilt gastrointestinal blödning), särskilt i början av behandlingen.

 • Försiktighet skall iakttas hos patienter som samtidigt får läkemedel som kan öka risken för ulceration eller blödning, såsom orala kortikosteroider, antikoagulantia såsom warfarin, selektiva serotoninåterupptagshämmare eller NSAID (se Interaktioner).

 • Vid uppkomst av gastrointestinal blödning eller ulceration hos patienter som får acetylsalicylsyra, skall behandlingen avbrytas.

 • Acetylsalicylsyra skall ges med försiktighet till patienter med en historia av mag-tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom) eftersom deras tillstånd kan förvärras (se Biverkningar).

 • På grund av den inhiberande effekten av acetylsalicylsyra på trombocytaggregation, vilket sker även vid mycket låga doser och kvarstår i flera dagar, bör patienter varnas att det finns en ökad risk för blödning vid kirurgi, även i mindre ingrepp (t.ex. tandutdragning).

  Försiktighet skall iakttas hos patienter med en historia av högt blodtryck och/eller hjärtsvikt, eftersom vätskeretention och ödem har rapporterats i samband med NSAID-behandling.

  Allvarliga hudreaktioner, vissa av dem med dödlig utgång, inklusive exfoliativ dermatit, Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys, har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med användning av NSAID (se Biverkningar). Störst risk för dessa reaktioner tidigt under terapi, uppkomsten av dessa reaktioner sker i de flesta fall inom första behandlingsmånaden. Acetylsalicylsyrabehandling skall avbrytas vid första uppkomst av hudutslag, slemhinneskada eller andra tecken på överkänslighet.

  Hos patienter som tar höga doser av smärtstillande medel under en längre tid, skall inte uppkomsten av huvudvärk behandlas av en ytterligare ökning av dosen.

  Regelbunden användning av smärtstillande läkemedel, särskilt en kombination av flera smärtstillande läkemedel, kan leda till bestående njurskada, med risk för njursvikt.

  Vid svåra former av G6PD-brist, kan höga doser av acetylsalicylsyra orsaka hemolys eller hemolytisk anemi. Hos patienter med G6PD-brist måste acetylsalicylsyra administreras under medicinsk övervakning.

  Acetylsalicylsyra minskar urinsyra utsöndring, vilket kan utlösa giktattacker hos patienter som tenderar att ha en låg urinsyrautsöndring. I anti-reumatiska doser har acetylsalicylsyra en urinsyreutsöndrande effekt.

  Kombinationen av acetylsalicylsyra och hög dos metotrexat bör undvikas (se Interaktioner).

  Särskild försiktighet krävs i följande patientgrupper:

 • Patienter med metrorragi eller menorragi

 • Interaktioner

  Följande kombinationer med Albyl minor bör undvikas:

 • Acetazolamid. Acetylsalicylsyra vid höga doser kan intensifiera effekten av acetazolamid. Acetazolamid bör därför undvikas eller dosjusteras.

 • Dikumarolgruppen. Salicylater förstärker kumarinderivatens effekt. Salicylater hämmar dessutom trombocytfunktionen.

 • Metotrexat. Organiska syror hämmar den tubulära sekretionen av meto­trexat i human­farmakologiska och kliniskt realistiska djur­experimentella försök. Uppenbar risk torde föreligga att effekterna av metotrexat i onkologisk dosering förstärkes genom denna mekanism. Kombinationen bör därför undvikas. Aktuella studier av acetylsalicylsyra och en låg dos meto­trexat visar att ASA kraftigt ökar halterna av den potentiellt cytotoxiska metaboliten 7-OH-metotrexat i plasma.

 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI): Kombinationen kan ge en ökad risk för övre gastrointestinal blödning p.g.a. möjlig synergistisk effekt.

 • Albyl minor bör ges med försiktighet i kombination med:

 • Antikoagulantia, trombolytiska/andra trombocytaggregationshämmare/hemostas inhibitorer/hepariner. Ökad risk för gastrointestinal blödning (se Varningar och försiktighet).

 • Andra NSAID och/eller andra salicylater. Synergin kan öka risken av sår och gastrointestinal blödning.

 • Systemiska glukokortikoider. Under kortikosteroidbehandling (exklusive hydrokortison som används som en hormonersättningsterapi i Addison's sjukdom) kan salicylat nivåerna i blodet minska medan risken ökar för salicylatöverdos när kortikosteroidbehandlingen är över. Kombinationen av acetylsalicylsyra och perorala kortikosteroider eller andra NSAID kan ge ökad risk för gastrointestinala ulceration eller blödning (se Varningar och försiktighet).

 • NSAID kan minska effekten av diuretika och andra blodtryckssänkande läkemedel. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (t.ex. dehydrerade patienter eller äldre patienter med nedsatt njurfunktion) kan samtidig administrering av ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonist och medel som hämmar cyklooxygenas leda till ytterligare försämring av njurfunktionen, eventuellt inklusive akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför skall kombinationen administreras med försiktighet, särskilt hos äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och man skall överväga att monitorera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

 • Urinsyreutsöndrande läkemedel, t.ex. bensbromaron, probenecid. Minskade urinsyreutsöndrande effeker kan uppstå på grund av konkurrensen från renal tubulär ureaexcretion.

 • Antacida (systemisk och icke-systemisk). Ökad renal utsöndring av acetylsalicylsyra p.g.a. alkalisering av urinen. Det är rekommenderat att icke-systemiska gastrointestinala läkemedel och antacida skall administreras med minst 2 timmars mellanrum från acetylsalicylsyra behandling.

 • Pemetrexed. Hos patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mellan 45 ml/min och 80 ml/min): ökad risk för pemetrexed toxicitet (på grund av minskad renal pemetrexed clearance av acetylsalicylsyra) i kombination med acetylsalicylsyra i antiinflammatorisk doser. Njurfunktionen bör övervakas.

 • Följande kombinationer med Albyl minor kan kräva dosanpassning:

 • ACE-hämmare . I modellstudier på patienter med svår hjärtsvikt hämmade 350 mg acetylsalicylsyra effekterna av 10 mg enalapril. Studien antyder att det kan vara olämpligt att ge läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen till patienter behandlade med ACE-hämmare p.g.a. hjärtsvikt.

 • Valproinsyra . Tre kasuistiker på barn talar för att acetylsalicylsyra (12-20 mg/kg var 4:e timme) kan öka den fria farmakologiskt aktiva koncentrationen av valproat i plasma.

 • Interaktioner med följande substanser har sannolikt ingen klinisk betydelse eller betydelsen är ännu inte fastställd:

 • Nikotinsyra . Vid tillförsel av acetylsalicylsyra (1 g) steg plasmanivåerna av nikotinsyra kraftigt i en experimentell studie. Mekanismen innefattar sanno­likt kompetitiv hämning av glycinkonjugeringen av nikotinsyra.

 • Sulfonureider. Salicylika anses kunna potentiera den hypoglukemiska effekten av sulfonureidpreparat - en rad fallbeskrivningar talar härför men mekanismen är oklar.

 • Glibenklamid. Totala serumkoncentrationen av glibenklamid minskade och orala clearence ökade vid samtidig tillförsel av acetylsalicylsyra.

 • Fenytoin : Salicylat minskar bindningen av fenytoin till plasmaalbumin. Härvid sjunker den totala halten fenytoin i plasma (25% vid salicylat­doser på 4 g/dag) men den fria koncentrationen ändras ej och således ej heller effekten av fenytoin. Doseringen av fenytoin skall alltså ej ändras.

 • Graviditet

  Kategori C

  Låga doser (upp till 100 mg/dag)

  Kliniska studier tyder på att doser upp till 100 mg/dag vid vissa obstetriska tillstånd, vilka kräver särskild uppföljning förefaller säkra.

  Doser om 100-500 mg/dag

  Det finns otillräcklig klinisk erfarenhet från doser mellan 100 mg/dag och 500 mg/dag. Således gäller rekommendationen nedan också för detta dosintervall.

  Doser om 500 mg/dag och högre

  Hämning av prostaglandinsyntes kan påverka graviditeten och/eller embryonal/ fosterutveckling på ett negativt sätt. Data från epidemiolo­giska studier tyder på en ökad risk för missfall samt risk för hjärtmissbildning efter intag av en prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet. Den absoluta risken för kardiovaskulär missbildning ökade från mindre än 1% till cirka 1,5%. Risken tros öka med högre dos samt med behandlingens längd. Hos djur har tillförsel av prostaglandinsynteshämmare visats leda till ökad förekomst av pre-och postimplantationsförluster, samt embryo/fetal död. Ökad förekomst av flera missbildningar, inklusive kardiovaskulära, har dessutom rapporterats hos djur som exponerats för en prostaglandinsynteshämmare under den organbildande perioden. Under den första och andra trimestern av graviditeten skall acetylsalicylsyra användas endast då det är absolut nödvändigt. Om acetylsalicylsyra används av en kvinna som önskar bli gravid eller ges under den första och andra trimestern av graviditeten bör dosen vara så låg och behandlings­tiden så kort som möjligt.

  Under den tredje trimestern av graviditeten kan alla prostaglandinsynteshämmare utsätta fostret för:

 • Kardiopulmonell toxicitet (för tidig slutning av ductus arteriosus och pulmonell hypertension)

 • Störd njurfunktion, som kan leda till njursvikt och därmed minskad mängd fostervatten.

 • Modern och fostret, vid graviditetens slut, för:

 • Ökad blödningstid, beroende på en antiaggregationseffekt hos trombocyterna, som kan förekomma redan vid mycket låga doser.

 • Hämning av uteruskontraktioner, vilket kan leda till försenad / förlängd förlossning.

 • Ovanstående medför att acetylsalicylsyra i doser högre än 100 mg/dag är kontraindicerat under den tredje trimestern av graviditeten.

  Amning

  Grupp III

  Acetylsalicylsyra passerar över i bröstmjölk: användning av acetylsalicylsyra under amning rekommenderas därför inte.

  Trafik

  Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller handhavande av maskiner har noterats.

  Biverkningar

  Biverkningar uppträder i en frekvens av ca 2-6%. Frekvensen av biverkningar är beroende av dosstorlek och behandlingsperiodens längd.

  De vanligaste observerade biverkningarna är av gastrointestinal natur. Magsår, perforation eller gastrointestinal blödning, ibland med dödlig utgång, särskilt hos äldre, kan förekomma (se Varningar och försiktighet). Illamående, kräkningar, diarré, gasbildning, förstoppning, dyspepsi, buksmärta, melena, hematemes, ulcerös stomatit, förvärring av kolit och Crohns sjukdom (se Varningar och försiktighet) har rapporterats efter administrering. Mindre ofta har gastrit observerats.

  Den ökade blödningsbenägenheten, speciellt från mag-tarmkanalen, kan vara icke-symtomgivande.

  Biverkningsfrekvenserna har angivits enligt följande: Mycket vanliga (>1/10); Vanliga (>1/100, </10 000), Mindre vanliga (>1/1 000, 1/100); Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

  Blodet och lymfsystemet

  Vanliga

  Sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Ökad blödningsbenägenhet.

  Trombocytopeni, hemolys vid ärftlig glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist.

  Järnbristanemi som ett resultat av blödningar

  Immunsystemet

  Mindre vanliga

  Allergiska reaktioner.

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanlig

  Mindre vanlig

  Sällsynt

  Huvudvärk.

  Yrsel.

  Cerebrala och intrakraniella blödningar.

  Öron och balansorgan

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Öronsusningar.

  Hörselnedsättning (vanligtvis ett tecken på en överdos).

  Hjärtat

  Ingen känd frekvens

  Ödem, hypertension och hjärtsvikt.

  Blodkärl

  Mycket vanlig

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Förlängd blödningstid.

  Blödning inklusive allvarlig blödning (cerebral och gastrointestinal).

  Purpura.

  Näsblod, blödande tandkött, förlängd blödningstid, järnbristanemi som ett resultat av blödningar, postoperativ blödning.

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Mindre vanliga

  Ingen känd frekvens

  Rinit, astma.

  Aspirin astma eller aspirinexacerbated respiratorisk sjukdom.

  Magtarmkanalen

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Dyspepsi, halsbränna, illamående.

  Magsår och magblödning vid regelbunden användning.

  Svår gastrointestinal blödning

  Lever och gallbesvär

  Sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Transaminasstegring.

  Leverskada (huvudsakligen hepatocellulär).

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Urtikaria, svettningar.

  Angioödem, svåra hudreaktioner, hudutslag.

  Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys.

  Njurar och urinvägar

  Sällsynta

  Njurfunktionsstörningar.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mindre vanliga

  Trötthet

  Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktion.

  Vid hög dosering kan CNS-medierade biverkningar uppkomma.

  Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med viroser, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnödem och leverpåverkan, ibland med hypoglykemi.

  Överdosering

  Risken för överdosering är högre hos äldre patienter och särskilt hos yngre barn (terapeutisk överdos eller mer vanligt, oavsiktlig förgiftning), vilket kan vara dödligt.

  Toxicitet: 

  Barn under 3 år är speciellt känsliga. 150 mg/kg ger lindrig intoxikation. 150-300 mg/kg lindrig-måttlig, mer än 300 mg/kg allvarlig och mer än 500 mg/kg mycket allvarlig (ev. letal) intoxikation. Salicylatnivån i blod är värdefull för bedömningen men måste alltid relateras till tidsfaktor och klinisk bild. (Över 2,5 mmol/l kan innebära lindrig, 3,5-4,5 mmol/l måttlig, 4,5-6,0 mmol/l allvarlig och >6,0 mmol/l mycket allvarlig intoxikation; obs att detta gäller ungefärliga initiala värden, senare kan rel. lågt salicylatvärde föreligga vid grav intoxikation.) 0,9-5 g till 3 mån-3-åringar gav måttlig-allvarlig intoxikation, 10-25 g till 14–15-åringar gav efter ventrikeltömning lindrig-måttlig intoxikation. Svåra överkänslighetsreaktioner kan förekomma speciellt hos barn under första levnads-halvåret. Vid överdosering av preparat som upplöses först i tarmen utvecklas förgiftnings-symtom med fördröjning och S-salicylatnivån är i tidigt skede missvisande låg. Vid passage-svårigheter magsäck-tarm kan terapeutiska doser av sådana preparat också resultera i ansamling av tabletter i ventrikeln och så småningom utveckling av förgiftning. Förgiftning kan även uppkomma genom hudabsorption efter upprepad administrering (psoriasis- och iktyospatienter).

  Symtom:

  Kronisk förgiftning: Ospecifika symtom som förvirring, uttorkning, och metabolisk acidos är tecken på en överdos och kan kontrolleras med en minskad dos.


  Akut förgiftning: Symtomen omfattar till exempel: kräkningar, hyperpnea, tinnitus och letargi, respiratorisk alkalos (initialt hos vuxna), metabolisk acidos (hos småbarn och alltid vid kraftig exposition hos både vuxna och barn), koma, kramper, hypoglykemi (framför allt hos småbarn), hypertermi och lungödem. CNS störning och kardiovaskulär kollaps kan orsaka dödsfall.

  Följande symtom kan också förekomma: Eventuellt några timmars latenstid. Yrsel, hörselnedsättning, oro, irritation, hallucinos, tremor, asterixis, törst, hudrodnad, svettningar, illamående, buksmärtor, hyperglykemi, hypokalemi, ammoniakstegring, oliguri, koagulationsrubbningar och leverpåverkan. I svåra fall risk för medvetslöshet, rhabdomyolys, njursvikt, eventuell ARDS samt arytmier.

  Akut behandling :

 • Omedelbar transport till specialistavdelning på sjukhus.

 • Om befogat ventrikelsköljning (vid svår förgiftning). Kol i upprepade doser (förkortar halveringstiden avsevärt).

 • Justering av syra-bas balansen. S-salicylat bör bestämmas. Rehydrering, korrektion av metabolisk acidos och ev elektrolyt-rubbningar.

 • Omeprazol för att skydda magslemhinnan. Antiemetikum t.ex. odansetron vid behov (för att kunna ge kol upprepat vid frekventa kräkningar).

 • Alkalisering av urinen med natriumbikarbonat (natriumvätekarbonat) i.v. för påskyndad elimination.

 • Tillför glukos.

 • Följ koagulationsstatus.

 • K-vitamin ges vid massiv förgiftning eller koagulationsrubbning.

 • Vid blödningskomplikation ges trombocytkoncentrat och/eller färskfrusen plasma. Vid otillräcklig effekt ges fibrinolyshämmare i samråd med koagulationsexpert.

 • Respiratorbehandling vid medvetslöshet eller kraftig allmänpåverkan.

 • Vid svår förgiftning (högt salicylatvärde eller måttligt värde i kombination med uttalad acidos och CNS-påverkan) samt vid njursvikt bör dessutom hemodialys övervägas.

 • Symtomatisk terapi (avseende t ex hypertermi, hjärnödem, lungödem).

 • Farmakodynamik

  Preparatet är avsett att användas i barnpraxis.

  Acetylsalicylsyra har analgetisk och antipyretisk effekt samt i högre dosering även antiinflammatorisk effekt. Den analgetiska effekten utövas huvud­sakligen perifert och anses bero på hämning av bildningen av vissa prostaglandiner. Den antipyretiska effekten utövas genom påverkan av värmereglerande centra i CNS varigenom värmeavgivningen ökas.

  Acetylsalicylsyra hämmar den renala prostacyklinsyntesen. Hos patienter med normal njurfunktion är denna effekt utan väsentlig betydelse. Hos patienter med kronisk njurinsufficiens, hjärtinsufficiens eller leverinsufficiens samt tillstånd med förändringar i plasmavolymen kan den hämmade prostaglandinsyntesen leda till akut njurinsufficiens, vätskeretention och hjärtsvikt.

  Se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

  Acetylsalicylsyra hämmar trombocytaggregationen och ger därmed ökad blödningsrisk.

  Den analgetiska effekten är dosberoende mellan ca 0,3-1 g. Högre doser än 1 g medför inte bättre analgetisk effekt. Effekterna insätter i regel inom 30 minuter med maximal effekt efter 1-2 timmar. För att erhålla antiinflammatorisk effekt bör plasmakoncentrationen av salicylater ligga mellan ca 1,1-2,2 mmol/l.

  Farmakokinetik

  Absorptionen av acetylsalicylsyra är snabb och full­ständig och sker huvudsakligen i tunntarmen men även i ventrikeln. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 40 minuter. I terapeutisk dos binds acetylsalicylsyra till ca 80% till albumin. Acetylsalicylsyra deacetyleras där­efter till salicylsyra (halveringstid ca 30 minuter), som är en aktiv metabolit. Salicylsyra och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna. Eliminationen av salicylsyra är dosberoende på grund av mättning av de konjugerande enzymsystemen. Vid doser upp till ca 1 g (plasma­koncentration ca 0,4 mmol/l) är halveringstiden ca 3 timmar. Vid högre doser är halveringstiden ca 15-30 timmar. Vid upprepad dosering oftare än var 8:e timme sker ackumulering. Alkalisk urin ger kortare halveringstid.

  Prekliniska uppgifter

  Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhets­bedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

  Innehåll

  1 tablett innehåller: acetylsalicylsyra 250 mg, magnesiumoxid, majsstärkelse, gelatin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhetstiden vid dosdispensering är 1 månad.

  Förpackningsinformation

  Albyl® minor
  Tablett 250 mg vita, kupiga, med skåra, 10,5 mm
  50 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare