Ropinirol Sandoz

Sandoz AS

Depottablett 2 mg (Ljusröda, bikonvexa, ovala tabletter (längd: ca 15,1 mm, bredd: ca 8,1 mm, tjocklek: ca 6,0 mm).)

Dopaminagonister

Aktiv substans: Ropinirol
ATC-kod: N04BC04
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-08-14.

Indikationer

Behandling av Parkinsons sjukdom:

• som monoterapi i tidig fas för att senarelägga levodopa-terapi.

• i kombination med levodopa, i senare stadier av sjukdomen, när effekten av levodopa avtar eller varierar och fluktuationer i effekten förekommer (“end of dose” eller “on-off ” fluktuationer).

Kontraindikationer

• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

• Gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) utan regelbunden hemodialys.

• Nedsatt leverfunktion

Dosering

Dosering

Ropinirol Sandoz depottabletter ska tas en gång dagligen vid samma tidpunkt varje dag. Depottabletten kan tas med eller utan mat (se avsnitt Farmakokinetik).

Ropinirol Sandoz depottabletter ska sväljas hela och får inte tuggas, krossas eller delas, eftersom filmdrageringen är avsedd att garantera fördröjd frisättning.

Vuxna

Individuell dostitrering av ropinirol med hänsyn till effekt och tolerans rekommenderas.

Inledande titrering

Startdosen av Ropinirol Sandoz depottabletter är 2 mg en gång dagligen den första veckan. Dosen ska ökas till 4 mg en gång dagligen från den andra behandlingsveckan. Behandlingssvar kan ses vid dosen 4 mg en gång dagligen.

Patienter som påbörjar behandlingen med en dos på 2 mg/dag av Ropinirol Sandoz depottabletter och som får biverkningar som de inte tolererar, kan må bättre av att byta till behandling med ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter och en lägre daglig dos, uppdelad på tre lika stora doser.

Underhållsdos

Patienter ska stå på lägsta dosen av Ropinirol Sandoz depottabletter som ger symtomatisk kontroll.

Om fullgod symtomkontroll inte uppnås, eller inte kan upprätthållas vid dosen 4 mg en gång dagligen av Ropinirol Sandoz depottabletter, kan den dagliga dosen ökas med 2 mg per vecka eller med längre intervall upp till dosen 8 mg en gång dagligen av Ropinirol Sandoz depottabletter.

Om fullgod symtomkontroll fortfarande inte uppnås, eller inte kan upprätthållas vid dosen 8 mg en gång dagligen av Ropinirol Sandoz depottabletter, kan den dagliga dosen ökas med 2 till 4 mg var 14:e dag eller med längre intervall. Den maximala dagliga dosen av Ropinirol Sandoz depottabletter är 24 mg.

Det rekommenderas att det minsta antalet Ropinirol Sandoz depottabletter skrivs ut till patienterna för att uppnå den önskvärda dosen, genom att använda den högsta tillgängliga styrkan på Ropinirol Sandoz depottabletterna.

Om behandlingen avbryts under en eller flera dagar ska det övervägas om den ska initieras på nytt genom dostitrering (se ovan).

När Ropinirol Sandoz depottabletter ges som tilläggsterapi till levodopa kan dosen av levodopa gradvis minskas i förhållande till svar på kliniska symtom. I kliniska prövningar minskades dosen av levodopa gradvis med ca 30% hos patienter med Ropinirol Sandoz depottabletter som tilläggsterapi. Vid avancerad Parkinsons sjukdom kan dyskinesi uppträda vid kombinationsbehandling med levodopa under den initiala titreringen av Ropinirol Sandoz depottabletter. Kliniska studier har visat att en minskning av levodopadosen kan förbättra symtomen av dyskinesi (se avsnitt Biverkningar).

Vid övergång från behandling med en annan dopaminagonist till ropinirol ska rekommendationerna beträffande utsättning, enligt innehavaren av godkännandet för försäljning, följas innan behandling med ropinirol påbörjas.

I likhet med andra dopaminagonister ska ropinirol utsättas gradvis genom att minska den dagliga dosen under en veckas tid. Plötsligt avbrytande av dopaminerg behandling kan orsaka malignt neuroleptikasyndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet)..

Övergång från ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter till Ropinirol Sandoz depottabletter

Patienter kan övergå direkt från ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter till Ropinirol Sandoz depottabletter. Dosen av Ropinirol Sandoz depottabletter ska baseras på den totala dagliga dosen ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter som patienten tog. Tabellen nedan visar den rekommenderade dosen Ropinirol Sandoz depottabletter för patienter som övergår från ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter

Övergång från ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter till Ropinirol Sandoz depottabletter

Ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter

Total daglig dos (mg)

Ropinirol Sandoz depottabletter

Total daglig dos (mg)

0,75 – 2,25

2

3 - 4,5

4

6

6

7,5 - 9

8

12

12

15 - 18

16

21

20

24

24

Efter övergång till Ropinirol Sandoz depottabletter kan dosen justeras beroende på det terapeutiska svaret (se ovan: ”Initial titrering” och ”Underhållsdos).

Barn och ungdomar

Ropinirol Sandoz depottabletter rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet och effekt.

Äldre

Patienter 65 år eller äldre har en reducerad utsöndring av ropinirol med ungefär 15 %. Även om en dosjustering inte krävs ska ropiniroldosen titreras individuellt, under noggrann övervakning av tolerabiliteten, tills optimalt kliniskt svar har uppnåtts. Hos patienter 75 år eller äldre kan man överväga långsammare titrering vid initieringen av behandlingen.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min) har ingen förändrad utsöndring av ropinirol observerats. Någon dosjustering i denna patientgrupp är därför inte nödvändig.

En studie av användningen av ropinirol hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (patienter som står på hemodialys) har visat att en dosjustering i den här patientgruppen krävs enligt följande: initial dos av Ropinirol Sandoz depottabletter ska vara 2 mg en gång dagligen. Ytterligare upptrappningar ska baseras på tolerabilitet och effekt. Den rekommenderade maximala dosen av Ropinirol Sandoz depottabletter är 18 mg/dag hos patienter som får regelbunden hemodialys.

Kompletterande doser efter hemodialys krävs inte (se avsnitt Farmakokinetik).

Användningen av ropinirol hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min) som inte står på regelbunden hemodialys, har inte studerats.

Administreringssätt

Oral användning.

Ropinirol Sandoz depottabletter ska tas en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag. Depottabletten kan tas med eller utan mat (se avsnitt Farmakokinetik).

Ropinirol Sandoz depottabletter ska sväljas hela och får inte tuggas, krossas eller delas eftersom drageringen är avsedd för att säkra långsam frisättning..

Varningar och försiktighet

Behandling med ropinirol har varit förenat med sömnighet och plötsliga sömnattacker, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Plötsliga sömnattacker under dagliga aktiviteter, i vissa fall utan att man är medveten om det och utan förvarning, har rapporterats i mindre vanliga fall. Patienter måste informeras om detta och rådas att iaktta försiktighet vid framförandet av fordon eller hantering av maskiner under behandling med ropinirol. Patienter som upplevt sömnighet och/eller plötsliga sömnattacker måste avstå från att framföra fordon och hantera maskiner. En minskning av dosen eller avbrytande av behandlingen bör övervägas.

Patienter med svåra psykiska eller psykotiska störningar eller med sådan sjukdomshistoria ska inte behandlas med dopaminagonister om inte de eventuella fördelarna överväger riskerna (se avsnitt Interaktioner).

Störd impulskontroll

Patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Patienter och dess vårdare ska uppmärksammas på att beteendemässiga symtom som tyder på störd impulskontroll såsom patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom ropinirol. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om patienten utvecklar dessa symtom.

Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS)

Ropinirol kan inducera dopaminergt dysregleringssyndrom som leder till överdriven användning av läkemedlet. Ett litet antal patienter med Parkinsons sjukdom besväras av kognitiva störningar och beteendestörningar som direkt kan relateras till intag av ökande mängder läkemedel i strid med läkarens ordination och betydligt högre doser än de som krävs för att behandla de motoriska störningarna.

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

Symtom som tyder på malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats vid abrupt utsättning av dopaminerg behandling. Därför rekommenderas det att behandlingen trappas ned (se avsnitt Dosering och administrationssätt).

Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist

När behandling av patienter med Parkinsons sjukdom avslutas, ska ropinirol trappas ned (se avsnitt Dosering och administrationssätt). Icke-motoriska biverkningar kan förekomma vid nedtrappning eller utsättning av dopaminagonister inklusive ropinirol. Symtom omfattar apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta som kan vara svår. Patienter ska informeras om detta innan behandling med en dopaminagonist trappas ner, och därefter följas noga. Vid ihållande symtom kan det vara nödvändigt att tillfälligt höja ropiniroldosen (se avsnitt Biverkningar).

Hallucinationer:

Hallucinationer är en känd biverkning av behandling med dopaminagonister och levodopa. Patienterna ska informeras om att hallucinationer kan förekomma.

Ropinirol Sandoz depottabletter är designade för att frisätta läkemedel under en 24-timmarsperiod. Om snabb gastrointestinal passage förekommer är det en risk för ofullständig frisättning av läkemedel, och att läkemedelsrester går ut med avföringen.

På grund av risken för hypotension rekommenderas det att blodtrycket kontrolleras framförallt i början av behandlingen hos patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom (speciellt hjärtinsufficiens).

Ropinirol Sandoz depottabletter innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Ingen farmakokinetisk interaktion har setts mellan ropinirol och levodopa eller domperidon som skulle kräva dosjustering av endera av läkemedlen.

Neuroleptika och andra centralt aktiva dopaminantagonister som sulpirid eller metoklopramid kan minska effekten av ropinirol och därför bör samtidig användning av dessa läkemedel och ropinirol undvikas.

Förhöjd plasmakoncentration av ropinirol har observerats hos patienter som behandlats med höga doser östrogen. Hos patienter som redan erhåller hormonell substitutionsterapi kan behandling med Ropinirol Sandoz påbörjas på vanligt sätt. När hormonell substitutionsterapi avbryts eller påbörjas under behandling med Ropinirol Sandoz kan det bli nödvändigt att justera doseringen av Ropinirol Sandoz beroende på det kliniska svaret.

Ropinirol metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450-enzymet CYP1A2. En farmakokinetisk studie (med en dos av ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter på 2 mg tre gånger dagligen) hos patienter med Parkinsons sjukdom visade att ciprofloxacin ökade Cmax och AUC för ropinirol med 60% respektive 84%, med potentiell risk för biverkningar. Hos patienter som erhåller ropinirol kan dosen därför behöva justeras då andra läkemedel som hämmar CYP1A2, t ex ciprofloxacin, enoxacin eller fluvoxamin, läggs till eller seponeras.

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med ropinirol (med en dos av ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter på 2 mg tre gånger dagligen) och teofyllin, ett substrat för CYP1A2, hos patienter med Parkinsons sjukdom, sågs ingen förändring av farmakokinetiska parametrar varken för ropinirol eller för teofyllin.

Hos patienter som fått vitamin K-antagonister och ropinirol i kombination har fall av obalanserad INR rapporterats. Ökad klinisk och biologisk övervakning (INR) är befogad.

Det är känt att rökning inducerar CYP1A2 metabolism, därför kan dosen behöva justeras hos patienter som börjar eller slutar röka under behandlingen med ropinirol.

Graviditet

Kategori B:3

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med ropinirol saknas.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Eftersom den potentiella risken för människa är okänd rekommenderas det att inte använda ropinirol under graviditet annat än då den potentiella fördelen för patienten överväger den eventuella risken för fostret.

Amning

Grupp IVa

Ropinirol bör inte användas av ammande mödrar eftersom det kan hämma laktationen.

Trafik

Ropinirol Sandoz kan ha en påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter som behandlas med Ropinirol Sandoz och som drabbas av sömnighet och/eller plötsliga sömnattacker måste informeras om att avstå från att framföra fordon eller utföra andra aktiviteter där nedsatt uppmärksamhet kan försätta dem själva eller andra i risk för allvarlig skada eller livsfara (t ex vid hantering av maskiner), tills dess att sömnattackerna och sömnigheten har upphört (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Biverkningar

Biverkningar är listade nedan enligt organsystem och frekvens. Det har noterats om dessa biverkningar har rapporterats i kliniska prövningar som monoterapi eller tilläggsterapi till levodopa.

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgrupp är biverkningarna presenterade i fallande allvarlighetsgrad

Användning av ropinirol vid Parkinsons sjukdom

Biverkningar som rapporterats i högre grad än med placebo hos patienter med Parkinsons sjukdom som tar ropinirolmonoterapi och tilläggsbehandling i doser upp till 24 mg/dygn beskrivs nedan tillsammans med biverkningar från data efter introduktionen på marknaden.

Under kliniska studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna för ropiniroldepottabletter sömnstörningar och illamående vid monoterapi och dyskinesi vid tilläggsbehandling med levodopa.

Vid monoterapi

Tilläggsbehandling

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Hypersensitivitetsreaktioner (inklusive urtikaria, angioödem, utslag och pruritus)

Psykiska störningar

Vanliga

Hallucinationer

Förvirring

Mindre vanliga

Psykotiska reaktioner (andra än hallucinationer) innefattande delirium, vanföreställning, paranoia

Ingen känd frekvens

  • Aggression*
    Störd impulskontroll

  • Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom ropinirol. (Se avsnitt Varningar och försiktighet).

  • Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Sömnighet

Dyskinesi***

Synkope

Vanliga

Sömnighet**

  • Plötsliga sömnattacker

  • Yrsel (inklusive vertigo)

Mindre vanliga

Uttalad sömnighet dagtid

Blodkärl

Vanliga

Postural hypotension, hypotension

Mindre vanliga

Postural hypotension, hypotension

Gastrointestinal disorders

Mycket vanliga

Illamående

Illamående****

Vanliga

Kräkningar, buksmärtor

Förstoppning, halsbränna

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Leverpåverkan, framförallt förhöjda leverenzymvärden

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Ödem i benen

Perifera ödem

Ingen känd frekvens

Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist omfattande apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta.*****

*Aggression har förknippats med psykotiska reaktioner så väl som impulssymtom.

** Sömnighet har rapporterats som mycket vanligt i kliniska studier med tilläggsbehandling med omedelbar frisättning och som vanligt i kliniska studier med depottabletter som tilläggsbehandling.

*** Hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom kan dyskinesi uppträda under den initiala titreringen av ropinirol. Kliniska studier har visat att en minskning av levodopadosen kan förbättra symtomen av dyskinesi (se avsnitt Dosering och administrationssätt)

**** Illamående har rapporterats som mycket vanligt i kliniska studier med tilläggsbehandling med omedelbar frisättning och som vanligt i kliniska studier med depottabletter som tilläggsbehandling.

***** Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist

Icke-motoriska biverkningar kan förekomma vid nedtrappning eller utsättning av dopaminagonister inklusive ropinirol (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Överdosering

Symtomen av ropinirol överdosering är relaterade till den dopaminerga aktiviteten. Sådana symtom kan lindras genom adekvat behandling med dopaminantagonister såsom neuroleptika eller metoklopramid.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Ropinirol är en icke-ergolin D2/D3 dopaminagonist som stimulerar striatala dopaminreceptorer.

Ropinirol lindrar dopaminbristen som karaktäriserar Parkinsons sjukdom genom att stimulera striatala dopaminreceptorer

Ropinirol verkar på hypotalamus och hypofysen för att hämma utsöndringen av prolaktin.

Klinisk effekt

En 36-veckors, dubbelblind, crossoverstudie med tre perioder, i monoterapi, på 161 patienter med Parkinsons sjukdom i tidig fas visade att ropinirol depottablett inte var underlägsen (non-inferior) ropinirol filmdragerad (omedelbar frisättning) tablett när det gällde primär endpoint, förändring från baseline av behandlingen enligt Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) motor score (en 3-punktsmarginal för icke underlägsenhet definierades på UPDRS motor score). Den justerade medelskillnaden mellan ropinirol depottablett och ropinirol filmdragerad (omedelbar frisättning) tablett vid studiens endpoint var -0,7 poäng (95 % CI: [-1,51, 0,10], p=0,0842).

Efter direkt byte till en liknande dos av den alternativa tablettformuleringen fanns ingen skillnad i biverkningsprofilen och färre än 3 % av patienterna krävde en dosjustering (alla dosjusteringar var ökningar med en dosnivå. Ingen patient krävde en dosminskning).

En 24-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad parallellgruppsstudie av ropinirol depottablett hos patienter med Parkinsons sjukdom som inte optimalt kontrollerades på levodopa visade en kliniskt relevant och statistiskt signifikant överlägsenhet över placebo på den primära endpointen, ändring från baseline av ”off” under vaken tid (justerad genomsnittlig skillnad mellan behandlingarna -1,7 timmar (95 % CI: [-2,34, -1,09], p<0,0001). Detta bekräftades av sekundära effektivitetsparametrar för ändring från baseline av total vaken tid ”on” (+1,7 timmar (95 % CI: [1,06, 2,33], p<0,0001) och total vaken tid ”on” utan besvärliga dyskinesier (+1,5 timmar (95 % CI: [0,85, 2,13], p<0,0001). Att notera: det fanns inga tecken på en ökning från baseline i vaken tid ”on” med besvärliga dyskinesier vare sig från dagboksdata eller från UPDRS-posterna.

Studie av ropinirols effekt på hjärtats repolarisering

En ingående QT-studie på friska frivilliga män och kvinnor som fick doser på 0,5; 1; 2 och 4 mg ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter en gång dagligen visade en maximal ökning av QT-intervallets duration vid 1 mg på 3,46 millisekunder (point estimate) jämfört med placebo. Den övre gränsen av det 95%-iga ensidiga konfidensintervallet för den största medeleffekten var mindre än 7,5 millisekunder. Effekten av ropinirol vid högre doser har inte systematiskt utvärderats.

Tillgängliga kliniska data från en ingående QT-studie tyder inte på någon risk för QT-förlängning vid ropiniroldoser upp till 4 mg/dag. En risk för QT-förlängning kan inte uteslutas eftersom ingen ingående QT-studie på doser upp till 24 mg/dag har utförts.

Farmakokinetik

Absorption

Biotillgängligheten för ropinirol är cirka 50 % (36–57 %). Efter oral tillförsel av Ropinirol Sandoz depottabletter ökar plasmakoncentrationerna långsamt, varvid en mediantid till Cmax mellan 6 och 10 timmar i allmänhet erhålls.

I en steady-state-studie fick 25 patienter med Parkinsons sjukdom 12 mg Ropinirol Sandoz depottabletter en gång dagligen. En måltid med högt fettinnehåll ökade den systemiska exponeringen för ropinirol med i genomsnitt 20% för AUC och 44% för Cmax. Tmax fördröjdes med 3 timmar. Dessa förändringar har sannolikt ingen klinisk relevans (t ex ökad incidens av biverkningar).

Den systemiska exponeringen för ropinirol är jämförbar för Ropinirol Sandoz depottabletter och ropinirol filmdragerade (omedelbar frisättning) tabletter baserat på samma dagliga dos.

Distribution

Plasmaproteinbindningen av ropinirol är låg (10-40 %). I enlighet med dess höga lipofilicitet har ropinirol en stor distributionsvolym (cirka 7 l/kg).

Metabolism

Ropinirol bryts huvudsakligen ner via CYP1A2-metabolism och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen i urinen. Huvudmetaboliten är åtminstone 100 gånger mindre potent än ropinirol vad beträffar den dopaminerga aktiviteten testad i djurmodeller.

Eliminering

Ropinirol elimineras från den systemiska cirkulationen med en genomsnittlig halveringstid på omkring 6 timmar. Ökningen av systemisk exponering (Cmax och AUC) för ropinirol är ungefär proportionell över det terapeutiska doseringsintervallet. Ingen förändring av oralt clearance för ropinirol har observerats efter enstaka och upprepad oral tillförsel. Stora interindividuella variationer i de farmakokinetiska parametrarna har observerats. Efter steady-state-tillförsel av Ropinirol Sandoz depottabletter var den interindividuella variabiliteten för Cmax mellan 30 % och 55 % och för AUC mellan 40 % och 70 %.

Njurfunktionsnedsättning

Hos patienter med Parkinsons sjukdom och lätt till måttligt nedsatt njurfunktion har inga förändringar i farmakokinetiken för ropinirol observerats.

Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet och som får regelbunden hemodialys, är oralt clearance för ropinirol reducerat med ungefär 30 %. Oralt clearance av metaboliterna SKF-104557 och SKF-89124 var också reducerat med ungefär 80 % respektive 60 %. Därför är den rekommenderade maximala dosen begränsad till 18 mg/dag hos dessa patienter med Parkinsons sjukdom (se avsnitt Dosering och administrationssätt).

Prekliniska uppgifter

Reproduktiv toxicitet

Administrering av ropinirol till dräktiga råttor i för modern toxiska doser resulterade i mindre fosterkroppsvikt vid 60 mg/kg (ungefär två gånger AUC vid maximal dos hos människor), ökad fosterdöd vid 90 mg/kg (ungefär tre gånger AUC vid maximal dos hos människor) och missbildade tår vid 150 mg/kg (ungefär 5 gånger AUC vid maximal dos hos människor). Det fanns inga teratogena effekter på råtta vid 120 mg/kg (ungefär 4 gånger AUC vid maximal dos hos människor) och ingen indikation på påverkan på utveckling hos kanin.

Toxikologi

Den toxikologiska profilen fastställs huvudsakligen av läkemedlets farmakologiska aktivitet: beteendeförändringar, hypoprolaktinemi, sänkt blodtryck och hjärtfrekvens, ptos och salivation. Endast hos albinoråtta iakttogs retinal degenerering i en långtidsstudie med hög dos (50 mg/kg), troligen förbunden med ökad exponering för ljus.

Gentoxicitet

Gentoxicitet har inte iakttagits i den vanliga uppsättningen av in vitro- och in vivo-tester.

Karcinogenicitet

Från tvååriga studier som genomförts på mus och råtta vid doseringar på upp till 50 mg/kg fanns det inget belägg för någon karcinogen effekt på mus. På råtta var de enda läkemedelsrelaterade förändringarna Leydig-cellhyperplasi och testikeladenom som resulterar ur ropinirols hypoprolaktinemiska effekt. Dessa förändringar anses vara artspecifika fenomen och utgör inte någon risk med hänsyn till den kliniska användningen av ropinirol.

Säkerhetsfarmakologi

In vitro studier har visat att ropinirol hämmar hERG-medierade strömmar. IC50 är 5-faldigt högre än den förväntade maximala plasmakoncentrationen hos patienter behandlade med den högsta rekommenderade dosen (24 mg/dag), se avsnitt Farmakodynamik.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Ropinirol Sandoz 2 mg depottabletter:

Varje depottablett innehåller 2 mg ropinirol (som hydroklorid).

Ropinirol Sandoz 4 mg depottabletter:

Varje depottablett innehåller 4 mg ropinirol (som hydroklorid).

Ropinirol Sandoz 8 mg depottabletter:

Varje depottablett innehåller 8 mg ropinirol (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt:

Ropinirol Sandoz 2 mg depottabletter:

Varje depottablett innehåller 156,48 mg laktos.

Ropinirol Sandoz 4 mg depottabletter:

Varje depottablett innehåller 154,32 mg laktos.

Ropinirol Sandoz 8 mg depottabletter:

Varje depottablett innehåller 149,99 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Hypromellos, typ 2208

Laktosmonohydrat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Karbomerer 4 000-11 000 cP

Hydrerad ricinolja

Magnesiumstearat

Ropinirol Sandoz 2 mg depottabletter:

Dragering:

Hypromellos, typ 2910

Titandioxid (E171)

Makrogol 400

Järnoxid, röd (E172)

Järnoxid, gul (E172)

Ropinirol Sandoz 4 mg och 8 mg depottabletter:

Dragering:

Hypromellos, typ 2910

Titandioxid (E171)

Makrogol 400

Järnoxid, röd (E172)

Järnoxid, gul (E172)

Järnoxid, svart (E172)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

30 månader

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ropinirol Sandoz
Depottablett 2 mg Ljusröda, bikonvexa, ovala tabletter (längd: ca 15,1 mm, bredd: ca 8,1 mm, tjocklek: ca 6,0 mm).
84 tablett(er) blister, 453:16, F
Depottablett 4 mg Ljusbruna, bikonvexa, ovala tabletter (längd: ca 15,1 mm, bredd: ca 8,1 mm, tjocklek: ca, 6,0 mm).
84 tablett(er) blister, 931:12, F
Depottablett 8 mg Brunröda, bikonvexa, ovala tabletter (längd: ca 15,1 mm, bredd: ca 8,1 mm, tjocklek: ca 6,0 mm).
84 tablett(er) blister, 1195:72, F

Liknande preparat inom:

Ropinirol