Requip Depot

Medartuum (Parallelimport CZE)

Depottablett 8 mg

Dopaminagonist

Aktiv substans: Ropinirol
ATC-kod: N04BC04
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-18.

Indikationer

Vid Parkinsons sjukdom:

 • som monoterapi i tidig fas för att senarelägga levodopa-terapi

 • i kombination med levodopa i senare stadier av sjukdomen när effekten av levodopa avtar eller varierar och fluktuationer i effekten förekommer (“end of dose” eller “on-off ” fluktuationer).

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

  Allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) utan regelbunden hemodialys.

  Nedsatt leverfunktion.

  Dosering

  Oral användning

  Vuxna: Individuell dosering. Dosen bör titreras med hänsyn till effekt och tolerans. Requip Depot depottabletter ska tas en gång dagligen vid samma tidpunkt varje dag. Depottabletten kan tas med eller utan mat (se Farmakokinetik).

  Requip Depot depottabletter ska sväljas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

  Initial titrering: Startdosen av ropinirol depottabletter är 2 mg en gång dagligen den första veckan. Dosen ska ökas till 4 mg en gång dagligen från den andra behandlingsveckan. Behandlingssvar kan ses vid dosen 4 mg en gång dagligen.

  Patienter som påbörjar behandlingen med en dos på 2 mg/dag av ropinirol depottabletter och som får biverkningar som de inte tolererar, kan må bättre av att byta till behandling med ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter och en lägre daglig dos, uppdelad på tre lika stora doser.

  Underhållsdos: Patienter ska stå på den lägsta dosen av ropinirol depottabletter som ger symtomatisk kontroll.

  Om fullgod symtomkontroll inte uppnås, eller inte kan upprätthållas vid dosen 4 mg en gång dagligen av ropinirol depottabletter, kan den dagliga dosen ökas med 2 mg per vecka eller med längre intervall upp till dosen 8 mg en gång dagligen av ropinirol depottabletter.

  Om fullgod symtomkontroll fortfarande inte uppnås, eller inte kan upprätthållas vid dosen 8 mg en gång dagligen av ropinirol depottabletter, kan den dagliga dosen ökas med 2 till 4 mg var 14:e dag eller med längre intervall. Den maximala dagliga dosen av ropinirol depottabletter är 24 mg.

  Det rekommenderas att det minsta antalet ropinirol depottabletter skrivs ut till patienterna för att uppnå den önskvärda dosen, genom att använda den högsta tillgängliga styrkan på ropinirol depottabletterna.

  Om behandlingen avbryts i en dag eller mer ska man överväga att påbörja dostitrering igen (se ovan).

  När Requip Depot depottabletter ges som tilläggsterapi till levodopa kan dosen av levodopa gradvis minskas i förhållande till svar på kliniska symtom. I kliniska prövningar minskades dosen av levodopa gradvis med ca 30 % hos patienter med Requip Depot depottabletter som tilläggsterapi. Vid avancerad Parkinsons sjukdom kan dyskinesi uppträda vid kombinationsbehandling med levodopa under den initiala titreringen av Requip Depot depottabletter.

  Kliniska studier har visat att en minskning av levodopadosen kan förbättra symtomen av dyskinesi (se Biverkningar).

  Vid övergång från behandling med en annan dopaminagonist till ropinirol ska rekommendationerna beträffande utsättning, enligt innehavaren av godkännandet för försäljning, följas innan behandling med ropinirol påbörjas.

  I likhet med andra dopaminagonister ska ropinirol utsättas gradvis genom att minska den dagliga dosen under en veckas tid (Se Varningar och försiktighet).

  Övergång från Requip filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter till Requip Depot depottabletter

  Patienter kan övergå direkt från Requip filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter till Requip Depot depottabletter. Dosen av Requip Depot depottabletter ska baseras på den totala dagliga dosen Requip filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter som patienten tog. Tabellen nedan visar den rekommenderade dosen Requip Depot depottabletter för patienter som övergår från Requip filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter:

  Övergång från Requip filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter till Requip Depot depottabletter

  Requip filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter

  Total daglig dos (mg)

  Requip Depot depottabletter

  Total daglig dos (mg)

  0,75 – 2,25

  2

  3 – 4,5

  4

  6

  6

  7,5 – 9

  8

  12

  12

  15 – 18

  16

  21

  20

  24

  24

  Efter övergång till Requip Depot depottabletter kan dosen justeras beroende på det terapeutiska svaret (se ovan: ”Initial titrering” och ”Underhållsdos”).

  Barn och ungdomar: Requip Depot depottabletter rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet och effekt.

  Äldre: Patienter 65 år eller äldre har en reducerad utsöndring av ropinirol med ungefär 15 %. Även om en dosjustering inte krävs ska ropiniroldosen titreras individuellt, under noggrann övervakning av tolerabiliteten, tills optimalt kliniskt svar ha uppnåtts. Hos patienter 75 år eller äldre kan man överväga långsammare titrering vid initieringen av behandlingen.

  Nedsatt njurfunktion: Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min) har ingen förändrad utsöndring av ropinirol observerats. Någon dosjustering i denna patientgrupp är därför inte nödvändig.

  En studie av användningen av ropinirol hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (patienter som står på hemodialys) har visat att en dosjustering i den här patientgruppen krävs enligt följande: initial dos av Requip Depot ska vara 2 mg en gång dagligen. Ytterligare upptrappningar ska baseras på tolerabilitet och effekt. Den rekommenderade maximala dosen av Requip Depot är 18 mg/dag hos patienter som får regelbunden hemodialys. Kompletterande doser efter hemodialys krävs inte (se Farmakokinetik).

  Användningen av ropinirol hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min) som inte står på regelbunden hemodialys, har inte studerats.

  Varningar och försiktighet

  Behandling med ropinirol har varit förenat med sömnighet och plötsliga sömnattacker, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Plötsliga sömnattacker under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan att man är medveten om det och utan förvarning, har rapporterats (se Biverkningar).

  Patienter måste informeras om detta och rådas att iaktta försiktighet vid framförandet av fordon eller hantering av maskiner under behandling med ropinirol. Patienter som upplevt sömnighet och/eller plötsliga sömnattacker måste avstå från att framföra fordon och hantera maskiner. En minskning av dosen eller avbrytande av behandlingen bör övervägas.

  Patienter med svåra psykiska eller psykotiska störningar eller med sådan sjukdomshistoria ska inte behandlas med dopaminagonister om inte de eventuella fördelarna överväger riskerna.

  Störd impulskontroll

  Patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Patienter och dess vårdare ska uppmärksammas på att beteendemässiga symtom som tyder på störd impulskontroll såsom patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom Requip Depot. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om patienten utvecklar dessa symtom.

  Malignt neuroleptikasyndrom

  Symtom som tyder på malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats vid abrupt utsättning av dopaminerg behandling. Nedtrappning av behandlingen rekommenderas därför (se Dosering).

  Requip Depot depottabletter är designade för att frisätta läkemedel under en 24-timmarsperiod. Om snabb gastrointestinal passage förekommer är det en risk för ofullständig frisättning av läkemedel, och att läkemedelsrester går ut med avföringen.

  På grund av risken för hypotension rekommenderas det att blodtrycket kontrolleras framförallt i början av behandlingen hos patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom (speciellt hjärtinsufficiens).

  Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist

  När behandling av patienter med Parkinsons sjukdom avslutas, ska ropinirol trappas ned (se Dosering). Icke-motoriska biverkningar kan förekomma vid nedtrappning eller utsättning av dopaminagonister inklusive ropinirol. Symtom omfattar apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta som kan vara svår. Patienter ska informeras om detta innan behandling med en dopaminagonist trappas ner, och därefter följas noga. Vid ihållande symtom kan det vara nödvändigt att tillfälligt höja ropiniroldosen (se Biverkningar).

  Hallucinationer:

  Hallucinationer är en känd biverkan av behandling med dopaminagonister och levodopa. Patienter ska informeras om att hallucinationer kan förekomma.

  Detta läkemedel innehåller också laktos.

  Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

  Enbart 4 mg depottabletter: Requip Depot 4 mg depottabletter innehåller azofärgämnet para-orange FCF (E 110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

  Interaktioner

  Det finns ingen farmakokinetisk interaktion mellan ropinirol och levodopa eller domperidon, varför någon dosjustering inte behöver göras för dessa läkemedel.

  Neuroleptika och andra centralt aktiva dopaminantagonister som sulpirid eller metoklopramid kan minska effektiviteten av ropinirol och därför ska samtidig användning av dessa läkemedel undvikas.

  Förhöjd plasmakoncentration av ropinirol har observerats hos patienter som behandlats med höga doser östrogen. Hos patienter som redan erhåller hormonell substitutionsterapi kan behandling med Requip Depot påbörjas på vanligt sätt. När hormonell substitutionsterapi avbryts eller påbörjas under behandling med Requip Depot kan det bli nödvändigt att justera doseringen av Requip Depot beroende på det kliniska svaret.

  Ropinirol metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450-enzymet CYP1A2. En farmakokinetisk studie (med en dos av ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter på 2 mg tre gånger dagligen) hos patienter med Parkinsons sjukdom visade att ciprofloxacin ökade Cmax och AUC för ropinirol med 60 % respektive 84 %, med potentiell risk för biverkningar. Hos patienter som erhåller ropinirol kan dosen därför behöva justeras då andra läkemedel som hämmar CYP1A2, t ex ciprofloxacin, enoxacin eller fluvoxamin, läggs till eller seponeras.

  I en farmakokinetisk interaktionsstudie med ropinirol (med en dos av ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter på 2 mg tre gånger dagligen) och teofyllin, ett substrat för CYP1A2, hos patienter med Parkinsons sjukdom, sågs ingen förändring av farmakokinetiska parametrar varken för ropinirol eller för teofyllin.

  Det är känt att rökning inducerar CYP1A2 metabolism, därför kan dosen behöva justeras hos patienter som börjar eller slutar röka under behandlingen med ropinirol.

  Hos patienter som fått vitamin K-antagonister och ropinirol i kombination har fall av obalanserad INR rapporterats. Ökad klinisk och biologisk övervakning (INR) är befogad.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med ropinirol saknas.

  Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Preklinik). Eftersom den potentiella risken för människa är okänd rekommenderas det att inte använda ropinirol under graviditet annat än då den potentiella fördelen för patienten överväger den potentiella risken för fostret.

  Amning

  Grupp IVa

  Ropinirol och dess metaboliter har visat sig överföras till mjölken hos diande råttor. Det är okänt om ropinirol och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. En risk för det ammande barnet kan inte uteslutas.

  Ropinirol bör inte användas hos ammande mödrar, eftersom det kan hämma laktationen.

  Trafik

  Patienter som behandlas med Requip Depot och som drabbas av sömnighet och/eller plötsliga sömnattacker måste informeras om att avstå från att framföra fordon eller utföra andra aktiviteter där nedsatt uppmärksamhet kan försätta dem själva eller andra i risk för allvarlig skada eller livsfara (t.ex. vid hantering av maskiner), tills dess att sömnattackerna och sömnigheten har upphört (se Varningar och försiktighet).

  Biverkningar

  Rapporterade biverkningar är listade nedan enligt organsystem och frekvens. Det har noterats om dessa biverkningar har rapporterats i kliniska prövningar som monoterapi eller tilläggsterapi till levodopa.

  Frekvenserna anges som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Inom varje frekvensgrupp är biverkningarna presenterade i fallande allvarlighetsgrad.

  Följande biverkningar har rapporterats vid antingen studier för Parkinsons sjukdom med Requip Depot depottabletter eller filmdragerade tabletter vid doser upp till 24 mg/dag eller från rapporter efter marknadsintroduktion.

  Monoterapi

  Tilläggsbehandling

  Immunsystemet

  Ingen känd frekvens

  Hypersensitivitetsreaktioner (inklusive urtikaria, angioödem, utslag och pruritus)

  Psykiska störningar

  Vanliga

  Hallucinationer

  Förvirring

  Mindre vanliga

  Psykotiska reaktioner (andra än hallucinationer) innefattande delirium, vanföreställningar, paranoia

  Ingen känd frekvens

  Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar såsom Requip Depot tillsammans med levodopa. (Se Varningar och försiktighet)

  Aggression*

  Dopamin dysreglering syndrom

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket vanliga

  Sömnighet

  Sömnighet**

  Synkope

  Dyskinesi***

  Vanliga

  Yrsel (inklusive vertigo), plötsligt insomnande

  Mindre vanliga

  Överdriven sömnighet dagtid

  Blodkärl

  Vanliga

  Postural hypotension, hypotension

  Mindre vanliga

  Postural hypotension, hypotension

  Magtarmkanalen

  Mycket vanliga

  Illamående

  Illamående****

  Vanliga

  Förstoppning, halsbränna

  Kräkningar, buksmärta

  Lever och gallvägar

  Ingen känd frekvens

  Leverpåverkan, framförallt förhöjda leverenzymvärden

  Allmänna symptom

  Vanliga

  Perifera ödem

  Benödem

  Ingen känd frekvens

  Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist (omfattande apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta) *****

  *Aggression har förknippats med psykotiska reaktioner så väl som impulssymtom.

  ** Somnolens har rapporterats mycket ofta i kliniska prövningar med den adjunktiva behandlingen med direktfrisättande tabletter och vanligen i kliniska prövningar i den adjunktiva behandlingen med depottabletter.

  *** Hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom kan dyskinesi uppträda under den initiala titreringen av ropinirol. Kliniska studier har visat att en minskning av levodopadosen kan förbättra symtomen av dyskinesi (se Dosering).

  **** Illamående har rapporterats som mycket vanlig i kliniska studier vid direktfrisättande tabletter som tilläggsbehandling och som vanlig i kliniska studier med depottabletter som tilläggsbehandling.

  ***** Icke-motoriska biverkningar kan förekomma vid nedtrappning eller utsättning av dopaminagonister inklusive ropinirol (se Varningar och försiktighet).

  Överdosering

  Symtomen av ropinirol överdosering är relaterade till den dopaminerga aktiviteten. Sådana symtom kan lindras genom adekvat behandling med dopaminantagonister såsom neuroleptika eller metoklopramid.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Ropinirol är en icke-ergolin D2/D3 dopaminagonist som stimulerar striatala dopaminreceptorer. Ropinirol lindrar dopaminbristen som karaktäriserar Parkinsons sjukdom genom att stimulera striatala dopaminreceptorer. Ropinirol verkar på hypotalamus och hypofysen för att hämma prolaktinutsöndringen.

  Klinisk effekt

  En 36-veckors, dubbelblind, crossoverstudie med tre perioder, i monoterapi, på 161 patienter med Parkinsons sjukdom i tidig fas visade att Requip Depot depottablett inte var underlägsen (non-inferior) Requip filmdragerad (omedelbar frisättning) tablett när det gällde primär endpoint, förändring från baseline av behandlingen enligt Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) motor score (en 3-punktsmarginal för icke underlägsenhet definierades på UPDRS motor score). Den justerade medelskillnaden mellan Requip Depot depottablett och Requip filmdragerad (omedelbar frisättning) tablett vid studiens endpoint var -0,7 poäng (95 % CI: [-1,51, 0,10], p=0,0842).

  Efter direkt byte till en liknande dos av den alternativa tablettformuleringen fanns ingen skillnad i biverkningsprofilen och färre än 3 % av patienterna krävde en dosjustering (alla dosjusteringar var ökningar med en dosnivå. Ingen patient krävde en dosminskning).

  En 24-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad parallellgruppsstudie av Requip Depot depottablett hos patienter med Parkinsons sjukdom som inte optimalt kontrollerades på levodopa visade en kliniskt relevant och statistiskt signifikant överlägsenhet över placebo på den primära endpointen, ändring från baseline av ”off” under vaken tid (justerad genomsnittlig skillnad mellan behandlingarna -1,7 timmar (95 % CI: [-2,34, -1,09], p<0,0001). Detta bekräftades av sekundära effektivitetsparametrar för ändring från baseline av total vaken tid ”on” (+1,7 timmar (95 % CI: [1,06, 2,33]), p<0,0001) och total vaken tid ”on” utan besvärliga dyskinesier (+1,5 timmar (95 % CI: [0,85, 2,13]), p<0,0001). Att notera: det fanns inga tecken på en ökning från baseline i vaken tid ”on” med besvärliga dyskinesier vare sig från dagboksdata eller från UPDRS-posterna.

  Studie av ropinirols effekt på hjärtats repolarisering

  En ingående QT-studie på friska frivilliga män och kvinnor som fick doser på 0,5; 1; 2 och 4 mg ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter en gång dagligen visade en maximal ökning av QT-intervallets duration vid 1 mg på 3,46 millisekunder (point estimate) jämfört med placebo. Den övre gränsen av det 95 %-iga ensidiga konfidensintervallet för den största medeleffekten var mindre än 7,5 millisekunder. Effekten av ropinirol vid högre doser har inte systematiskt utvärderats.

  Tillgängliga kliniska data från en ingående QT-studie tyder inte på någon risk för QT-förlängning vid ropiniroldoser upp till 4 mg/dag. En risk för QT-förlängning kan inte uteslutas eftersom ingen ingående QT-studie på doser upp till 24 mg/dag har utförts.

  Farmakokinetik

  Absorption: Biotillgängligheten för ropinirol är cirka 50 % (36–57 %). Efter oral tillförsel av ropinirol depottabletter ökar plasmakoncentrationerna långsamt, varvid en mediantid till Cmax mellan 6 och 10 timmar i allmänhet erhålls.

  I en steady-state-studie fick 25 patienter med Parkinsons sjukdom 12 mg ropinirol depottabletter en gång dagligen. En måltid med högt fettinnehåll ökade den systemiska exponeringen för ropinirol med i genomsnitt 20 % för AUC och 44 % för Cmax. Tmax fördröjdes med 3 timmar. Dessa förändringar har sannolikt ingen klinisk relevans (t ex ökad incidens av biverkningar).

  Den systemiska exponeringen för ropinirol är jämförbar för ropinirol depottabletter och ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter baserat på samma dagliga dos.

  Distribution: Plasmaproteinbindningen av ropinirol är låg (10-40 %). I enlighet med dess höga lipofilicitet har ropinirol en stor distributionsvolym (ca 7 liter/kg).

  Metabolism: Ropinirol bryts huvudsakligen ner via CYP1A2-metabolism och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen i urinen. Huvudmetaboliten är åtminstone 100 gånger mindre potent än ropinirol vad beträffar den dopaminerga aktiviteten testad i djurmodeller.

  Eliminering: Ropinirol elimineras från den systemiska cirkulationen med en genomsnittlig halveringstid på omkring 6 timmar.

  Ökningen av systemisk exponering (Cmax och AUC) för ropinirol är ungefär proportionell över det terapeutiska doseringsintervallet. Ingen förändring av oralt clearance för ropinirol har observerats efter enstaka och upprepad oral tillförsel. Stora interindividuella variationer i de farmakokinetiska parametrarna har observerats. Efter steady-state-tillförsel av ropinirol depottabletter var den interindividuella variabiliteten för Cmax mellan 30 % och 55 % och för AUC mellan 40 % och 70 %.

  Njurfunktionsnedsättning: Hos patienter med Parkinsons sjukdom och lätt till måttligt nedsatt njurfunktion har inga förändringar i farmakokinetiken för ropinirol observerats.

  Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet och som får regelbunden hemodialys, är oralt clearance för ropinirol reducerat med ungefär 30 %. Oralt clearance av metaboliterna SKF-104557 och SKF-89124 var också reducerat med ungefär 80 % respektive 60 %. Därför är den rekommenderade maximala dosen begränsad till 18 mg/dag hos dessa patienter med Parkinsons sjukdom (se Dosering).

  Prekliniska uppgifter

  Reproduktionstoxicitet: I fertilitetsstudier på honråttor sågs effekter vid implantation på grund av ropinirols prolaktinsänkande effekt. Det bör noteras att prolaktin inte är nödvändig för implantation hos människa.

  Administrering av ropinirol till dräktiga råttor i doser som var toxiska för modern resulterade i minskad fostervikt vid 60 mg/kg/dag (genomsnittlig AUC hos råttor ungefär 2 gånger den högsta AUC vid maximal rekommenderad humandos (MRHD)) ökad fosterdödlighet vid 90 mg/kg/dag (ungefär 3 gånger den högsta AUC vid MRHD) och missbildningar av fingrar vid 150 mg/kg/dag (ungefär 5 gånger den högsta AUC vid MRHD). Inga teratogena effekter kunde ses hos råtta vid 120 mg/kg/dag (ungefär 4 gånger den högsta AUC vid MRHD) och ingen påverkan på organogenesen hos kanin när administrerad ensam vid 20 mg/kg (9,5 gånger den genomsnittliga humana Cmax vid MRHD). Emellertid gav ropinirol vid 10 mg/kg (4,8 gånger den genomsnittliga humana Cmax vid MRHD) administrerad till kaniner i kombination med oral L-dopa en högre förekomst och svårighetsgrad av missbildningar av fingrar än enbart L-dopa.

  Allmän toxicitet: Toxicitetsprofilen bestäms i huvudsak av ropinirols farmakologiska aktivitet: beteendeförändringar, hypoprolaktinemi, sänkt blodtryck och hjärtfrekvens, ptos och salivation.

  Hos albinoråttor har näthinnedegeneration observerats i en långtidsstudie med den högsta dosen (50 mg/kg/dag) och var förmodligen relaterad till en ökad ljusexponering.

  Genotoxicitet: Gentoxicitet har inte observerats i de sedvanliga in vitro - och in vivo -testerna.

  Karcinogenicitet: Två-årsstudier har utförts på mus och råtta med doser upp till 50 mg/kg/dag. I studien på mus visade ropinirol ingen karcinogen effekt. De enda ropinirolrelaterade skadorna på råtta var Leydig-cellhyperplasi och testikeladenom orsakade av ropinirols prolaktinhämmande effekt. Dessa skador är att betrakta som artspecifika fenomen och utgör ingen risk vid klinisk användning på människa.

  Säkerhetsfarmakologi: In vitro studier har visat att ropinirol hämmar hERG-medierade strömmar. IC50 är 5-faldigt högre än den förväntade maximala plasmakoncentrationen hos patienter behandlade med den högsta rekommenderade dosen (24 mg/dag), se Farmakodynamik.

  Innehåll

  Visa innehåll

  Miljöpåverkan

  Ropinirol

  Miljörisk: Användning av ropinirol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Ropinirol är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Ropinirol har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Liknande preparat inom:

  Ropinirol