Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Probecid®

BioPhausia

Tablett 500 mg (vita, välvda med skåra, 13 mm)

Medel vid gikt. Fördröjer utsöndringen av penicillin

Aktiv substans: Probenecid
ATC-kod: M04AB01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-06.

Indikationer

Kronisk giktartrit. Tillsammans med penicilliner för att utsträcka doseringsintervallen och få högre serumkoncentrationer.

Kontraindikationer

Svåra njurskador.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Giktartrit: Första veckan ½ tablett 2 gånger dagligen, därpå 1 tablett 2 gånger dagligen, vilket är den normala underhållsdosen. Någon gång måste underhållsdosen höjas till 1 tablett 4 gånger dagligen. Denna högre dos bör dock inte ges då njurskada föreligger. För att motverka utfällning av urinsyra i urinvägarna bör urinen alkaliseras med natriumbikarbonat (vanligen 3-6 g per dygn) och diuresen hållas hög (ca 2 liter per dygn).

I kombination med penicillin: Vuxna: 2 tabletter 2 gånger dagligen.

Barn f o m 1½ år: Initialt 25 mg/kg kroppsvikt, underhållsdos 10 mg/kg kroppsvikt var 6:e timme. Barn över 50 kg kan ta den dos, som gäller för vuxna.

Interaktioner

Följande kombinationer med probenecid bör undvikas: probenecid hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat i kliniskt realistiska djurförsök. Uppenbar risk torde föreligga att effekten av metotrexat, särskilt i onkologisk dosering, förstärkes genom denna mekanism.

Kombinationen bör därför undvikas. Interaktion har även setts i ett fall som behandlats med låg dos (5-7,5 mg/dag) metotrexat vid reumatoid artrit. Efter insättning av probenecid utvecklades svår pancytopeni.

Följande kombinationer med probenecid kan kräva dosanpassning: probenecid hämmar glukuronideringen av zidovudin med upp till 80 %-ig stegring av dess plasmakoncentration som följd. Dosen av zidovudin bör reduceras till hälften. Probenecid minskar dessutom den renala utsöndringen av zidovudinglukuronid men den kliniska betydelsen av detta är oklar.

Probenecid minskar clearance av indometacin, varvid halten av indometacin i plasma ökar.

Probenecid minskar clearance av ketorolak med ökade plasmakoncentrationer och förlängd halveringstid som följd.

Probenecid anses förlänga halveringstiden av naproxen . Kombinationen bör undvikas.

Probenecid i det närmaste halverar clearance av paracetamol genom att hämma dess konjugering med glukuronsyra. Detta torde innebära att dosen av paracetamol kan halveras vid samtidig behandling med probenecid.

Graviditet

Kategori B:2

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.

Djurexperimentella data är ofullständiga.

Amning

Grupp IVa

Uppgift saknas om probenecid passerar över i modersmjölk.

Trafik

Probecid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

I nedanstående tabell är biverkningarna listade efter klassificering och frekvens.

Vanliga (>1/100); sällsynta (<1/1000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Coombs positiv hemolytisk anemi

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Exantem

Överdosering

Probenecid: Toxicitet : 5 g till 14-åring gav efter ventrikeltömning lindrig intoxikation. 47 g till vuxen gav mycket allvarlig intoxikation. Symtom: Illamående, kräkningar, huvudvärk, koma, status epilepticus. Leverskada. Eventuella överkänslighetsreaktioner. Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid krampanfall diazepam 10-20 mg till vuxna, 0,1-0,2 mg/kg till barn intravenöst. Epinefrin (adrenalin) 0,1-0,5 mg subcutant eller långsamt intravenöst vid anafylaktisk reaktion. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Probecid (probenecid) påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att hämma dennas reabsorption i tubuli. Härigenom sänks urinsyrahalten i blodet och anfallsfrekvensen minskas. Probenecid förbättrar ledstatus, förhindrar bildning av nya giktknölar och ger i vissa fall regress av redan utbildade tophi. Probenecid saknar analgetisk effekt. Vid akuta giktanfall måste därför också analgetika ges.

Tillförsel av probenecid skall ske kontinuerligt. Vid seponering stiger urinsyravärdena i blodet snabbt.

Probenecid hämmar också den tubulära utsöndringen av penicillin.

Innehåll

1 tablett innehåller: probenecid 500 mg, gelatin, potatisstärkelse, kolloidal kiseldioxidl, stearinsyra, talk och magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Probenecid

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av probenecid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att probenecid är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Probenecid har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Probecid®
Tablett 500 mg (vita, välvda med skåra, 13 mm)
50 styck burk, 154:03, F