Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Buprenorphine Teva

Teva

Resoriblett, sublingual 8 mg (ej dragerade, ljusorange, 7,35x13,35 mm ovala, bikonvexa märkta med ”B” på ena sidan)

Tillhandahålls ej

Medel vid opioidberoende

Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Beroendeframkallande medel.
Aktiv substans: Buprenorfin
ATC-kod: N07BC01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt - Särskild receptblankett krävs
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-07-14.

Indikationer

Substitutionsbehandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • svår respiratorisk insufficiens

 • svår leverinsufficiens

 • akut alkoholism eller delirium tremens

 • barn och ungdomar under 15 år.

 • Dosering

  Behandlingen måste ske under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av opiatberoende/missbruk.

  Behandling med buprenorfin sublinguala resoribletter är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år som har samtyckt till behandling mot sitt missbruk.

  Då buprenorfinbehandling inleds ska läkaren vara medveten om den partiella agonistiska profilen för buprenorfin och att den kan utlösa abstinenssymtom hos opioidberoende patienter. Buprenorfin binder till opiatreceptorerna μ (my) och κ (kappa).

  Administreras sublingualt. Läkaren måste upplysa patienten om att den sublinguala vägen är den enda effektiva och säkra administreringsvägen för detta läkemedel (se avsnitt Varningar och försiktighet). Buprenorphine Teva sublinguala resoribletter ska placeras under tungan till dess de lösts upp.

  Resoribletten ska inte sväljas, krossas eller tuggas.

  Vuxna
  Mätningar av leverfunktion och dokumentation av hepatitserologi rekommenderas innan behandlingen inleds. Patienter som är positiva för viral hepatit, som samtidigt behandlas med läkemedel (se avsnitt Interaktioner) och/eller har nedsatt leverfunktion riskerar att få en accelererande leverskada. Regelbundna kontroller av leverfunktionen rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Före behandlingsstart
  Innan behandlingen inleds ska typ av opioidberoende (d v s lång- eller kortverkande opioid), tid sedan senaste opioidanvändning samt grad av opiatberoende beaktas. För att undvika påskyndande av abstinens ska behandling med buprenorfin inledas när objektiva och klara tecken på abstinens föreligger.

  Inledande behandling
  Den rekommenderade startdosen är från 0,8 mg till 4 mg buprenorfin som en dos dagligen. Ytterligare en dos på 2 till 4 mg buprenorfin kan ges första dagen beroende på den enskilda patientens behov.

  Opioidberoende drogmissbrukare som inte har genomgått abstinens
  När behandlingen inleds ska den första dosen av Buprenorphine Teva tas då tecken på abstinens uppträder, men inte mindre än 6 timmar efter det att patienten senast använde opioider (t ex heroin, kortverkande opioider).

  För patienter som får metadon
  Innan buprenorfinbehandling inleds ska metadondosen minskas till maximalt 30 mg/dag. Den första dosen av Buprenorphine Teva ska tas då tecken på abstinens uppträder, men inte mindre än 24 timmar efter det att patienten senast använde metadon. Buprenorfin kan påskynda abstinenssymtom hos patienter som är beroende av metadon.

  Dosjustering och underhåll
  Dosen av buprenorfin ska ökas successivt baserat på den kliniska effekten hos den enskilde patienten. Den genomsnittliga dagliga dosen är 8 mg. Majoriteten av patienterna kommer inte att behöva doser över 16 mg/dag. Dock har effekten och säkerheten av buprenorfintabletter testats i kliniska prövningar i doser upp till 24 mg per dag.
  Dosen titreras i enlighet med upprepad bedömning av patientens kliniska status och helhetsomhändertagandet av patienten. Otillfredsställande stabilisering på 16 mg per dag kan vara relaterat till potentiell felanvändning eller samtidiga psykiatriska sjukdomstillstånd. I dessa fall ska alternativa behandlingsmöjligheter beaktas.

  Under inledningen av behandlingen rekommenderas daglig dispensering av buprenorfin. Efter stabilisering kan en pålitlig patient ges en mängd av Buprenorphine Teva som motsvarar flera dagars behandling. Det rekommenderas att mängden Buprenorphine Teva begränsas till maximalt 7 dagar eller i enlighet med lokala krav.

  Dosering mer sällan än dagligen
  Efter att en tillfredsställande stabilisering har uppnåtts kan doseringsfrekvensen av buprenorfin minskas till varannan dag med två gånger den individuellt titrerade dagliga dosen. Till exempel kan en patient som stabiliserats på en daglig dos på 8 mg ges 16 mg varannan dag, med doseringsuppehåll varannan dag.
  Däremot får den dos som ges på någon dag inte överstiga 24 mg. Hos vissa patienter kan frekvensen av buprenorfindoseringen minskas till 3 gånger i veckan (t ex måndag, onsdag och fredag) efter att en tillfredsställande stabilisering har uppnåtts. Dosen på måndagen och onsdagen ska vara två gånger den individuellt titrerade dagliga dosen, och dosen på fredagen ska vara tre gånger den individuellt titrerade dagliga dosen. De övriga dagarna ges ingen dos. Dosen som ges under en dag får dock aldrig överskrida 24 mg. Denna doseringsregim är inte lämplig för patienter som är i behov av titrerade dagliga doser > 8 mg/dag.

  Dosreduktion och avslutande av behandling
  Efter att tillfredsställande stabilisering har uppnåtts kan doseringen gradvis minskas till en lägre underhållsdos, om patienten samtycker. I gynnsamma fall kan behandlingen sättas ut.
  De sublinguala resoribletterna finns tillgängliga i styrkor på 0,4 mg, 2 mg och 8 mg, vilket ger möjlighet till nedtitrering av dosen. Patienterna ska övervakas efter avslutad behandling, på grund av risken för återfall.

  Äldre
  Inga data finns tillgängliga för äldre patienter.

  Pediatrisk population
  Buprenorfin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 15 år på grund av avsaknad av data avseende säkerhet och effekt.

  Patienter med nedsatt leverfunktion
  Effekten av nedsatt leverfunktion på farmakokinetiken för buprenorfin är okänd. Eftersom den aktiva substansen metaboliseras i stor utsträckning antas plasmanivåerna vara högre hos patienter med måttligt och gravt nedsatt leverfunktion. Då buprenorfins farmakokinetik kan vara förändrad hos patienter med leverinsufficiens rekommenderas lägre initiala doser och noggrann dostitrering hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).

  Patienter med nedsatt njurfunktion
  Dosjustering av buprenorfin är inte nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. Försiktighet rekommenderas vid dosering till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CLcr < 30 ml/min (se avsnitt Farmakokinetik).

  Varningar och försiktighet

  Varningar
  Buprenorfin sublinguala resoribletter rekommenderas enbart för behandling av opioidberoende.

  Det rekommenderas också att behandlingen ordineras av läkare med erfarenhet av behandling av drogmissbruk.

  På grund av avsaknad av data för ungdomar (mellan 15 och 18 år) ska buprenorfin användas med stor försiktighet till denna åldersgrupp.

  Patienterna ska övervakas noga under den period då de byter från metadon till buprenorfin, eftersom det har förekommit rapporter om abstinenssymtom.

  Läkaren ska beakta risken för missbruk och felaktig användning (t ex iv-administrering), särskilt i början av behandlingen.

  Diversion
  Med diversion avses introduktionen av buprenorfin på den illegala marknaden, antingen av patienter eller av personer som har erhållit läkemedlet genom stöld från patienter eller apotek. Diversion kan leda till att nya missbrukare använder buprenorfin som den primära missbrukardrogen med risk för överdosering, spridning av blodburna virusinfektioner, andningsdepression och leverskada. Läkaren ska överväga risken för diversion av buprenorfin på den illegala marknaden innan han eller hon ordinerar buprenorfin.

  Risken för allvarliga biverkningar, såsom överdosering, eller att patienten avbryter behandlingen är större om patienten underbehandlas med buprenorfin och fortsätter att självmedicinera abstinenssymtom med opioider, alkohol eller andra sedativa medel eller hypnotika (i synnerhet bensodiazepiner).

  Buprenorfin är en partiell agonist vid μ-opiatreceptorn och långvarig administrering ger upphov till opioidliknande beroende.

  Påskyndad abstinens
  När behandling med buprenorfin inleds måste läkaren vara medveten om den partiella agonistiska profilen hos buprenorfin och att detta kan påskynda abstinens hos opioidberoende patienter, särskilt om läkemedlet ges kortare tid än 6 timmar efter senaste användningen av heroin eller andra kortverkande opioider eller om det ges kortare tid än 24 timmar efter senaste dosen av metadon (se avsnitt Dosering). Omvänt kan abstinenssymtom även ha samband med suboptimal dosering.

  Buprenorfin kan orsaka dåsighet, som kan förvärras vid samtidig användning av andra centralt verkande medel som alkohol, lugnande medel, sedativa medel och hypnotika (se avsnitt Interaktioner).

  Djurstudier, såväl som klinisk erfarenhet, har visat att buprenorfin kan orsaka beroende, men i lägre grad än morfin.

  Avbruten behandling kan leda till ett fördröjt abstinenssyndrom.

  Buprenorfin kan orsaka ortostatisk hypotoni.

  Buprenorfin är en opioid och kan därför maskera smärta som ett symtom på sjukdom.

  Läkemedel som hämmar enzymet CYP3A4 kan öka koncentrationen av buprenorfin. Det kan bli nödvändigt att sänka dosen av buprenorfin. Hos patienter som redan behandlas med CYP3A4-hämmare ska buprenorfindosen titreras noggrant, eftersom en reducerad dos kan vara tillräcklig till dessa patienter (se avsnitt Interaktioner).

  Baserat på erfarenheter med morfinanvändning kan samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAOI) öka effekten av opioider.

  Andningsdepression
  Några dödsfall på grund av andningsdepression har rapporterats, i synnerhet då buprenorfin användes i kombination med bensodiazepiner (se avsnitt Interaktioner), eller när buprenorfin inte användes enligt ordination. Dödsfall har rapporterats i samband med samtidig administrering av buprenorfin och andra läkemedelsprodukter som orsakar CNS-depression, såsom alkohol eller andra opioider.

  Hepatit, leverpåverkan
  Fall av akut leverskada har rapporterats hos opioidberoende missbrukare, både i kliniska prövningar och i biverkningsrapporter efter marknadsintroduktion. Spektrat av avvikelser sträcker sig från övergående asymtomatiska förhöjda levertransaminasvärden till fallrapporter om leversvikt, levernekros, hepatorenalt syndrom och leverencefalopati. I många fall kan redan förekommande onormala leverenzymvärden, infektion med hepatit B- eller hepatit C-virus, samtidig användning av andra potentiellt levertoxiska läkemedel och pågående användning av injicerade droger ha en orsakande eller bidragande roll. Dessa underliggande faktorer måste beaktas både innan buprenorfin skrivs ut samt under behandlingen. När leverpåverkan misstänks måste ytterligare biologisk och etiologisk utvärdering göras. Beroende på resultaten kan man som en försiktighetsåtgärd avbryta behandlingen för att undvika abstinenssymtom och förhindra återgång till missbruk av olagliga droger. Om behandlingen fortsätter ska leverfunktionen följas noggrant.

  Pediatrisk population
  Inga data finns tillgängliga för barn under 15 års ålder. Buprenorfin ska därför inte användas hos barn under 15 år.

  Försiktighet vid användning
  Detta läkemedel ska användas med försiktighet hos patienter med:

 • astma eller respiratorisk insufficiens (fall av andningsdepression har rapporterats med buprenorfin, se avsnitt Kontraindikationer).

 • njurinsufficiens (30 % av den administrerade dosen elimineras via njurarna. Renal eliminering kan därför vara förlängd om njurfunktionen är påverkad).

 • leverinsufficiens (levermetabolismen av buprenorfin kan vara förändrad, se avsnitt Kontraindikationer).

 • huvudskada.

 • ökat intrakraniellt tryck.

 • hypotoni.

 • prostatahypertrofi.

 • uretralstenos.

 • Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

  Buprenorphine Teva 2 mg och Buprenorphine Teva 8 mg sublinguala resoribletter innehåller också azo-färgämnet para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

  Interaktioner

  Buprenorfin ska inte intas med alkoholhaltiga drycker eller läkemedel som innehåller alkohol. Alkohol ökar den sedativa effekten av buprenorfin (se avsnitt Trafik).

  Effekter av andra läkemedel på buprenorfin
  Buprenorfin metaboliseras av CYP3A4. En interaktionsstudie med buprenorfin och ketokonazol (en kraftfull CYP3A4-hämmare) gav upphov till ökad Cmax och AUC (area under kurvan) för buprenorfin (omkring 70 % respektive 50 %) och i lägre omfattning för norbuprenorfin. Samtidig administrering av buprenorfin och kraftfulla CYP3A4-hämmare (t ex azolbaserade svampmedel som ketokonazol eller itrakonazol, erytromycin, gestoden, troleandomycin, HIV-proteashämmare som ritonavir, indinavir, nelfinavir och sakvinavir) kan leda till markant ökade plasmakoncentrationer av buprenorfin och norbuprenorfin. Kombinationen ska undvikas eller övervakas noggrant, eftersom en dosreduktion kan bli nödvändig.

  Interaktionen mellan buprenorfin och inducerare av CYP3A4 har inte studerats. Det rekommenderas därför att patienter som får buprenorfin övervakas noggrant om de samtidigt får enzyminducerare som fenobarbital, karbamazepin, fenytoin eller rifampicin.

  Effekter av buprenorfin på andra läkemedel
  Buprenorfin har visats hämma CYP2D6 och CYP3A4 in vitro . Risken för hämning vid terapeutiska koncentrationer in vivo förefaller låg, men kan inte uteslutas. När buprenorfin kombineras med andra läkemedel som är CYP2D6- eller CYP3A4-substrat kan plasmanivåerna av dessa läkemedel öka och dosberoende biverkningar uppträda. Buprenorfin hämmar inte CYP2C19 in vitro . Effekten på andra läkemedelsmetaboliserande enzymer har inte studerats.

  Buprenorfin ska användas med försiktighet i kombination med:

 • Bensodiazepiner: denna kombination kan leda till dödsfall på grund av andningsdepression av centralt ursprung. Doseringen ska därför titreras individuellt och patienten övervakas noggrant. Risken för missbruk ska också beaktas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Andra centralt verkande sederande substanser: andra opioidderivat (analgetika och hostdämpande medel som metadon, dextropropoxifen, kodein, dextrometorfan och noskapin), vissa antidepressiva, sedativa H1-receptorantagonister, barbiturater, andra anxiolytika än bensodiazepiner, neuroleptika, klonidin och relaterade substanser. Dessa kombinationer förstärker hämningen av det centrala nervsystemet och kan också medföra en nedsatt förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

 • Monoaminoxidashämmare (MAOI): en möjlig ökning av effekten av opioider, baserat på erfarenhet av morfin.

 • Hittills har inga noterbara interaktioner med kokain observerats.

  Graviditet

  Kategori C

  Säkerheten vid användning under graviditet kan inte bedömas, eftersom tillgängliga data från sådan användning är otillräckliga. Under den sista delen av graviditeten kan användning av buprenorfin orsaka abstinenssymtom och andningsdepression hos det nyfödda barnet. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Buprenorfin ska endast användas under graviditet om nyttan uppväger den möjliga risken. Om man i slutet av graviditeten behandlar med höga doser vid några tillfällen eller om kontinuerlig behandling är nödvändig, bör övervakning av det nyfödda barnet övervägas.

  Amning

  Grupp III

  Buprenorfin och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Buprenorfin har visats hämma laktation hos råttor. Amning ska därför avbrytas under behandling med buprenorfin.

  Trafik

  Buprenorfin kan orsaka dåsighet, yrsel eller nedsatt tankeförmåga, särskilt vid intag tillsammans med alkohol eller andra medel som hämmar det centrala nervsystemet. Försiktighet ska därför iakttas vid ovan nämnda aktiviteter (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).

  Biverkningar

  Förekomst av biverkningar beror på patientens toleransnivå, vilken är högre hos missbrukare än hos allmänheten i stort.

  Följande frekvenskonvention används för att bedöma biverkningar: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Immun­systemet

  Mycket sällsynta

  anafylaktisk chock,
  angioödem (Quincke-ödem),
  bronkospasm

  Psykiska störningar

  Vanliga

  ångest,
  nervositet

  Mindre vanlig

  hallucinationer

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket vanlig

  sömn­problem

  Vanliga

  yrsel,

  dåsighet,

  huvudvärk,

  svimning

  Ögon

  Vanliga

  störningar i tårflödet

  Hjärtat

  Vanliga

  onormala EKG (QT-förlängning)

  Blodkärl

  Vanliga

  synkope,
  ortostatisk hypotoni

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Vanliga

  rinnande näsa

  Mindre vanlig

  andningsdepression

  Magtarm­kanalen

  Vanliga

  förstoppning,
  diarré,
  illamående,
  kräkningar,
  buksmärta

  Lever och gallvägar

  Mindre vanlig

  levernekros,
  hepatit

  Hud och subkutan vävnad

  Vanliga

  svettningar

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

  Mycket vanlig

  asteni,
  abstinens­syndrom

  Vanliga

  rygg­smärta,
  fross­brytningar

  Hos patienter med hög grad av beroende kan buprenorfin inledningsvis ge antagonistiska effekter som liknar effekterna av naloxon.

  Vid intravenöst missbruk har lokala reaktioner, ibland septiska, samt potentiellt allvarlig akut hepatit rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Neonatalt abstinenssyndrom har rapporterats bland nyfödda vars mödrar behandlats med buprenorfin under graviditeten. Syndromet kan vara mildare och mer långvarigt än motsvarande syndrom från kortverkande μ-opioidagonister. Syndromets natur kan variera beroende på moderns missbruksproblem (se avsnitt Graviditet).

  Spontana missfall har rapporterats förekomma i samband med användning av buprenorfin. Det är inte möjligt att fastställa ett orsakssamband, då fallen i regel omfattar andra läkemedel eller riskfaktorer för spontant missfall.

  Överdosering

  I händelse av överdosering ska allmän understödjande behandling sättas in, inklusive noggrann övervakning av patientens kardiella och respiratoriska status. Det symtom som främst kräver behandling är andningsdepression, vilket kan leda till andningsstillestånd och död. Om patienten kräks måste åtgärder vidtas för att undvika aspiration av uppkastningen.

  Behandling
  Symtomatisk behandling av andningsdepression och allmänna intensivvårdsåtgärder ska sättas in. Öppna luftvägar och andningshjälp eller ventilationskontroll måste säkerställas. Patienten ska förflyttas till en avdelning med fullständiga resurser för återupplivning.

  Användning av en opioidantagonist (t ex naloxon) rekommenderas, trots den måttliga effekt den kan ha för att häva andningssymtomen orsakade av buprenorfin jämfört med dess effekter på fullständiga opioidagonister.

  Den långa verkningstiden för buprenorfin ska beaktas då man ska fastställa hur lång tid behandlingen och den medicinska behandlingen ska pågå för att häva effekterna av en överdos.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism
  Buprenorfin är en partiell opioidagonist/antagonist som binder till μ- och κ-receptorer i hjärnan. Dess aktivitet vid opioidunderhållsbehandling anses bero på de långsamma reversibla egenskaperna vid μ-receptorer som, över en längre tid, kan minska drogbehovet hos den missbrukande patienten.

  Opioidagonist-takeffekter har observerats under kliniska farmakologistudier med opioidberoende personer.
  Buprenorfin har ett brett terapeutiskt index på grund av dess partiella agonistiska/antagonistiska effekt, vilket begränsar den hämmande effekten på i synnerhet hjärt- och andningsfunktion.

  Farmakokinetik

  Absorption
  Vid peroralt intag genomgår buprenorfin förstapassage-metabolism med N-dealkylering och glukuronkonjugering i tunntarmen och levern. Peroral användning av detta läkemedel är därför olämplig.

  Maximala plasmakoncentrationer uppnås 90 minuter efter sublingual administrering och det maximala dos-koncentrationsförhållandet är linjärt mellan 2 mg och 16 mg.

  Distribution
  Absorptionen av buprenorfin följs av en snabb distributionsfas (halveringstid för distribution på 2 till 5 timmar).

  Metabolism och eliminering
  Buprenorfin metaboliseras genom 14-N-dealkylering och glukuronkonjugering av modermolekylen och den dealkylerade metaboliten. Kliniska data bekräftar att CYP3A4 ansvarar för N-dealkyleringen av buprenorfin.

  N-dealkylbuprenorfin är en µ-agonist med svag inneboende aktivitet.

  Elimineringen av buprenorfin är bi- eller triexponentiell och har en genomsnittlig halveringstid från plasma på 32 timmar, delvis beroende på reabsorption av buprenorfin efter intestinal hydrolys av det konjugerade derivatet och delvis beroende på molekylens höggradigt lipofila egenskaper.

  Buprenorfin elimineras huvudsakligen i feces genom gallvägsutsöndring av de glukuronkonjugerade metaboliterna (70 %), medan resten (30 %) elimineras via urinen.

  Särskilda populationer

  Äldre
  Det finns inga tillgängliga farmakokinetiska data från äldre patienter.

  Nedsatt njurfunktion
  Elimination via njurarna har relativt liten betydelse (ca 30 %) för totalclearance av buprenorfin. Det krävs inga dosjusteringar på grund av patientens njurfunktion, men försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

  Nedsatt leverfunktion
  Elimination via levern har relativt stor betydelse (ca 70 %) för totalclearance av buprenorfin och buprenorfins verkan kan vara förlängd hos individer med nedsatt leverclearance. Lägre inledande buprenorfindoser och försiktig dostitrering kan krävas för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. Buprenorfin är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Kontraindikationer).

  Prekliniska uppgifter

  Toxikologiska studier visar inte på några risker avseende oönskade farmakologiska effekter, toxicitet vid upprepad dosering, reproduktionseffekter, gentoxicitet eller karcinogenicitet.

  Djurstudier påvisade inga teratogena effekter av buprenorfin. Intramuskulära doser på minst 0,05 mg/kg/dag ledde till hämmad fostertillväxt hos råttor. Höga doser (1 mg/kg/dag och högre) ledde till ökad perinatal mortalitet hos råttor.

  En peri-postnatal studie med maternell, peroral administrering av buprenorfin i höga doser (80 mg/kg/dag) under dräktighet och laktation ledde till svår nedkomst (möjligen på grund av buprenorfins sedativa effekt), hög neonatal mortalitet och en måttlig fördröjning i utveckling av vissa neurologiska funktioner (”surface righting reflex” och reaktion vid oväntade yttre stimuli) hos neonatala råttor.

  Innehåll

  Varje sublingual resoriblett innehåller 0,4 mg, 2 mg respektive 8 mg buprenorfin (som buprenorfinhydroklorid), magnesiumstearat, natriumcitrat, povidon, vattenfri citronsyra, pregelatiniserad majsstärkelse och laktosmonohydrat (63,6 mg, 43,9 mg respektive 175,6 mg). För 2 mg och 8 mg även: para-orange (E110) (0,19 mg respektive 0,76 mg), krospovidon och mannitol.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Öppningsinstruktion för blister med barnskyddandeförslutning

  • Tryck inte ut tabletten genom folien

  • Riv av en blisterficka längs perforeringen

  • Ta tag i fliken vid pilen och riv försiktigt av folien

  • Tryck ut tabletten

  • Lägg tabletten under tungan

  Blisterförpackningar: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Burkar. Förvaras vid högst 30°C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

  Läkemedel som inte längre används ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Patienterna ska instrueras att returnera dem till apoteket eller fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Förpackningsinformation

  Buprenorphine Teva
  Resoriblett, sublingual 2 mg (ej dragerade, ljusorange, 5x8 mm ovala, bikonvexa märkta med ”B” på ena sidan)
  7 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Resoriblett, sublingual 8 mg (ej dragerade, ljusorange, 7,35x13,35 mm ovala, bikonvexa märkta med ”B” på ena sidan)
  7 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  28 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Buprenorfin