Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Inolaxol®

BGP Products

Granulat (plommonsmak)

Sockerfritt bulkmedel

Aktiv substans: Karayagummi
ATC-kod: A06AC03
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-02-15

Indikationer

Obstipation. Postoperativt för att erhålla mjuk avföring. Som adjuvans vid behandling av obstipation i samband med colon irritabile (IBS), analfissurer och hemorrojder. Som adjuvans vid behandling av diarré i samband med colon irritabile (IBS).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Inolaxol bör ej ges vid försämrad oesophagusmotorik, passagehinder i mag-tarmkanalen, fekalom eller atonisk kolon.

Dosering

Granulat:

Vuxna: 1 kapsyl (att användas som doseringsmått) / 1 dospåse, motsvarande 5 g (ca 5 ml) 1–3 gånger dagligen. Vid behandling av diarré kan dosen ökas till 10 g 2-3 gånger dagligen. Barn 2-6 år: ½ kapsyl / ½ innehållet i en dospåse motsvarande 2,5 g (ca 2,5 ml) morgon och kväll. Barn över 6 år: 1 kapsyl / 1 dospåse motsvarande 5 g (ca 5 ml) morgon och kväll.

Oralt pulver

Vuxna: 1 kapsyl (att användas som doseringsmått) / 1 dospåse, motsvarande 4 g (ca 5 ml) 1–3 gånger dagligen. Vid behandling av diarré kan dosen ökas till 8 g 2-3 gånger dagligen. Barn 2-6 år: ½ kapsyl / ½ innehållet i en dospåse, motsvarande 2 g (ca 2,5 ml) morgon och kväll. Barn över 6 år:1 kapsyl / 1 dospåse, motsvarande 4 g (ca 5 ml) morgon och kväll.

Administreringssätt

Inolaxol granulat och oralt pulver kan tas utblandat i vätskerik föda som filmjölk, välling eller soppa. Inolaxol granulat och oralt pulver kan också tas med vätska, kornen hälls då i 15-30 ml vatten eller annan dryck, rörs om och nedsköljes varefter minst ett glas vatten eller annan dryck intages.

Varningar och försiktighet

Personer som har eller tidigare har haft sväljningssvårigheter bör rådgöra med läkare innan behandling med Inolaxol påbörjas.

Försiktighet bör iakttas vid känd gummiallergi.

Inolaxol bör inte tas omedelbart före vila eller sänggående, speciellt inte av äldre patienter. Adekvat vätskeintag är viktigt under behandlingen.

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med Ulcerös kolit.

Inolaxol bör inte intas i mer än 4 dagar om inte tarmtömning förekommit.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori A

Graviditet

Hitintills, finns inga relevanta epidemiologiska data tillgängliga. Data från ett mycket begränsat antal (n = 60) graviditeter tyder inte på skadliga effekter vid användning av sterkuliagummi under graviditeten.

Djurstudier är otillräckliga vad gäller effekter på graviditet, embryonal- / fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Även om det är oklart om sterkuliagummi absorberas, bör försiktighet iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

Amning

Grupp I

Inolaxol passerar ej över i modersmjölk. Inga effekter på det ammade barnet förväntas eftersom det inte finns någon systemisk exponering att sterkuliagummi hos ammande kvinna. Inolaxol kan användas under amning.

Trafik

Inga studier har utförts.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats spontant efter marknadsföringen av Inolaxol.

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Immunsystemet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- Överkänslighetsreaktioner

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- Esofagusobstruktion, mild magsvullnad.

Obstruktion i esofagus har rapporterats hos patienter som hade intagit Inolaxol i för stor dos eller tillsammans med för otillräcklig vätska.

Överdosering

Överdosering av Inolaxol eller intag av Inolaxol tillsammans med för liten mängd vätska kan leda till tarmobstruktion. Tarmobstruktion associeras vanligen med krampartad, återkommande buksmärta. I tidiga stadier av mekanisk obstruktion kan tarmarna avge gälla ljud, som senare avtar, liksom tarmperistaltiken. Om besvären är svåra eller ihållande bör läkare konsulteras.

Farmakodynamik

Den verksamma komponenten i Inolaxol utgöres av sterkulia, en typ av kostfiber, som utvinnes från vissa träd i familjen sterculiaceae. Då sterkulia huvudsakligen innehåller olösliga kostfibrer bryts dessa ej ned av de fermenterande bakterierna i kolon. Härigenom uppkommer inte den ökade gasbildning som är en av slutprodukterna vid bakteriell fermentation av lösliga fibrer och den vattenbindande förmågan behålls genom hela kolon. Bindningen av vatten leder till en minskad vattenresorption framförallt i kolon vilket ger tarminnehållet en ökad volym. Volymökningen (bulkeffekten) stimulerar peristaltiken, ger en mjukare faeceskonsistens, minskar det intraluminala trycket i kolon och normaliserar tarmfunktionen vid såväl hård som lös avföring. Full effekt av bulkmedel erhålles först efter ca en veckas regelbunden användning.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g granulat innehåller 0,8 g sterkuliagummi

1 dospåse (5 g) granulat innehåller 4 g sterkuliagummi

1 g oralt pulver innehåller 0,997 g sterkuliagummi

1 dospåse (4 g) oralt pulver innehåller 3,99 g sterkuliagummi

Granulat:

Talk, tungt kaolin, sackarin, manillagummi, järnoxid, smakämne plommon.

Oralt pulver:

Sackarin, järnoxid, smakämne plommon.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Inolaxol®
Granulat (plommonsmak)
500 gram flaska, receptfri, 120:57, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Granulat i dospåse (plommonsmak)
50 styck dospåse, receptfri, 98:83, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
200 styck dospåse, receptfri, 277:09, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Oralt pulver (plommonsmak)
400 gram flaska, receptfri, 120:56, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Oralt pulver i dospåse (plommonsmak)
50 styck dospåse, receptfri, 98:83, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck dospåse, receptfri, 164:67, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej