Ovesterin

Orifarm (Parallelimport PRT)

Vagitorium 0,5 mg

Tillhandahålls ej

Östrogen - lokal effekt

Aktiv substans: Estriol
ATC-kod: G03CA04
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-01-12

Indikationer

Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom, såsom atrofisk vaginit.

Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll

 • Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer

 • Pågående eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex endometriecancer)

 • Odiagnosticerad genital blödning

 • Obehandlad endometriehyperplasi

 • Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos eller lungemboli)

 • Kända trombofila sjukdomar (t ex protein C-, protein S- eller antitrombinbrist, se Varningar och försiktighet)

 • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t ex angina, hjärtinfarkt)

 • Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats

 • Porfyri.

 • Dosering

  Initialbehandling: Ett vagitorium dagligen under 2-3 veckor (lämpligen i samband med sänggåendet).

  Underhållsbehandling: Ett vagitorium 2 gånger per vecka.

  Behandling kan påbörjas när helst det passar. Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva dos användas under kortast möjliga tid.

  Glömd dos ska appliceras så snart som möjligt. Dubblering av dos ska undvikas.

  Administreringssätt

  Ovesterin vagitorier införes djupt i slidan.

  Varningar och försiktighet

  Ovesterin vagitorier ska inte kombineras med östrogenpreparat för systemisk behandling, eftersom studier vad gäller säkerhet och risker vid östrogenkoncentrationer som uppnås vid kombinationsbehandling saknas.

  Medicinsk undersökning/uppföljning av behandling

  Innan hormonell substitutionsbehandling ( Hormone Replacement Therapy ; HRT) inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inkluderande uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten, ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.

  En noggrann värdering av balansen mellan risk och nytta bör göras regelbundet under hela behandlingstiden.

  Behandling med Ovesterin vagitorier ska inte förskrivas för en längre period än 1 år utan förnyad allmänmedicinsk/gynekologisk bedömning om fortsatt behandling.

  Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

  Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling ska patienten övervakas speciellt. Hänsyn ska tas till att dessa tillstånd i sällsynta fall kan återkomma eller förvärras vid behandling med Ovesterin:

 • Uterusmyom eller endometrios

 • Riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom (se nedan)

 • Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t ex första gradens ärftlighet för bröstcancer

 • Hypertoni

 • Leversjukdom (t ex leveradenom)

 • Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

 • Gallstenssjukdom

 • Migrän eller (svår) huvudvärk

 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)

 • Tidigare endometriehyperplasi (se nedan)

 • Epilepsi

 • Astma

 • Otoskleros.

 • Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen

  Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av tillstånd, som återfinns under kontraindikationer samt i följande situationer:

 • Gulsot (ikterus) eller vid konstaterat försämrad leverfunktion

 • Signifikant ökning av blodtrycket

 • Debut av migränliknande huvudvärk

 • Graviditet.

 • Endometriehyperplasi och carcinom

  För att förhindra stimulering av endometriet bör inte den dagliga dosen Ovesterin överstiga 1 applicering (0,5 mg östriol). Högsta rekommenderade dos bör inte heller användas under mer än några veckor.

  Bröst- och ovarialcancer

  Den sammantagna erfarenheten tyder på en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som behandlas med östrogen-gestagen i kombination och eventuellt också vid HRT med enbart östrogen, vilken är beroende av behandlingstidens längd av HRT.

  Det är inte känt om risken med Ovesterin är densamma. I en populationsbaserad fall-kontrollstudie inkluderande 3 345 kvinnor med invasiv bröstcancer och 3 454 kontroller, var östriol inte förenad med en ökad risk för bröstcancer, i motsats till andra östrogener. Den kliniska betydelsen av dessa resultat är ännu oklar. Det är därför viktigt att risken att diagnostiseras med bröstcancer diskuteras med patienten och väga detta mot de kända fördelarna med HRT.

  Långtidsbehandling med enbart östrogen hos hysterektomerade kvinnor har associerats med en något ökad risk för ovarialcancer. Det är oklart om långtidsbehandling med kombinationsbehandling eller lågdosöstrogener (t ex Ovesterin) innebär en annorlunda risk än andra östrogenprodukter.

  Venös tromboembolisk sjukdom, stroke och kranskärlssjukdom

  HRT är förenad med en 1,3-3 gånger ökad risk för venös tromboembolism (VTE) dvs djup ventrombos eller lungemboli. Det är okänt om Ovesterin ger samma risk.

  Kvinnor med känd trombofili har en ökad risk för VTE och HRT kan öka denna risk. HRT är därför kontraindicerat hos dessa patienter (se Kontraindikationer). Balansen mellan risk och nytta bör noga övervägas inför HRT till kvinnor som behandlas med antikoagulantia.

  Riskfaktorer för VTE omfattar användning av östrogen, hög ålder, större kirurgiska ingrepp, långvarig immobilisering, fetma (BMI>30kg/m2), graviditet/tiden efter förlossning, SLE (systemisk lupus erythematosus) och cancer. Det råder ingen konsensus om betydelsen av åderbråck i samband med VTE.

  Om längre tids immobilisering kan förväntas efter en planerad operation, rekommenderas upphåll i substitutionsbehandlingen 4-6 veckor innan ingreppet. Behandlingen ska inte återupptas förrän kvinnan är fullständigt mobiliserad.

  Om VTE utvecklas efter att behahandlingen påbörjas bör Ovesterin sättas ut. Patienten ska uppmanas att kontakta läkare vid symtom som kan tyda på VTE (t ex vid smärtsam svullnad av ett ben, plötslig bröstsmärta, dyspné).

  Man har inte kunnat påvisa något skydd mot hjärtinfarkt hos kvinnor med eller utan kranskärlssjukdom som fått kombinationsbehandling med östrogen-gestagen eller med enbart östrogen HRT.

  HRT är förenad med ökad risk för ischemisk stroke. Kombinerad östrogen-gestagen behandling och behandling med enbart östrogen är förenad med en upp till 1,5 gånger ökad risk för ischemisk stroke. Det är okänt om Ovesterin ger samma risk.

  Samtidig användning av hepatit C-läkemedel

  Under kliniska prövningar med en kombinationsregim av läkemedlen ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir med eller utan dasabuvir var ALT-ökningar på över 5 gånger det övre gränsvärdet för det normala (ULN) betydligt oftare förekommande hos kvinnliga patienter som använde läkemedel innehållande etinylestradiol. Hos kvinnor som använder andra östrogener andra än etinylestradiol, såsom estradiol, estriol och konjugerade östrogener, var förekomsten av förhöjt ALT ungefär lika vanligt som hos de som inte fick östrogener. På grund av det begränsade antalet patienter som tar dessa andra östrogener bör emellertid försiktighet iakttas vid samadministrering med en kombinationsregim av läkemedlen ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir med eller utan dasabuvir. (Se avsnitt Interaktioner).

  Andra tillstånd

  Östrogener kan ge vätskeretention varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion bör observeras noga under behandlingens första veckor.

  HRT förbättrar inte kognitiv funktion. Det finns vissa bevis för en ökad risk för trolig demens hos kvinnor som börjar använda kombinerad- eller enbart östrogen HRT kontinuerligt efter 65 års ålder. Det är okänt om Ovesterin ger samma risk.

  Interaktioner

  Inga interaktionsstudier har utförts. Då Ovesterin administreras lokalt i låg dos förväntas inga kliniskt relevanta interaktioner.

  Under kliniska prövningar med en kombinationsregim av läkemedlen ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir med eller utan dasabuvir var ALT-ökningar på över 5 gånger det övre gränsvärdet för det normala (ULN) betydligt oftare förekommande hos kvinnliga patienter som använde läkemedel innehållande etinylestradiol. Hos kvinnor som använder andra östrogener andra än etinylestradiol, såsom estradiol, estriol och konjugerade östrogener, var förekomsten av förhöjt ALT ungefär lika vanligt som hos de som inte fick östrogener. På grund av det begränsade antalet patienter som tar dessa andra östrogener bör emellertid försiktighet iakttas vid samadministrering med en kombinationsregim av läkemedlen ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir med eller utan dasabuvir. (Se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Graviditet

  Kategori B:2

  Ovesterin är inte indicerat under graviditet.

  Om graviditet inträffar under behandling med Ovesterin, ska behandlingen snarast avbrytas. De flesta epidemiologiska studierna har till dags dato inte visat några negativa effekter eller skador på foster när gravida kvinnor av misstag behandlats med östrogen.

  Amning

  Grupp II

  Ovesterin är inte indicerat under amning.

  Trafik

  Ovesterin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Biverkningar med östriol brukar rapporteras hos 3-10 % av dem som behandlas. De är ofta övergående och kan vara ett tecken på att dosen är för hög.

  Cirka 5-10 % av behandlade patienter kan förväntas uppleva lokal irritation.

  Från litteraturen samt från säkerhetsrapporter har följande biverkningar rapporterats med Ovesterin:

  Biverkningar listas nedan enligt organsystem och frekvens.

  Ingen känd frekvens

  (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Metabolism och nutrition

  Vätskeretention

  Magtarmkanalen

  Illamående

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Spänningskänsla och ömhet i brösten

  Postmenopausal blödning (se Varningar och försiktighet)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Irritation vid administreringsstället Influensaliknande symtom

  Lokal irritation kan förekomma i form av värmekänsla och/eller klåda i början av behandlingen då slemhinnorna i vagina fortfarande är atrofiska.

  Andra biverkningar har rapporterats vid behandling med enbart östrogen eller östrogen-gestagen kombinationsbehandling.

 • östrogenberoende benign eller malign tumör, t ex endometriecancer och bröstcancer. För ytterligare information, se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

 • venös tromboembolism, dvs djup ventrombos lokaliserad till ben- eller bäcken och lungemboli, är vanligare bland kvinnor som använder hormonell susbstitutionsbehandling än hos obehandlade. Eftersom data saknas är det okänt om Ovesterin skiljer sig i detta hänseende. För ytterligare information, se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

 • kranskärlssjukdom efter 60 års ålder och stroke. För ytterligare information, se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

 • gallblåsesjukdom

 • hudförändringar såsom kloasma, erytema multiforme, erytema nodosum och vaskulär purpura

 • trolig demens efter 65 års ålder (se Varningar och försiktighet).

 • Ovesterin vaginalkräm som innehåller en låg dos östriol för lokal behandling förväntas inte öka risken för ovan nämnda andra biverkningar.

  Överdosering

  Toxiciteten för östriol är mycket låg. Överdosering av Ovesterin vagitorier vid vaginal applikation är knappast trolig. Skulle stora mängder ändå doseras kan symtom såsom illamående, kräkningar och vaginalblödning uppträda hos kvinnor. Inget specifikt motgift är känt. Vid behov kan symtomatisk behandling ges.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Ovesterin innehåller östriol, som är en naturligt förekommande östrogen steroid. Lokal behandling med östriol motverkar degenerativa förändringar i vaginas slemhinnor som uppträder till följd av nedsatt östrogenproduktion i samband med menopaus. Vid atrofi i det nedre urogenitalområdet normaliserar östriol det urogenitala epitelet och återställer den normala mikrofloran och vaginas fysiologiska pH. Som ett resultat ökar de urogenitala epitelcellernas resistens mot infektioner och inflammationer, vaginala besvär minskar, såsom dyspareuni, torrhet, klåda, infektion i vagina och urinvägarna, miktionsproblem och mild urininkontinens.

  Östriol är korttidsverkande pga sin korta bindningstid i cellkärnan. Man kan därför inte förvänta sig någon proliferation av endometriet när den totalt rekommenderade dagsdosen intas vid ett och samma tillfälle. Följaktligen är inte cyklisk administrering av ett gestagen nödvändigt och postmenopausala bortfallsblödningar förekommer inte.

  Klinisk effekt och säkerhet

  Information från de kliniska prövningarna:

  • Förbättring av vaginalsymtomen uppträdde under den första behandlingsmånaden.

  • Vaginalblödning i samband med avslutad behandling med Ovesterin är sällsynt.

  • Risken för ökad densitet i mammografiska bilder är lägre med östriol än med medelpotent östrogen.

  Farmakokinetik

  Vaginalt applicerat östriol säkerställer bästa tillgänglighet på verkningsstället.

  Absorption

  Under behandling sker en mycket ringa absorption av östriol.

  Distribution

  Efter en vaginal applikation av 0,5 mg östriol uppnås maximal plasmakoncentration av fritt östriol efter 1-2 timmar. Medelvärdet är 0,6 nmol/l, vilket utgör cirka 20 % av den totala mängden östriol i serum. Cirka 90 % av östriol är bundet till albumin. Till skillnad från andra former av östrogen sker knappast någon bindning till SHBG.

  Metabolism

  Metabolismen av östriol består i princip av konjugering och dekonjugering under enterohepatisk cirkulation.

  Eliminering

  Elimineringen sker gradvis. Halveringstiden för eliminationen för östriol är 9-10 timmar. Av den totala koncentrationen i plasma är 80 % konjugerat. Östriol utsöndras huvudsakligen via urinen efter konjugering, både direkt och indirekt efter enterohepatisk cirkulation. Endast en liten del (±2 %) utsöndras via faeces, huvudsakligen som icke konjugerat östriol.

  Prekliniska uppgifter

  De toxikologiska egenskaperna hos östriol är väl kända. Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

  Innehåll

  Visa innehåll

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras vid högst 25°C.