Mekostest

Navamedic

Plåster för provokationstest (består av 2 plåster med 12 lappar i varje. Varje lapp är täckt med en film som innehåller testämnet)

Tillhandahålls ej

Allergitest

Aktiv substans: 1,3-difenylguanidin / 2,2'-ditiobisbensotiazol / 2-(4-morfolinylmerkapto)bensotiazol / 4-tert-butylfenol-formaldehydharts / Amylkanelaldehyd / Bensokain / Bensylparahydroxibensoat / Bisfenol A epoxiharts / Butylparahydroxibensoat / Cinkokain / Dipentametylentiuramdisulfid / Disulfiram / Etylendiamindihydroklorid / Etylparahydroxibensoat / Eugenol / Geraniol / Hydroxicitronellal / Isoeugenol / Kaliumdikromat / Kanelaldehyd / Kanelalkohol / Kathon CG / Kliokinol / Klorkinaldol / Kloroallylhexaminiumklorid / Koboltdikloridhexahydrat / Kolofonium / Merkaptobensotiazol / Metylparahydroxibensoat / N-N'-difenyl-p-fenylendiamin / N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid / N-cyklohexyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin / N-hydroximetylsuccinimid / N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin / Neomycin / Nickelsulfathexahydrat / P-fenylendiamin / Perubalsam / Propylparahydroxibensoat / Slånlavsextrakt / Tetrakain / Tetrametyltiurammonosulfid / Tiomersal (syra) / Tiram / Ullfettalkoholer / Zinkdibutylditiokarbamat / Zinkdietylditiokarbamat
ATC-kod: V04CL
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2012-09-20.

Indikationer

Mekostest är endast avsett för diagnostik.

Diagnos av allergisk kontaktdermatit.

Kontraindikationer

Akut kontaktdermatit. Testningen ska skjutas upp tills det akuta förloppet är över.

Dosering

1. Öppna förpackningen och ta bort plåstret.

2. Ta bort skyddsplasten från testytan på plåstret. Var försiktig så att inte testämnet vidrörs.

3. Placera testet på patientens rygg – eventuellt kan överarmens utsida användas. Jämna ut försiktigt mot kanterna så att vart och ett av allergenerna får ordentlig kontakt med huden. De två plåstren placeras några centimeter från ryggraden, ett på varje sida,

4. Markera på huden, med en medicinsk markeringspenna, platsen för de två jacken på varje plåster.

Patienten måste bära Mekostest under minst 48 timmar utan att ta bort testet och måste se till att inte testområdet blir fuktigt (vatten, svett). Efter denna period ska testet tas bort antingen av läkaren eller av patienten.

Tolkning

Reaktionen bör avläsas 30 minuter efter att testet har tagits bort och ytterligare en gång 1-2 dagar efter borttagandet, när de allergiska reaktionerna har utvecklats fullt ut och lindriga irritationsreaktioner har försvunnit.

Neomycinsulfat och p-fenylendiamin kan emellertid ibland ge reaktioner som kanske inte uppträder förrän 4-5 dagar efter appliceringen. Patienterna ska instrueras att rapportera detta. Vid behov kan ytterligare ett läkarbesök verifiera en sen reaktion.

En identifikationsmall följer med varje förpackning av Mekostest för snabb identifikation av vilket allergen som ger en reaktion. För tillförsäkran om korrekt placering ska markeringarna på huden överensstämma med jacken på mallen. Lägg märke till skillnaden mellan sida 1 och 2 på mallen, vilket motsvarar plåster 1 och 2.

Den tolkningsmetod som rekommenderas av International Contact Dermatitis Research Group är:

-

Negativ reaktion

?

Tveksam reaktion, svagt makulärt erytem, ingen eller insignifikant infiltration

+

Svag (icke-vesikulär) positiv reaktion; erytem, svag infiltration, möjliga papler

++

Stark (vesikulär) positiv reaktion; erytem, infiltration, papler, vesiklar

+++

Extremt positiv reaktion; bullösa reaktioner

IR

Irritationsreaktion av olika typer

NT

Inte testat

Observera

  • Patienter som uppvisar en negativ reaktion kan fortfarande vara överkänsliga för andra ämnen som inte omfattas av detta plåster. Dessutom kan falska negativa resultat förekomma. Nytt test eller test med kompletterande ämnen kan vara indicerat.

  • En positiv reaktion bör möta kriterierna för en allergisk reaktion (papulärt eller vesikulärt erytem och infiltration).

  • Pustuler, liksom lappfollikulärt eller homogent erytem utan infiltration är oftast tecken på irritation och indicerar inte allergi.

Det som är viktigt i utvärdering av ett positivt testsvar är inte antalet plustecken som är hänförbara till testsvaret utan att bestämma om svaret är en sann positiv reaktion (orsakad av allergi) eller en icke-specifik irritationsreaktion.

Pediatrisk användning:

Säkerhet och effekt för användning av Mekostest hos barn har inte fastställts.

Varningar och försiktighet

Sensibilisering för ett ämne i testpanelen sker endast i sällsynta fall. En testreaktion som uppträder på dag 7 eller senare kan vara ett tecken på kontaktsensibilisering. ”Excited skin syndrome” (”angry back”) är ett hyperreaktivt tillstånd som orsakas av dermatit på andra delar av kroppen eller av en stark positiv testreaktion. Därför bör testresultaten utvärderas noggrant hos patienter med multipla, positiva, simultana lapptestresultat. För att avgöra vilka svar som är falskt positiva kan det vara nödvändigt med ett nytt test vid ett senare tillfälle.

Användning av Mekostest till patienter med anafylaktoida reaktioner i anamnesen bör utvärderas noggrant före appliceringen.

Patienter med kraftig kontaktallergi kan få starka lapptestreaktioner vilket kan påverka testresultaten, och det kan leda till övergående hudrodnad på tidigare dermatitområden. I dessa fall bör Mekostest appliceras med försiktighet.

Mycket kraftig svettning och exponering för solljus på testplatsen ska undvikas.

Undvik att applicera plåstret på hud som har acne, ärr, dermatit eller andra tillstånd som kan störa testresultatet.

Om det utvecklas en kraftig lapptestreaktion av plåstret kan patienten behandlas med en lokal kortikosteroid. I sällsynta fall kan behandling med en systemisk kortikosteroid vara nödvändig.

Interaktioner

Steroider kan undertrycka en positiv testreaktion. Behandling med lokala steroider på testplatsen eller orala steroider (motsvarande 10 mg prednisolon eller mer per dag) bör avbrytas minst två veckor före testet.

Graviditet

Kategori B:2

Bör inte användas.

Amning

Grupp IVa

Användning under amning rekommenderas ej.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Mycket vanliga
(≥1/10)

Hud och subkutan vävnad: Långvarig reaktion, Irritation orsakad av klistret i plåstret.

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Hud och subkutan vävnad: Övergående hypopigmentering/hyperpigmentering

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Hud och subkutan vävnad: Uppflammande dermatit

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Hud och subkutan vävnad: Sensibilisering

Irritation orsakad av klistret i plåstret upphör snabbt.

En positiv testreaktion försvinner vanligtvis inom 1-2 veckor. Långvariga reaktioner är positiva reaktioner som kan kvarstå i flera veckor eller månader.

En positiv testreaktion kan efterlämna ett område med övergående hypopigmentering/hyperpigmentering vid appliceringsstället.

Uppflammande dermatit kan observeras om testet utförs under dermatitens aktiva fas.

Sensibilisering, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Allergitest, ATC-kod: V04CL

Ett positivt svar på lapptestet är en klassisk fördröjd överkänslighetsreaktion (typ IV), som kan uppträda inom 6 till 96 timmar efter exponering.

Det cellmedierade svaret omfattar Langerhans celler och T-lymfocyter, som interagerar och producerar lymfokiner. Dessa lymfokiner bildar sedan lymfocytkloner vilka triggar makrofager att ge upphov till en kutan inflammation.

Kliniska tecken på en positiv kontaktdermatitreaktion är: erytem, ödematösa papler, vesiklar och ett palperbart inflammatoriskt infiltrat i testområdet.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inte på någon risk för akut toxicitet. Vissa av ämnena har visat karcinogen potential i djurstudier. Dessa fynd utgör emellertid inte någon signifikant risk vid klinisk användning av Mekostest med beaktande av dosnivåer, exponeringstid.

Innehåll

Aktivt innehållsämne

mg/cm2

mg/lapp

Plåster 1

1.Nickelsulfat

0,20

0,16

2.Ullfettalkoholer

1,0

0,81

3. Neomycinsulfat

0,23

0,19

4.Kaliumdikromat

0,023

0,019

5.Kainmixa)

0,63

0,51

6.Parfymmixb)

0,43

0,35

7.Kolofonium

0,85

0,69

8.Epoxiharts

0,050

0,041

9.Kinolinmixc)

0,19

0,154

10.Perubalsam

0,80

0,65

11.Etylendiamindihydroklorid

0,050

0,041

12.Koboltklorid

0,020

0,016

Plåster 2

13.p-tert-butylfenolformaldehydharts

0,050

0,041

14.Parabenmixd)

1,0

0,80

15.Carbamixe)

0,25

0,20

16.Svartgummi mixf)

0,075

0,060

17.Cl+Me-Isotiazolinon (KathonCG)

0,0040

0,0032

18.Kloroallylhexaminiumklorid (Quaternium-15)

0,10

0,081

19.Merkaptobensotiazol

0,075

0,061

20.p-Fenylendiamin

0,090

0,073

21.Formaldehydg)

0,18

0,15

22.Merkapto mixh)

0,075

0,060

23.Tiomersal

0,0080

0,0065

24.Tiuram mixi)

0,025

0,020

a) Fem delar bensokain, en del cinkokainhydroklorid och tetrakainhydroklorid.

b) Fem delar geraniol och slånlavsextrakt (oak moss), fyra delar hydroxicitronellal och kanelalkohol, två delar kanelaldehyd och eugenol och en del isoeugenol och α-amylkanelaldehyd.

c) Lika viktdelar kliokinol och klorkinaldol.

d) Lika viktdelar metylparahydroxibensoat, etylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat och bensylparahydroxibensoat.

e) Lika viktdelar difenylguanidin, zinkdietylditiokarbamat och zinkdibutylditiokarbamat.

f) Två delar N-isopropyl-N’-fenyl-parafenylendiamin, fem delar N-cyklohexyl-N’-fenyl-parafenylendiamin och fem delar N,N’-difenyl-parafenylendiamin.

g) Innehåller N-hydroximetylsuccinimid.

h) Lika viktdelar morfolinylmerkaptobensotiazol, N-cyklohexylbensotiazylsulfenamid och dibensotiazyldisulfid.

i) Lika viktdelar disulfiram, dipentametylentiuramdisulfid, tetrametyltiuramdisulfid och tetrametyltiurammonosulfid.

Förutom de aktiva substanserna som listas ovan innehåller testet följande hjälpämnen: Plåster av cellulosaacetat med akrylklister, polyesterlappar, povidon, hydroxipropylcellulosa, metylcellulosa, ß-cyklodextrin, natriumkarbonat och natriumbikarbonat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år. Förvaras i kylskåp (2-8°C). Inga särskilda anvisningar. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Mekostest
Plåster för provokationstest består av 2 plåster med 12 lappar i varje. Varje lapp är täckt med en film som innehåller testämnet
1 styck påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 styck påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Allergitest