Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Lergigan® mite

Meda

Filmdragerad tablett 5 mg (vita, runda, filmdragerade, kupade med prägling LM inom bågar, ca 6 mm)

Antihistaminikum H1-antagonist

Aktiv substans: Prometazin
ATC-kod: R06AD02
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-01-30

Indikationer

Nervösa ångest- och spänningstillstånd. Sömnrubbningar. Allvarliga orostillstånd. Premedicinering i kirurgisk och odontologisk praxis. Rörelsesjuka. Allergiska manifestationer av olika genes. Pruritus. Nausea och vertigo (graviditetsillamående, Ménières sjukdom, illamående efter röntgenbehandling och narkos). Alkoholism och eufomani.

Kontraindikationer

Inga kända.

Dosering

Nervösa ångest-, oros- och spänningstillstånd: Vuxna: 5-50 mg 1-3 gånger dagligen, barn 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.

Allvarliga orostillstånd och hyperaktivitet (ex. vid eufomani): Vuxna: 25-50 mg, upp till 400-500 mg per dygn.

Sömnrubbningar: Vuxna: 25-50 mg till natten. Denna dos kan ibland förorsaka kvarstående morgonsömnighet som dock försvinner efter några dagars kontinuerlig medicinering. I många fall ger lägre dos tillräcklig effekt. I svårare fall ökas dosen. Barn 2-5 år: 5-20 mg till natten, barn 5-12 år: 20-25 mg till natten.

Den hypnotiska effekten avtar i regel vid kontinuerlig användning. Detta kan i svårare fall av sömnrubbningar göra intermittent medicinering nödvändig (uppehåll var tredje eller var fjärde natt). Åldringar kan i regel ta Lergigan kontinuerligt som hypnotikum.

Patienter med någon form av lesion tål sällan höga doser, t ex alkohol­skadade, presenila och en del patienter med skallskador, konstitutionella asteniker kan vara mycket känsliga.

Den dämpande effekten på etylikerns oro är oftast endast bråkdelen av samma effekt hos icke alkoholfall.

Rörelsesjuka: Vuxna: 25 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn. Barn 2-5 år: 5 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Barn 5-12 år: 10 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

Allergiska tillstånd: Vuxna: 25(-50) mg till natten, barn 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.

Premedicinering: Vuxna: 25-50 mg en timme före behandling, eventuellt samma dosering kvällen före behandling. Barn:

Ålder

Kvällen före

Behandlingsdagen

2-3 år

10 mg

10 mg

4-5 år

15 mg

15 mg

6-12 år

25 mg

25 mg

Varningar och försiktighet

Lergigan bör inte ges som dagssedativum vid depressioner där hämning och olust utgör dominerande symtom.

Försiktighet vid behandling av patienter med prostatahypertrofi, blåshalsobstruktion, pyloroduodenal obstruktion, myasthenia gravis och hepatit.

Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinne­skador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.

Minskat tårflöde kan medföra problem för kontaktlinsbärare

En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd. En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte ute­slutas. Prometazin bör därför ges med försiktighet till patienter med risk­faktorer för stroke.

QT-intervall

Eftersom fentiaziner kan förlänga QT-intervallet tillrådes försiktighet vid behandling av patienter med uttalad bradykardi, hjärtkärlsjukdom och med ärftlig form av förlängning av QT-intervallet. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

Interaktioner

Den sedativa effekten potentieras vid samtidigt intag av alkohol och centraldämpande medel.

Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid. Samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom thiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier (se även sektion Varningar och försiktighet).

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Uppgift saknas om prometazin passerar över i modersmjölk.

Trafik

Vid behandling med Lergigan kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Biverkningar

Vanligaste biverkan är dåsighet i en frekvens av 5-10%. Biverkningarna är farmakologiskt betingade och därmed, i stor utsträckning, dosberoende.

Biverkningar anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

Vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).

Ögon

Mindre vanliga

Minskat tårflöde, ackomodationsrubbningar.

Hjärtat

Sällsynta

QT-förlängning, Torsade de
Pointes, hjärtstillestånd,
ventrikulära arytmier (ventrikelflimmer, ventrikel­takykardi)

Magtarmkanalen

Vanliga

Muntorrhet

Mindre vanliga

Obstipation

Lever och gallvägar

Sällsynta

Hepatit med ikterus av stastyp

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Urinretention

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Dåsighet

Vid längre tids bruk kan muntorrhet medföra risk för tand- och munslemhinne­skador.

Behandling med fentiaziner kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet och kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak (se Varningar och försiktighet) har rapporterats vid behandling med sådana läkemedel.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedels­verket.se

Överdosering

Toxicitet

200 mg till 2-åring gav letal intoxikation. 50 mg till 2½-åring gav efter ventrikeltömning lindrig, 100 mg till 3-åring gav måttlig och 200 mg till 3-åring gav allvarlig intoxikation. 200 mg till 6-åring som ventrikeltömts gav måttlig intoxikation medan 200 mg till 12-åring gav allvarlig intoxikation. 250 mg till vuxen gav måttlig, 500 mg gav måttlig till allvarlig, 2,25 g gav allvarlig intoxikation. 50 mg intramuskulärt till 2 mån barn gav allvarlig intoxikation.

Symtom

Somnolens, medvetslöshet och/eller exitation (främst hos barn). Ataxi, tremor, huvudvärk, hallucinationer, kramper. Muntorrhet, flush, hypertermi, mydriasis. Urinretention. Takykardi, vid massiva doser ev. blodtrycks­fall och arytmier.
Illamående och kräkningar. Även extrapyramidala symtom är tänkbara, framför allt i gruppen Fentiazinderivat. Symtombilden domineras av centrala antikolinerga symtom samt CNS-depression och kramper.

Behandling

Om befogat ventrikeltömning (kräkningsprovokation lönar sig endast i tidigt skede då prometazin har antiemetisk effekt, därför i regel ventrikelsköljning), kol. Vid kramper och akuta dystonier diazepam. Vid uttalade antikolinerga symtom (exitation, hallucinationer) eventuellt fysostigmin 1-2 (upp till 3) mg intravenöst långsamt (2 minuter), barn 0,02-0,04 mg/kg, mot centrala antikolinerga symtom. Titreras fram till effektiv dos (atropin tillgängligt för reversering av eventuella överdoseringssymtom). Den effektiva dosen kan upprepas efter 30-60 minuter. Alternativt kan fysostigmin ges i kontinuerlig infusion 1-3 mg/timme. Om annan hjärtpåverkan än sinustakykardi föreligger får lämpligheten av att ge fysostigmin diskuteras från fall till fall. Vid blodtrycksfall intravenös vätsketillförsel och vid behov dobutamin och/eller noradrenalin (initialt 0,05 μg/kg/min, ökas vid behov med 0,05 μg/kg/min var 10:e minut). Sörj för god diures. Övrig symtomatisk terapi vid behov.

Farmakodynamik

Prometazin är ett fentiazinderivat som blockerar histamin och acetylkolin. Verkningsmekanismen är ej fullständigt klarlagd. Individuella variationer kan förekomma. Substansen har i första hand fått användning som sedativum och hypnotikum (ej beroendeframkallande!). Prometazin potentierar verkan av hypnotika, analgetika och anestetika.

Farmakokinetik

Halveringstiden är cirka 13 timmar. Distrubutionsvolymen ligger på omkring 13 l/kg kroppsvikt och proteinbindningsgraden i plasma är 80-90%.

Innehåll

1 tablett innehåller: prometazinhydroklorid 5 mg, 25 mg respektive 50 mg, titandioxid E171, glycerol, vaniljarom, magnesiumstearat, sorbitanmonooleat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumvätefosfat­dihydrat, mikrokristallin cellulosa, etylcellulosa, hydroxypropylcellulosa, makrogol 8000, krospovidon (ej i Lergigan mite). Lergigan mite 5 mg innehåller även natrium­stärkelse­glykolat.

Miljöpåverkan

Prometazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av prometazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att prometazin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Prometazin har hög potential att bioackumuleras.

Förpackningsinformation

Lergigan®
Filmdragerad tablett 25 mg vita, runda, filmdragerade, kupade med prägling LE inom bågar, ca 6 mm
30 styck burk (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck burk, 139:49, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Lergigan® forte
Filmdragerad tablett 50 mg vita, runda, filmdragerade, kupade med prägling LF inom bågar, ca 9 mm
100 styck burk, 179:74, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Lergigan® mite
Filmdragerad tablett 5 mg vita, runda, filmdragerade, kupade med prägling LM inom bågar, ca 6 mm
30 styck burk (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck burk, 103:54, F, Övriga förskrivare: tandläkare