Alimemazin Orifarm

Orifarm Generics AB

Orala droppar, lösning 40 mg/ml (Klar, ljusgul lösning.)

Neuroleptikum med ospecifik sedativ och antiallergisk effekt.

Aktiv substans: Alimemazin
ATC-kod: R06AD01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-01.

Indikationer

Vuxna:

 • Orostillstånd vid alkoholism och eufomani

 • Premedicinering

 • Klåda och allergier

 • Sömnrubbningar


 • Barn:

 • Habituella kräkningar

 • Beteenderubbningar och orostillstånd

 • Premedicinering

 • Klåda och allergier

 • Sömnrubbningar

 • Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Överdosering av barbiturater, opiater eller alkohol.

 • Leukopeni, även tidigare agranulocytos.

 • Myastenia gravis.

 • Alimemazin Orifarm är kontraindicerat till barn under 2 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Dosering

  Doseringen bör avpassas individuellt.

  Rekommenderad dos bör inte överskridas (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


  Alkoholism och eufomani: Lätta och medelsvåra orostillstånd: Initialt 40–60 mg 2–3 gånger dagligen. Därefter 5–10 mg 2–3 gånger dagligen.


  Premedicinering: 2–4 mg per kg kroppsvikt, dock högst 50 mg minst 2 timmar före undersökning eller anestesi. Ofta ges med fördel en mindre dos alimemazin kvällen före. Atropin eller liknande bör ges på vanligt sätt för att reducera bronkialsekretionen.


  Klåda och allergier: Vuxna: 5 mg 2–4 gånger dagligen. Barn: 2–5 år: 2,5–10 mg, 5–12 år: 2,5–15 mg per dygn. Dygnsdosen bör uppdelas i en morgon-, middags- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.


  Habituella kräkningar hos barn över 2 år: 2–3 mg 15 min före måltid 3–4 gånger per dygn.


  Beteenderubbningar och orostillstånd hos barn: 2–5 år: 2,5–10 mg, 5–12 år: 2,5–15 mg per dygn. Dygnsdosen bör uppdelas i en morgon-, middags- och kvällsdos, varvid en större deldos ges på kvällen.


  Sömnrubbningar hos barn: 2–5 år: 2,5–7,5 mg, 5–12 år: 5–10 mg till natten (En droppe med pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin).


  Sömnrubbningar hos vuxna:
  10–30 mg 1–2 timmar före sänggåendet.


  Alimemazin Orifarm orala droppar kan före intagandet spädas med lämplig dryck, t.ex. juice, saft, kaffe, dock ej mjölk.


  En dropp-pipett för dosering av Alimemazin Orifarm orala droppar medföljer förpackningen.

  Pipetten är graderad 0,25 ml, 0,50 ml, 0,75 ml och 1 ml. En droppe med pipetten motsvarar ca. 1 mg alimemazin.

  Graderingen på pipetten

  Motsvarar följande mängd alimemazin

  0,25 ml

  10 mg

  0,50 ml

  20 mg

  0,75 ml

  30 mg

  1 ml

  40 mg

  Varningar och försiktighet

  Vid lever- och njurskador, spasticitet, epilepsi och kramper.


  Alimemazin bör ej ges till barn under 2 år då säkerheten vid behandling av mindre barn ej fastställts.

  Alimemazin Orifarm är kontraindicerat till barn under 2 år p.g.a. risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression.


  Svårare fall av extrapyramidala biverkningar behandlas med ett medel mot parkinsonism.


  Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. Alimemazin Orifarm ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, vilka kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom extrapyramidala reaktioner, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, urinretention och obstipation.


  En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd.

  En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte uteslutas. Alimemazin bör därför ges med försiktighet till patienter med riskfaktorer för stroke.


  QT-intervall

  Eftersom fentiaziner kan förlänga QT-intervallet tillrådes försiktighet vid behandling av patienter med uttalad bradykardi, hjärt-kärlsjukdom, och med ärftlig form av förlängning av QT-intervallet. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.


  Malignt neuroleptikasyndrom

  Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) har rapporterats i samband med överdosering av alimemazin eller vid alimemazin behandling i kombination med neuroleptikum. Symtom på MNS inkluderar en kombination av hypertermi, muskelstelhet, förändrat psykiskt status och tecken på autonom instabilitet. Eftersom detta syndrom kan vara dödligt, måste Alimemazin Orifarm omedelbart utsättas och intensiv klinisk uppföljning samt symtomatisk behandling sättas in.

  Strikt följsamhet till den rekommenderade dosen bör beaktas (se även avsnitt Dosering ).


  Detta läkemedel innehåller sackarinnatrium och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption

  eller sukras-isomaltas-brist. 

  Interaktioner

  Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid.


  Samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom tiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


  Följande kombinationer med Alimemazin Orifarm kan kräva dosanpassning:

 • Levodopa: Fentiazinderivat motverkar effekten av L-dopa genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan.

 • Litium: Det finns fall beskrivina, vilka utvecklat ett reversibelt neurotoxiskt syndrom när litium kombinerats med neuroleptika (framför allt haloperidol och tioridazin).

 • Symptom: konfusion, desorientering, medvetslöshet, feber och extrapyramidala biverkningar. Flera av dessa fall hade fått mycket höga haloperidoldoser samtidigt som litiumnivåerna i plasma låg onödigt högt. Det rör sig troligen om additiva effekter av litium och neuroleptika. Syndromet tas ändå upp som en interaktion i den internationella litteraturen.

 • Graviditet

  Kategori C

  Graviditet

  Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet. I studier på kanin och råtta med haloperidol under senare del av dräktigheten har rubbningar av vissa beteenden såsom inlärning och motorik påvisats. Det kan inte uteslutas, att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga. Under den sista trimestern bör Alimemazin Orifarm därför ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov noga vägts mot risker för fostret.


  Amning

  Grupp II

  Alimemazin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

  Trafik

  Vid behandling med alimemazin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller vid hantering av maskiner.

  Biverkningar

  Behandling med fentiaziner kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet och kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak (se avsnitt Varningar och försiktighet) har rapporterats vid behandling med sådana läkemedel.

  De flesta biverkningarna beror på de farmakologiska effekterna och är således dosberoende. Biverkningsfrekvensen varierar beroende på dos nivå, behandlingstidens längd och indikationer.

  Frekvens

  Organklasse

  Vanlig a ( 1/100, <1/10)

  Mindre vanliga ( 1/1 000, < 1/100)>

  Sällsynt a ( 1/10 000, <1/1 000)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Tardiv dyskinesi, parkinsonism, akatisi, akut dystoni.

  Ögon 

  Ackommodations-störningar.

  Lins- och corneagrumlingar (högdos/långtidsbe-handling).

  Hjärtat

  QT-förlängning, Torsade de Pointes, hjärtstillestånd, ventrikulära arytmier – ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, blodtrycksfall, takykardi.

  Blodkärl 

  Agranulocytos, leukopeni.

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Nästäppa.

  Magtarmkanalen 

  Muntorrhet.

  Obstipation.

  Lever och gallvägar 

  Hepatit med ikterus av stastyp.

  Njurar och urinvägar

  Urinretention.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Trötthet, huvudvärk,

  lätt yrsel.

  Malignt neuroleptikasyndrom.


  Muntorrheten kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador.
  Kramper har rapporterats.

  Andningsstörning har rapporterats hos spädbarn behandlade med fentiaziner.

  Överdosering

  Toxicitet: 20 mg till 2½- åring och 40 mg till 3-åring gav lindrig, 50-70 mg till 6 månaders barn, 160 mg till 4-åring samt 300 mg till 7-åring som ventrikeltömts gav måttlig intoxikation. 6 g till vuxen gav efter ventrikeltömning måttlig till allvarlig intoxikation. 0,8-1,2 g respektive 2 g tillsammans med alkohol till vuxna gav allvarlig intoxikation.


  Symtom: Ger främst olika grader av CNS-depression från trötthet, somnolens till djup medvetslöshet. Sinustakykardi kan förekomma men påverkan på cirkulationen är ofta ringa.

  Förlängd QT-tid och fall av allvarliga arytmier med dödlig utgång har beskrivits vid överdosering av fentiaziner.


  Behandling: Om befogad ventrikeltömning. Upprepade doser av kol är ej av värde. Övervakning av främst medvetandegrad och andning.

  Farmakodynamik

  Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Autonoma nervsystemets funktioner, cirkulation och respiration påverkas endast i ringa grad. Alimemazin har antikolinerg effekt. Alimemazin saknar tillvänjningsrisk. Effekten av hypnotika, analgetika och anestetika potentieras av alimemazin.

  Farmakokinetik

  -

  Prekliniska uppgifter

  -

  Innehåll

  Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

  1 ml orala droppar 40 mg/ml innehåller:

  Alimemazinhemitartrat motsvarande alimemazin 40 mg.


  Hjälpämne med känd effekt:

  1 ml innehåller: Sackarinnatrium 2 mg, propylenglykol 80 mikrogram och sackaros 160 mg.

  Förteckning över hjälpämnen

  Pepparmintsmakämne (innehåller propylenglykol)

  Spearmintsmakämne

  Sackarinnatrium

  Citronsyra, vattenfri (E330)

  Makrogolglycerolhydroxistearat

  Glycerol

  Sackaros

  Vatten

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  30 månader

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Förvaras vid högst 30 °C. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Flaskan bör återförslutas direkt efter användning.


  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Alimemazin Orifarm
  Orala droppar, lösning 40 mg/ml Klar, ljusgul lösning.
  50 milliliter flaska, 119:72, F