Munhålans sjukdomar

Sjukdomar i munhålans hårdvävnad (tänder och käkben) och mjukvävnad kan ge upphov till infektionskomplikationer och precis som i övriga kroppen kan tumörsjukdomar utgå från munhålan. Allmänmedicinska sjukdomar kan både manifestera sig i munhålan och påverka det odontologiska omhändertagandet som ofta kräver ett bra samarbete med sjukvården. Även orala manifestationer av läkemedelsbiverkningar förekommer.

Några viktiga budskap i kapitlet är:

  • Sårbildningar och vävnadsnybildningar som inte läker inom 2 veckor efter att man har eliminerat orsaken till skadan, som till exempel trauma och infektioner, ska omgående remitteras för oralmedicinsk/‌oralkirurgisk bedömning eller till en öron-, näs- och hals (ÖNH)‍-‍klinik för vidare handläggning.

  • En del fall av oral skivepitelcancer (OSCC) föregås av så kallade orala potentiellt maligna tillstånd (OPMD, engelskans oral potentially malignant disorders).

  • Patienter med inflammatoriska sjukdomar som till exempel reumatism eller som genomgått organtransplantation (>3 mån), och står på underhållsbehandling, räknas generellt inte som högriskgrupper avseende immunsuppression, sett ur ett odontologiskt perspektiv. Odontologiskt omhändertagande sker primärt inom allmäntandvården.

  • Behandling med antiresorptiva läkemedel i högdos vid cancersjukdom är förenat med en förhöjd risk för läkemedelsrelaterad käkbensnekros (MRONJ). Risken för MRONJ kan reduceras genom förebyggande tandvård och god egenvård.

  • Odontologiskt omhändertagande av patienter som behandlas med antiresorptiva läkemedel på grund av osteoporos sker i regel inom allmäntandvården och skiljer sig inte från övrigt friska patienter.

  • Risken för akutisering av odontogena infektioner i samband med cytostatikabehandling är relativt låg.

  • I samband med fokalutredningar får inte det odontologiska omhändertagandet leda till att den medicinska behandlingen kompliceras eller försenas.

Om kapitlet

Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling av vanliga orala sjukdomar som kan uppstå i tänder och munslemhinna. Även vissa patientgrupper kommer att beröras där särskild hänsyn krävs i samband med odontologiskt omhändertagande. Syftet är att underlätta handläggning för läkare, tandläkare och annan sjukvårds- och tandvårdspersonal.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.