Agomelatin Glenmark

Glenmark Pharmaceuticals Nordic

Filmdragerad tablett 25 mg (En gul, avlång, bikonvex, filmdragerad tablett som är 9,0 x 4,5 mm.)

Psykoanaleptika, övriga antidepressiva medel

Aktiv substans: Agomelatin
ATC-kod: N06AX22
Förmån: Förmån med begränsning
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-28.

Förmånsbegränsningar

Subventioneras endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Indikationer

Behandling av egentliga depressionsepisoder. Agomelatin Glenmark är avsett för vuxna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) eller förhöjning av transaminasnivåerna till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt Doseringoch Varningar och försiktighet).

Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Rekommenderad dos är 25 mg en gång dagligen peroralt före sänggåendet.

Om ingen förbättring av symtomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen, d.v.s. två 25 mg-tabletter tagna samtidigt före sänggåendet.

Beslut om dosökning ska avvägas mot en högre risk för förhöjning av transaminaser. Dosökning till 50 mg ska göras utifrån en nytta/risk-bedömning hos den enskilda patienten och med noga övervakning av leverfunktionstest.

Leverfunktionstester ska utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas. Behandling ska inte påbörjas om transaminasnivåerna överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Under behandlingen ska transaminasnivåerna övervakas periodvis efter cirka tre veckor, sex veckor (slutet på akutfasen), tolv veckor och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat (se även avsnitt Varningar och försiktighet). Behandlingen ska avbrytas om transaminasnivåerna överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

När dosen ökas ska leverfunktionstester på nytt utföras med samma frekvens som när behandlingen påbörjades.

Behandlingslängd

Patienter med depression ska behandlas under en tillräckligt lång period, åtminstone 6 månader, för att säkerställa att de är fria från symtom.

Byte från antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till agomelatin

Patienterna kan uppleva utsättningssymtom efter utsättning av antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ.

För instruktioner om hur behandlingen ska sättas ut för att undvika detta hänvisas till produktresumén för det aktuella SSRI/SNRI-läkemedlet. Agomelatin kan sättas in omedelbart medan dosen för SSRI/SNRI -läkemedlet trappas ned (se avsnitt Farmakodynamik).

Utsättning av behandling

Ingen nedtrappning av dosen är nödvändig vid utsättning av behandling.

Särskilda populationer

Äldre

Säkerhet och effekt för agomelatin (25–50 mg/dag) har fastställts hos äldre depressionspatienter (< 75 år). Ingen effekt har dokumenterats hos patienter ≥ 75 år. Agomelatin ska därför inte användas till patienter i denna åldersgrupp (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). Ingen åldersrelaterad dosjustering krävs (se avsnitt Farmakokinetik).

Nedsatt njurfunktion

Ingen relevant modifiering av agomelatins farmakokinetiska parametrar har observerats hos patienter med kraftig njurfunktionsnedsättning. Endast begränsade data finns dock tillgängliga från användning av agomelatin hos patienter med egentliga depressionsepisoder och kraftigt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Därför ska försiktighet iakttas vid förskrivning av Agomelatin Glenmark till dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Agomelatin Glenmark är kontraindicerat till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Kontraindikationer, Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för agomelatin för barn i åldern 2 år och äldre för behandling av egentliga depressionsepisoder har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga (se avsnitt Varningar och försiktighet). Det finns ingen relevant användning av agomelatin för barn från födseln till 2 år för behandling av egentliga depressionsepisoder.

Administreringssätt

För oral användning.

Agomelatin Glenmark filmdragerade tabletter kan tas med eller utan mat.

Varningar och försiktighet

Övervakning av leverfunktion
Fall av leverskador, inklusive leversvikt (hos patienter med leverrelaterade riskfaktorer rapporterades ett fåtal exceptionella fall med fatal utgång eller levertransplantation), förhöjda leverenzymnivåer som är mer än 10 gånger högre än övre gränsen för normalvärdet, hepatit och gulsot har rapporterats hos patienter som behandlats med agomelatin efter marknadsintroduktion (se avsnitt Biverkningar). De flesta inträffade under de första behandlingsmånaderna. Leverskadorna är övervägande hepatocellulära och serumtransaminaserna återgår vanligtvis till normala nivåer vid utsättning av agomelatin.

Försiktighet ska iakttas före behandlingen påbörjas och noggrann övervakning ska ske under hela behandlingsperioden hos alla patienter, särskilt vid förekomst av riskfaktorer för leverskada eller vid samtidig behandling med läkemedel som är förknippade med risk för leverskada.

Före behandlingen påbörjas
Behandling med Agomelatin Glenmark ska endast förskrivas efter noggrann bedömning av nytta och risk hos patienter med riskfaktorer för leverskada, t.ex.
– obesitas/övervikt/icke-alkoholrelaterad fettlever, diabetes,
– alkoholberoende och/eller konsumtion av väsentliga alkoholmängder
och hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som är förknippade med risk för leverskada.

Leverfunktionstester ska utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas och behandling ska inte påbörjas hos patienter hos vilka utgångsvärdena för ALAT och/eller ASAT överstiger 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se avsnitt Kontraindikationer). Försiktighet ska iakttas när Agomelatin Glenmark ges till patienter med förhöjda transaminasnivåer före behandling (> övre gränsen för normalvärdet och ≤ 3 gånger övre gränsen för normalvärdet).

Frekvens för leverfunktionstester

 • före behandlingen påbörjas
  och därefter:

 • - efter cirka 3 veckor,
  - efter cirka 6 veckor (slutet på akutfasen),
  - efter cirka 12 och 24 veckor (slutet på underhållsfasen),
  - och därefter när det är kliniskt indicerat.

 • När dosen ökas ska leverfunktionstester på nytt utföras med samma frekvens som när behandlingen påbörjades.

 • Hos alla patienter som utvecklar förhöjda nivåer av serumtransaminaser ska leverfunktionen testas på nytt inom 48 timmar.

  Under behandlingsperioden
  Behandling med Agomelatin Glenmark ska avbrytas omedelbart om:

 • patienten utvecklar symtom eller tecken på potentiell leverskada (såsom mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i den övre, högra delen av buken, kvarstående ny och oförklarlig trötthet).

 • serumtransaminasnivåerna stiger till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet.


 • Efter utsättning av behandling med agomelatin ska leverfunktionen testas på nytt tills serumtransaminasnivåerna normaliserats.

  Pedi atrisk population
  Agomelatin Glenmark rekommenderas inte för behandling av depressioner hos patienter under 18 år eftersom säkerhet och effekt av agomelatin inte har fastställts i denna åldersgrupp. I kliniska studier bland barn och ungdomar behandlade med andra antidepressiva medel observerades oftare suicidrelaterade beteenden (suicidförsök och suicidtankar), och fientlighet (övervägande aggression, oppositionellt beteende och vrede) jämfört med dem som behandlades med placebo (se avsnitt Dosering).

  Äldre personer
  Ingen effekt av agomelatin har dokumenteras hos patienter ≥ 75 år och agomelatin bör därför inte användas till patienter i denna åldersgrupp (se även avsnitt Dosering och Farmakodynamik).

  Användning till äldre personer med demens
  Agomelatin Glenmark ska inte användas för behandling av egentliga depressionsepisoder hos äldre patienter med demens eftersom säkerhet och effekt av agomelatin inte har fastställts hos dessa patienter.

  Bipolär sjukdom/mani/hypomani
  Agomelatin Glenmark ska användas med försiktighet hos patienter som tidigare haft bipolär sjukdom, mani eller hypomani och ska utsättas om en patient utvecklar maniska symtom (se avsnitt Biverkningar).

  Suicid/suicidtankar
  Depression är associerat med en ökad risk för suicidtankar, självskador och suicid (självmordsrelaterade händelser). Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första behandlingsveckorna, eller uppträder ännu senare, bör patienten följas noggrant till dess förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga förbättringsfaserna.

  Det är känt att patienter som tidigare uppvisat suicidalitet eller patienter med påtagliga suicidtankar innan behandlingen påbörjas har en ökad risk för suicidtankar eller suicidförsök och bör observeras noga under behandlingen. En meta-analys baserad på placebo-kontrollerade kliniska studier av antidepressiva läkemedel hos vuxna patienter med psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för suicidalt beteende under behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo hos patienter yngre än 25 år.

  Patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, och speciellt sådana som har en hög risk för suicidalt beteende, ska följas noga i de tidiga faserna av behandlingen och vid dosförändringar. Patienter (och vårdgivare) bör uppmanas att vara observanta på tecken till klinisk försämring, suicidalt beteende/suicidtankar eller andra ovanliga beteendeförändringar och att omgående kontakta läkare om sådana tecken uppkommer.

  Kombination med CYP1A2-hämmare (se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner)
  Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av Agomelatin Glenmark med måttliga CYP1A2-hämmare (t.ex. propranolol, enoxacin) vilka kan resultera i en ökad exponering av agomelatin.

  Interaktioner

  Potentiella interaktioner som påverkar agomelatin

  Agomelatin metaboliseras huvudsakligen via P450 1A2 (CYP1A2) (90 %) och via CYP2C9/19 (10 %). Läkemedel som interagerar med dessa isoenzymer kan öka eller minska biotillgängligheten av agomelatin.

  Fluvoxamin, en potent CYP1A2- och måttlig CYP2C9-hämmare, hämmar märkbart metabolismen av agomelatin, vilket resulterar i en 60-faldig (område 12–412) ökning av agomelatinxponeringen. Samtidig administrering av Agomelatin Glenmark och potenta CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin och ciprofloxacin) är därför kontraindicerat.

  Kombination av agomelatin med östrogener (måttliga CYP1A2-hämmare) resulterar i en flerfaldig ökad exponering av agomelatin. Trots avsaknad av specifik säkerhetssignal hos de 800 patienter som behandlades i kombination med östrogener, skall försiktighet iakttas vid förskrivning av agomelatin med andra måttliga CYP1A2-hämmare (t.ex. propranolol, enoxacin) tills dess att mer erfarenhet erhållits (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Rifampicin, en inducerare av alla de tre cytokromer som är involverade i metabolismen av agomelatin, kan minska biotillgängligheten av agomelatin.

  Rökning inducerar CYP1A2 och har visat sig minska biotillgängligheten av agomelatin, särskilt hos storrökare (≥ 15 cigaretter/dag) (se avsnitt Farmakokinetik).

  Potential för agomelatin att påverka andra läkemedel

  Agomelatin inducerar inte CYP450 isoenzymer in vivo . Agomelatin hämmar varken CYP1A2 in vivo eller de andra CYP450 in vitro . Agomelatin förändrar därför inte exponeringen för läkemedel som metaboliseras via CYP450.

  Läkemedel som har en hög bindningsgrad till plasmaproteiner

  Agomelatin modifierar inte den fria koncentrationen av läkemedel som har hög bindningsgrad till plasmaproteiner eller vice versa.

  Övriga läkemedel

  I kliniska fas I studier fanns inga tecken på farmakokinetisk eller farmakodynamisk interaktion med de läkemedel som kunde förskrivas samtidigt med agomelatin hos målgruppen: benzodiazepiner, litium, paroxetin, flukonazol och teofyllin.

  Alkohol

  Kombinationen av Agomelatin Glenmark och alkohol är inte lämplig.

  Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

  Erfarenhet saknas från samtidig användning av agomelatin och ECT. Djurstudier har inte visat prokonvulsiva egenskaper (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Kliniska konsekvenser av samtidig ECT-behandling och behandling med Agomelatin Glenmark anses därför osannolikt.

  Pediatrisk population

  Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

  Graviditet

  Kategori B:1

  Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av agomelatin till gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Agomelatin Glenmark under graviditet.

  Amning

  Grupp IVa

  Det är okänt om agomelatin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att agomelatin/metaboliter utsöndras i mjölk (se avsnitt Prekliniska uppgifter). En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Agomelatin Glenmark efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

  Trafik

  Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Eftersom yrsel och sömnighet är vanliga biverkningar ska emellertid patienterna varnas för effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  Fler än 8 000 patienter med depression har fått agomelatin i kliniska studier.

  Biverkningarna var vanligtvis milda till måttliga och uppträdde inom de första två veckorna av behandlingen. De vanligaste biverkningarna var huvudvärk, illamående och yrsel.

  Dessa biverkningar var vanligen övergående och resulterade generellt inte i upphörande av behandlingen.

  Tabell över biverkningar

  Tabellen nedan listar de biverkningar som upptäckts i placebokontrollerade och aktivt kontrollerade kliniska studier.

  Biverkningar är listade nedan enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Frekvenserna har inte korrigerats för placebo.

  Organsystem

  Frekvens

  Biverkningar

  Psykiska störningar

  Vanliga

  Ångest

  Onormala drömmar*

  Mindre vanliga

  Suicidtankar och suicidalt beteende (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Agitation och relaterade symtom* (såsom irritabilitet och rastlöshet)

  Aggression*

  Mardrömmar*

  Mani/hypomani*

  Dessa symtom kan också bero på den underliggande sjukdomen (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Förvirringstillstånd*

  Sällsynta

  Hallucinationer*

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket vanliga

  Huvudvärk

  Vanliga

  Yrsel

  Sömnighet

  Sömnlöshet

  Mindre vanliga

  Migrän

  Parestesi

  Restless legs-syndrom*

  Sällsynta

  Akatisi

  Ögon

  Mindre vanliga

  Dimsyn

  Öron och balansorgan

  Mindre vanliga

  Tinnitus*

  Magtarmkanalen

  Vanliga

  Illamående

  Diarré

  Förstoppning

  Smärta i buken

  Kräkningar*

  Lever och gallvägar

  Vanliga

  Ökad ALAT och/eller ASAT (i kliniska studier observerades ökningar som var >3 gånger högre än den övre gränsen för normalvärdet av ALAT och/eller ASAT hos 1,2 % av de patienter som fick 25 mg agomelatin dagligen och 2,6 % av dem som fick 50 mg dagligen, jämfört med 0,5 % av dem som fick placebo)

  Mindre vanliga

  Ökat gammaglutamyltransferas* (GGT)

  (> 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet)

  Sällsynta

  Hepatit

  Ökat alkaliskt fosfatas* (> 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet)

  Leversvikt*(1)

  Gulsot*

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga

  Ökad svettning

  Eksem

  Pruritus*

  Urtikaria*

  Sällsynta

  Erytematösa hudutslag

  Ansiktsödem och angioödem*

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Vanliga

  Ryggvärk

  Njurar och urinvägar

  Sällsynta

  Urinretention*

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Vanliga

  Trötthet

  Undersökningar

  Vanliga

  Viktökning*

  Mindre vanliga

  Viktminskning*

  *Frekvensen är beräknat från spontanrapportering av biverkningar i kliniska prövningar.

  (1) Hos patienter med leverrelaterade riskfaktorer rapporterades ett fåtal exceptionella fall med fatal utgång eller levertransplantation.

  Överdosering

  Symtom

  Erfarenhet från överdosering av agomelatin är begränsad. Erfarenhet av agomelatin vid överdosering har antytt att epigastralgi, somnolens, trötthet, agitation, ångest, spänning, yrsel, cyanos och diffust obehag har rapporterats.

  En person som förtärt 2 450 mg agomelatin tillfrisknade spontant utan kardiovaskulära och biologiska avvikelser.

  Behandling

  Det finns ingen känd specifik antidot för agomelatin. Hantering av överdosering bör bestå av behandling av kliniska symtom och rutinövervakning. Medicinsk uppföljning med specialistkompetens rekommenderas.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Agomelatin är en melatonerg agonist (MT1- och MT2-receptorer) och 5-HT 2C-antagonist. Bindningsstudier visar att agomelatin inte har någon effekt på monoaminupptag och ingen affinitet för α-, β-adrenerga, histaminerga, kolinerga, dopaminerga eller benzodiazepin-receptorer.

  Agomelatin resynkroniserar dygnsrytmen i djurmodeller för rubbad dygnsrytm. Agomelatin ökar noradrenalin- och dopaminfrisättning specifikt i frontala cortex och har ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin.

  Farmakodynamisk effekt

  Agomelatin har visat en antidepressivliknande effekt i djurmodeller för depression (inlärt hjälplöshetstest, hopplöshetstest, kronisk mild stress) samt i modeller med desynkronisering av dygnsrytmen och i modeller relaterande till stress och ångest.

  Agomelatin har positiva egenskaper på fasskiftningar hos människa; det inducerar fasförbättring av sömn, nedgång i kroppstemperatur och melatoninpåslag.

  Klinisk effekt och säkerhet

  Effekt och säkerhet av agomelatin vid egentliga depressionsepisoder har studerats i ett kliniskt program med 7 900 patienter behandlades med agomelatin.

  Tio placebokontrollerade studier har genomförts för att undersöka den kortsiktiga effekten av agomelatin vid egentlig depressionssjukdom hos vuxna med fast dos och/eller upptitrering. Vid behandlingens slut (efter 6 eller 8 veckor) visades signifikant effekt av 25–50 mg agomelatin i 6 av de tio dubbelblinda placebokontrollerade korttidsstudierna. Primär ändpunkt var förändring av HAMD-17-poäng från baslinjen. Agomelatin kunde inte skiljas från placebo i två studier där den aktiva kontrollen, paroxetin respektive fluoxetin, var signifikant bättre än placebo. Agomelatin jämfördes inte direkt med paroxetin och fluoxetin eftersom dessa komparatorer lagts till för att säkerställa studiernas analyskänslighet. I två andra studier kunde inga slutsatser dras p.g.a. att vare sig agomelatin eller de aktiva kontrollerna paroxetin respektive fluoxetin gick att skilja från placebo. I dessa studier var det emellertid inte tillåtet att öka startdosen av varken agomelatin, paroxetin eller fluoxetin även om svaret inte var tillräckligt.

  Effekt kunde också observeras hos patienter med svårare depression (baslinje HAM-D ≥ 25) i alla positiva placebokontrollerade studier.

  Responsfrekvensen var statistiskt signifikant högre för agomelatin jämfört med placebo.

  Överlägsenhet (2 studier) eller icke-underlägsenhet (4 studier) har visats i sex av sju effektstudier i heterogena populationer av deprimerade vuxna patienter jämfört med SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram, fluoxetin, venlafaxin eller duloxetin). Den antidepressiva effekten utvärderades på HAMD-17-skalan antingen som primär eller sekundär ändpunkt.

  Upprätthållande av den antidepressiva effekten visades i en återfallspreventionsstudie. Patienter som svarat på en 8/10-veckors akut öppen behandling med 25–50 mg agomelatin en gång dagligen randomiserades till antingen agomelatin 25–50 mg en gång dagligen eller placebo i ytterligare 6 månader. En statistiskt signifikant (p = 0,0001) fördel för 25–50 mg agomelatin en gång dagligen jämfört med placebo visades i det primära effektmåttet, prevention av återfall i depression, mätt som tid till återfall. Incidensen för återfall under den 6 månader långa dubbelblinda uppföljningsperioden var 22 % för agomelatin och 47 % för placebo.

  Agomelatin förändrar inte vakenhet under dagtid eller minnet hos friska frivilliga. Hos deprimerade patienter ökade ortosömnen vid behandling med 25 mg agomelatin utan modifiering av mängden REM-sömn (Rapid Eye Movement) eller REM-latensen. Agomelatin 25 mg inducerade också en förbättrad tid till insomning och lägsta hjärtfrekvens. Från första behandlingsveckan förbättrades insomningstiden och sömnkvaliteten signifikant utan någon fumlighet dagtid enligt patienternas bedömning.

  Hos remitterade depressiva patienter visade en specifik jämförande sexuell dysfunktionsstudie en numerisk trend (ej statistiskt signifikant) mot mindre framträdande sexuell dysfunktion för agomelatin än för venlafaxin, mätt som sexualdrift eller orgasmpoäng i en ”Sex Effects” skala (SEXFX). Vid samlad analys av studier med användning av ”Arizona Sexual Experience” skala (ASEX), visades att agomelatin inte är associerat med sexuell dysfunktion. Hos friska frivilliga bevarades sexuell funktion med agomelatin jämfört med paroxetin.

  Agomelatin hade neutral effekt på hjärtfrekvens och blodtryck i kliniska studier.

  I en studie designad för att utvärdera utsättningssymtom med checklistan ”Discontinuation Emergent Signs and Symtoms” (DESS) hos patienter med remitterad depression, inducerade agomelatin inget utsättningssyndrom efter abrupt avbrott i behandlingen.

  Agomelatin Glenmark har ingen missbrukspotential mätt i studier på friska frivilliga med en specifik visuell analog skala eller 49-punktschecklistan ”Addiction Research Center Inventory” (ARCI).

  En placebokontrollerad 8-veckors studie av agomelatin 25–50 mg/dag på äldre depressionspatienter (≥ 65 år, N = 222, varav 151 fick agomelatin) visade en statistiskt signifikant skillnad på 2,67 poäng på HAM-D totalpoäng, den primära resultatmåttet. Svarsfrekvensanalys gynnade agomelatin. Ingen förbättring observerades hos mycket gamla patienter (≥ 75 år, N = 69, varav 48 fick agomelatin). Toleransen av agomelatin hos äldre patienter var jämförbar med den som observerades hos yngre vuxna.

  En specifik, kontrollerad 3-veckorsstudie har utförts på patienter med egentlig depressionssjukdom som inte uppnått tillräcklig förbättring med paroxetin (ett SSRI-läkemedel) eller venlafaxin (ett SNRI-läkemedel). Vid behandlingsbyte från dessa antidepressiva läkemedel till agomelatin uppstod utsättningssymtom efter att behandlingen med SSRI- eller SNRI-läkemedlet avbröts, både efter plötslig eller gradvis utsättning av den tidigare behandlingen. Dessa utsättningssymtom kan förväxlas med avsaknad av den tidiga nyttan av agomelatin.

  Procentandelen patienter som uppvisade minst ett utsättningssymtom en vecka efter utsättning av SSRI/SNRI-behandlingen var lägre i gruppen med långsam nedtrappning av dosen (gradvis utsättning av tidigare SSRI/SNRI-behandling inom 2 veckor) än i gruppen med snabb nedtrappning av dosen (gradvis utsättning av tidigare SSRI/SNRI-behandling inom 1 vecka) och gruppen med plötsligt byte (plötslig utsättning): 56,1 %, 62,6 % respektive 79,8 %.

  Pediatrisk population

  Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för referensläkemedlet som innehåller agomelatin för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av egentliga depressionsepisoder (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

  Farmakokinetik

  Absorption och biotillgänglighet

  Agomelatin absorberas snabbt och väl (≥ 80 %) efter en peroral administrering. Absolut biotillgänglighet är låg (< 5 % vid terapeutisk peroral dos) och den interindividuella variationen är betydande. Biotillgängligheten är högre hos kvinnor jämfört med män. Biotillgängligheten ökar vid intag av orala preventivmedel och minskar vid rökning. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 1 till 2 timmar.

  Inom det terapeutiska dosområdet ökar den systemiska exponeringen för agomelatin proportionerligt med dosen. Vid högre doser uppträder en mättnad av första-passage-effekten.

  Intag av mat (standardmåltid eller fettrik måltid) modifierar inte biotillgängligheten eller absorptionshastigheten. Variabiliteten ökar med fettrik mat.

  Distribution

  Distributionsvolym vid steady state är ca 35 l och plasmaproteinbindningen är 95 % oberoende av koncentration och förändras inte av ålder eller hos patienter med nedsatt njurfunktion, men den fria fraktionen dubbleras hos patienter med nedsatt leverfunktion.

  Metabolism

  Efter en peroral administrering metaboliseras agomelatin snabbt huvudsakligen via lever-CYP1A2.

  Isoenzymerna CYP2C9 och CYP2C19 är också involverade med ett litet bidrag.

  Huvudmetaboliterna, hydroxylerad och demetylerad agomelatin, är inte aktiva och konjugeras snabbt och elimineras via urinen.

  Eliminering

  Elimineringen är snabb, med en genomsnittlig plasmahalveringstid på mellan 1 och 2 timmar.

  Clearance är hög (ca 1 100 ml/min) och huvudsakligen metabolisk.

  Utsöndringen sker huvudsakligen (80 %) via urinen och i form av metaboliterna, medan återfinnande av oförändrad substans i urinen är försumbar.

  Kinetiken förändras inte efter upprepad administrering.

  Nedsatt njurfunktion

  Ingen relevant modifiering av farmakokinetiska parametrar hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion har observerats (N = 8, engångsdos av 25 mg), men försiktighet skall iakttas för patienter med kraftigt eller måttligt nedsatt njurfunktion eftersom endast begränsade kliniska data finns tillgängliga för dessa patienter (se avsnitt Dosering).

  Nedsatt leverfunktion

  I en specifik studie involverande cirrotiska patienter med kroniskt milt (Child–Pugh Type A) eller måttligt (Child–Pugh Type B) nedsatt leverfunktion ökade exponeringen av 25 mg agomelatin avsevärt (70 respektive 140 gånger) jämfört med matchade frivilliga (ålder, vikt och rökvanor) utan leverproblem (se avsnitt Dosering, Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

  Äldre

  En farmakokinetisk studie av äldre patienter (≥ 65 år) visade att vid en dos på 25 mg var genomsnittligt AUC och genomsnittligt Cmax cirka 4 gånger respektive 13 gånger högre för patienter ≥ 75 år jämfört med patienter < 75 år. Det totala antalet patienter som fick 50 mg var för låg för att dra några slutsatser. Ingen dosjustering krävs för äldre patienter.

  Etniska grupper

  Det finns inga data på inverkan av ras på agomelatins farmakokinetik.

  Prekliniska uppgifter

  Sedativa effekter observerades hos mus, råtta och apa efter enkel och upprepad administrering av höga doser.

  Hos gnagare sågs en markerad induktion av CYP2B och en måttlig induktion av CYP1A och CYP3A från 125 mg/kg/dag, medan induktionen var liten för CYP2B och CYP3A vid 375 mg/kg/dag hos apa. Ingen hepatotoxicitet observerades hos gnagare och apa i toxicitetsstudier med upprepad dosering.

  Agomelatin passerar över till placenta och fostret hos dräktig råtta.

  Reproduktionsstudier på råtta och kanin visade inga effekter av agomelatin på fertilitet, embryonal/fosterutveckling eller utveckling före och efter födsel.

  En mängd in vitro och in vivo standardanalyser på gentoxicitet konkluderar frånvaro av mutagen eller klastogen potential för agomelatin.

  I karcinogenicitetstudier inducerade agomelatin en ökad incidens av levertumörer hos råtta och mus vid doser minst 110 gånger högre än terapeutisk dos. Levertumörer är mest sannolikt relaterade till enzyminduktion specifik för gnagare. Frekvensen av benigna bröstfibroadenom observerade hos råtta ökade vid högre exponering (60 gånger exponeringen vid terapeutisk dos) men kvarstod inom samma intervall som hos kontrollerna.

  Säkerhetsfarmakologiska studier visade att agomelatin inte påverkar hERG (human Ether à-go-go Related Gene) eller Purkinjecellernas aktionspotential hos hund. Agomelatin har inte visat prokonvulsiva egenskaper vid ip-doser upp till 128 mg/kg hos mus och råtta.

  Agomelatin observerades inte ha någon effekt på beteende, synförmåga eller fortplantningsförmåga hos unga djur. Det förekom små icke-dosberoende minskningar i kroppsvikt relaterade till de farmakologiska egenskaperna och några mindre effekter på manliga reproduktionsorgan utan påverkan på fortplantningsförmåga.

  Innehåll

  Varje filmdragerad tablett innehåller agomelatincitronsyra motsvarande 25 mg agomelatin (som agomelatin/citronsyra (1:1).

  Tablettkärna:

  Mikrokristallin cellulosa med kiseldioxid

  Mannitol

  Povidon K30

  Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

  Krospovidon Typ A

  Natriumstearylfumarat

  Magnesiumstearat

  Stearinsyra

  Filmdragering:

  Hypromellos

  Makrogol 6000

  Titandioxid (E171)

  Talk

  Gul järnoxid (E172)

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Förpackningsinformation

  Agomelatin Glenmark
  Filmdragerad tablett 25 mg En gul, avlång, bikonvex, filmdragerad tablett som är 9,0 x 4,5 mm.
  28 tablett(er) blister, 186:59, (F)
  84 tablett(er) blister, 453:10, (F)