Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Patienten har möjlighet att styra över åtkomsten till uppgifterna med samtycken och spärrar. Förskrivare ges möjlighet att hålla patientens lista uppdaterad och har möjlighet att vid behov införa sekretesspärrar.

Under början av 2000-talet ökade elektronisk förskrivning i Sverige och år 2007 hade mer än 70 procent av all nyförskrivning övergått från pappersrecept till e‍-‍recept. Från mitten av 2000‍-‍talet kunde apoteken spara pappersrecept elektroniskt i det nationella Receptregistret och information om en patients läkemedelsuttag sparades i registret Läkemedelsförteckningen 

(1)

.

År 2021 slogs registren Receptregistret och Läkemedelsförteckningen ihop till det nya registret Nationella läkemedelslistan (NLL) som gör det möjligt att dela information om förskrivningar och uttag mellan vård, apotek och patient. Elektronisk förskrivning är huvudregel och e‍-‍recept utgörs av mer än 99 procent av alla förskrivningar. Mer information finns i kapitlet Receptförskrivning

Pappers- och telefonrecept används endast i undantagsfall och som reservlösning. De recept där patientens personnummer är angivet sparas i NLL innan expediering. 

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista gör det möjligt att registrera och dela information om förskrivna läkemedel och andra varor. Lagen reglerar vad registret Nationella läkemedelslistan får innehålla samt av vem och för vilket syfte informationen i registret får hanteras. Informationen i Nationella läkemedelslistan sparas i upp till fem år. 

Läs mer i Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Registret Nationella läkemedelslistan förvaltas av E‍-‍hälsomyndigheten. Registret innehåller information om förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år).

Registret omfattar alla förskrivningar oavsett var i landet de utfärdats, även dosförpackade läkemedel. Däremot omfattas inte läkemedel som patienten får direkt av vården, så kallade rekvisitionsläkemedel, och receptfria läkemedel som inte förskrivits.

I Nationella läkemedelslistan finns möjlighet att dela information mellan hälso- och sjukvården, apoteksaktörer och patienten, vilket bidrar till en ökad patientsäkerhet. Registret är en gemensam informationskälla som ger en bild av vilka förskrivna läkemedel som patienten använder och hur behandlingen har utvecklats över tid.

Nationella läkemedelslistan underlättar vid ordination och expediering av läkemedel och kan bidra till att undvika felaktig läkemedelsanvändning som exempelvis kan bero på dubbelmedicinering eller interaktioner mellan läkemedel.

Vid elektronisk förskrivning skickas recepten till registret Nationella läkemedelslistan. Förutom att skriva nya förskrivningar har förskrivare möjlighet att hålla patientens läkemedelslista aktuell genom att exempelvis uppdatera en befintlig förskrivning eller avsluta en förskrivning som är inaktuell. Uppdatering av en befintlig förskrivning kan till exempel vara aktuellt när läkemedelsform eller dosering ska ändras. Att förnya eller ersätta en förskrivning när patienten ska fortsätta med sin läkemedelsbehandling minskar risken för fel- eller dubbelmedicinering eftersom den förskrivning man utgår ifrån inte ligger kvar som en dubblett utan avslutas automatiskt.

Att uppdatera listan är en förutsättning för att ge en korrekt bild av patientens förskrivna läkemedel. Den uppdaterade listan med förskrivningar och uttag visas sedan i övriga system som hämtar information från Nationella läkemedelslistan.

Åtkomst och samtycken

För att ta del av en patients information behövs rätt behörighet, ett giltigt syfte och patientens samtycke.

Tillåtna syften och rätt behörighet har:

 • hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, för att åstadkomma en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient, för att bereda vård eller behandling av en patient, eller för att komplettera patientjournalen
 • sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, dietist och farmaceut i hälso- och sjukvården, för att bereda vård eller behandling av en patient, eller för att komplettera patientjournalen.

Samtycke i Nationella läkemedelslistan innebär att patienten samtycker till att hälso- och sjukvårdspersonal får läsa informationen. Syftet är att skydda patientens integritet, eftersom patienter inte kan välja bort att deras information registreras i Nationella läkemedelslistan. Ett samtycke ska vara frivilligt, ges aktivt och bekräftas av den person som tillfrågas. Den tillfrågade ska ha fått information om vad samtycket innebär.

Det finns tre typer av samtycken:

 • tillfälligt samtycke
 • registrerat tidsbestämt samtycke
 • dossamtycke.

Följande gäller när en förskrivare begär åtkomst:

 • Användaren måste ha patientens samtycke för att få läsa förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan.
 • Även om användaren inte har patientens samtycke kan en förskrivare se om patienten har några narkotiska eller andra särskilda läkemedel förskrivna, däremot inte vilka läkemedel det är.
 • Om patienten saknar förmåga att ge sitt samtycke kan det i vissa situationer vara möjligt att i stället använda nödåtkomst eller förmodat samtycke.

Barn och ungdomar under 18 år ska tillfrågas om samtycke i de fall de bedöms förstå innebörden av samtycket. All åtkomst som hälso- och sjukvårdspersonal gör till Nationella läkemedelslistan loggas och är tillgänglig för patienten.

Spärrad information

Både patient och förskrivare kan dölja uppgifter i Nationella läkemedelslistan, patient av integritetsskäl och förskrivare av sekretesskäl.

Om patienten av integritetsskäl har spärrat förskrivnings- och uttagsinformation får förskrivare information om detta när de tittar på patientens läkemedelslista. För att få se spärrade uppgifter behöver patienten ge ett särskilt samtycke till detta.

I vissa fall kan förskrivare bedöma att en patient kan fara illa om patienten själv, eller patientens vårdnadshavare eller ombud, får se en uppgift. Förskrivaren gör då en sekretessbedömning och kan begära att det sätts en spärr på uppgifterna nedan i Nationella läkemedelslistan. 

 • En förskrivning med eventuella uttag i ett barns läkemedelslista kan döljas för patientens vårdnadshavare och ombud.
 • Behandlingsorsak som anges på förskrivningen kan döljas för patienten.

Spärr mot vårdnadshavare

Om det finns behov kan en förskrivare av läkemedel spärra en förskrivning för patientens alla vårdnadshavare och ombud via sitt eget förskrivningssystem alternativt Förskrivningskollen. Då visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare, ombud eller patienten själv i Läkemedelskollen, på utskrifter från Nationella läkemedelslistan eller i apotekens e‍-‍handelssystem.

Vissa undantag i vilken information som visas finns för dospatienter. Information om att förskrivningen är spärrad syns i Nationella läkemedelslistan för hälso- och sjukvårdspersonal och apotekspersonal.

Att spärra en förskrivning är inte en helhetslösning för alla former av skyddsbehov. En bedömning behöver alltid göras av vilka åtgärder som bäst möter patientens behov.  

Förskrivningskollen

Den digitala tjänsten Förskrivningskollen nås via E‍-‍hälsomyndighetens webbplats och fungerar som ett reservsystem för åtkomst till Nationella läkemedelslistan, exempelvis då vårdens ordinarie förskrivningssystem har tillfälliga tekniska störningar.

Vid expediering tar apotekspersonalen del av förskrivningarna i Nationella läkemedelslistan, registrerar förskrivningar på pappers- eller telefonunderlag, registrerar uttag och utför eventuella ändringar. Apotekspersonalen kan avsluta och makulera förskrivningar på en patients eller en förskrivares uppdrag.

I apotekssystemen kan behörig apotekspersonal få en bild av vilka läkemedel som patienten använder och hur behandlingen utvecklats över tid. Detta gör att apotekspersonalen kan ge patienten ett anpassat stöd beroende på vilka läkemedel patienten använder och var i sin behandling patienten befinner sig samt utföra den helhetskontroll som en farmaceut ska göra i samband med en expediering.

Åtkomst och samtycken

Apotekspersonal kan få åtkomst till en patients förskrivnings- och uttagsinformation i Nationella läkemedelslistan för två syften:

 • expediering av läkemedel och andra varor som har förskrivits
 • underlättande av en patients läkemedelsanvändning.

Med syftet att underlätta en patients läkemedelsanvändning menas situationer när patienten vill ha råd om läkemedelsanvändningen, utan att hämta ut läkemedel. 

Apotekspersonal behöver inte patientens samtycke för att se patientens förskrivningar och uttag vid expediering. Om farmaceuten däremot bedömer att information om behandlingsorsak behövs vid expediering, måste patienten lämna sitt samtycke. Vid en expediering finns det möjlighet att ta del av uppgifter om förskrivningar två år tillbaka i tiden.

Patientens samtycke behövs för att se informationen i syfte att underlätta en patients läkemedelsanvändning och då visas förskrivningar från fem år tillbaka.

All åtkomst som apotekspersonal gör till Nationella läkemedelslistan loggas och är tillgänglig för patienten i E‍-‍hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen.

Spärrad information

Apotekspersonal ska vara uppmärksamma på om det finns förskrivningar som är spärrade för vårdnadshavare när de expedierar ett barns förskrivning. Då har en förskrivare bedömt att information om förskrivningen inte ska röjas för vårdnadshavaren eller ombudet av sekretesskäl. Apotekspersonalen kan se förskrivningen och får information om att den är spärrad vilket blir en del av den sekretessbedömning som apotekspersonalen alltid gör.

Har förskrivaren spärrat behandlingsorsaken för patienten av sekretesskäl får apotekspersonalen information om detta för att inte röja information om behandlingsorsaken för patienten.

Patienten själv har möjlighet att spärra behandlingsorsak för apotekspersonal av integritetsskäl. Om apotekspersonalen, trots spärren, bedömer att information om behandlingsorsak behövs vid expediering av en förskrivning krävs ett specifikt samtycke från patienten.

Med Nationella läkemedelslistan får patienten tillgång till samma receptinformation som hälso- och sjukvårdspersonal och apotekspersonal. Vid kontakt med vård- och apotekspersonal höjs patientsäkerheten när alla kan få samma bild av patientens förskrivningar och uttag.

Patienten behöver inte själv berätta för vården om vilka förskrivna läkemedel den har. Att förskrivaren kan ändra en förskrivning till aktuell dosering innebär också att patienten får en korrekt doseringsanvisning på etiketten som sätts på förpackningen vid nästa uttag av läkemedlet. En lista med uppdaterade och aktuella förskrivningar kan även minska risken för att patienten tar fel läkemedel eller tar sitt läkemedel på fel sätt. Det ökar möjligheten till att behandlingen blir korrekt och patientsäker.

Patienten har tillgång till information om sina förskrivningar och uttag digitalt via 1177.se, Läkemedelskollen på E‍-‍hälsomyndighetens webbplats eller via apotekens e-handel.

Patienten kan också be om ett utdrag från Nationella läkemedelslistan på ett apotek eller begära uppgifterna från E-hälsomyndigheten.

Patienten kan inte välja bort att registreras i Nationella läkemedelslistan. Däremot är det patienten som bestämmer över åtkomsten till uppgifterna. Uppgifterna i Nationella läkemedelslistan skyddas på flera sätt.

Samtycke

Samtycket är ett sätt för patienten att påverka vem som får tillgång till den egna receptinformationen. Personal inom hälso- och sjukvården behöver patientens samtycke för att se förskrivningar och uttag. Utan patientens samtycke får förskrivare enbart se om patienten har förskrivits särskilda läkemedel, exempelvis narkotikaklassade läkemedel. Däremot får de inte se vilket läkemedel som har förskrivits. I undantagsfall kan vårdpersonal få se all information ändå, till exempel om patienten är oförmögen att lämna sitt samtycke.

Behörig apotekspersonal får se patientens förskrivningar och uttag vid expediering utan ett specifikt samtycke från patienten. Däremot måste apotekspersonal ha patientens samtycke för att se behandlingsorsak eller för att ta del av läkemedelslistan om syftet är att ge råd som ska underlätta patientens läkemedelsanvändning.

Åtkomstlogg

Patienten har rätt att se när någon har sett hens förskrivningar och uttag i Nationella läkemedelslistan. Varje gång någon tittar i en patients läkemedelslista registreras det i en åtkomstlogg. Patienten kan läsa sin åtkomstlogg på Läkemedelskollen på E‍-‍hälsomyndighetens webbplats eller genom att skicka en begäran till registrator på E‍-‍hälsomyndigheten.

Spärrar

För att kunna påverka vilken information som visas, har patienten möjlighet att dölja förskrivnings- och uttagsinformation för vården, och för vissa syften för apotek, om patienten av integritetsskäl inte vill visa dem för hälso- och sjukvårdspersonal. Även detta kan patienten göra i Läkemedelskollen på E‍-‍hälsomyndighetens webbplats.

I de fall en förskrivare har spärrat behandlingsorsak för en patient, ser inte patienten behandlingsorsaken på sin förskrivning. Patienten kan fortfarande se behandlingsändamålet på förskrivningen när behandlingsorsaken är spärrad. Behandlingsändamålet är behandlingsorsaken uttryckt på ett mer patientvänligt sätt.

När en patient har skyddade personuppgifter ska uppgifterna hanteras med extra stor försiktighet. För personer med skyddade personuppgifter, som hos Skatteverket har en sekretessmarkering alternativt skyddad folkbokföring, visas inte personuppgifter såsom namn och adress i E‍-‍hälsomyndighetens tjänster eller utskrifter.

När ett barn har skyddade personuppgifter visas inga förskrivningar eller uttag för vårdnadshavare eller ombud i Läkemedelskollen eller i apotekens e‍-‍handelssystem.

En ytterligare skyddsåtgärd är att uppgifter som bedömts kunna riskera att avslöja var patienten befinner sig döljs för hälso- och sjukvårdspersonal. Av olika anledningar är det inte möjligt att dölja information för apotekspersonal. Inte heller för patienten själv döljs några uppgifter. 

I särskilda fall kan personuppgifter behöva skyddas ytterligare. Hänsyn kan behöva tas till att apotek ska registrera pappersrecept med personnummer i Nationella läkemedelslistan. Det är alltid viktigt att vården gör en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Respektive vårdgivare ska ha rutiner för förskrivning till patienter med skyddsbehov.

För ytterligare vägledning gällande förskrivning till patienter med skyddsbehov hänvisas till Läkemedelsverket.

För mer information kring hur patienter med skyddade personuppgifter hanteras i registret Nationella läkemedelslistan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.