Opatanol

Novartis

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml (klar, färglös lösning)

Antiallergiskt medel för lokal behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans: Olopatadin
ATC-kod: S01GX09
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-05. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Indikationer

Behandling av tecken och symptom från ögonen på säsongsbunden allergisk konjunktivit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena som anges i Innehåll.

Dosering

Rekommenderad dos är en droppe i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen (var 8:e timme). Behandlingen kan fortgå upp till fyra månader om nödvändigt.

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig.

Barn

Opatonol kan användas till barn från 3 års ålder med samma dos som till vuxna. Säkerhet och effekt för Opatonol för barn under 3 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Olopatadin i form av ögondroppar (Opatonol) har inte studerats på patienter med njur- eller leversjukdom. Dosjustering förväntas dock inte vara nödvändig vid behandling av patienter med lever- eller njurinsufficiens (se Farmakokinetik).

Administreringssätt

Endast för användning i ögonen.

Om garantiförseglingen är lös ska den avlägsnas efter att flasklocket tagits bort och innan produkten används.

För att förhindra kontamination av droppspets och lösning måste försiktighet iakttas för att säkerställa att droppspetsen inte vidrör ögonlocket, området runt ögat eller andra ytor. Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.

Vid samtidig behandling med andra ögondroppar ska 5 minuter passera mellan tillförsel av de olika ögondropparna. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet

Opatonol är en antiallergisk/antihistaminerg substans och även om den tillförs topikalt absorberas den systemiskt. Om tecken på allvarliga reaktioner eller överkänslighet uppkommer skall behandlingen avbrytas.

Opatonol innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation

Bensalkoniumklorid har även rapporterats orsaka punktformig keratopati och/eller toxisk ulcerös keratopati. Noggranna kontroller krävs vid frekvent eller långvarigt bruk hos patienter med torra ögon eller vid tillstånd där kornea är påverkad.

Kontaktlinser

Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Patienten bör instrueras att ta ur kontaktlinser innan administrering av ögondropparna och vänta minst 15 minuter efter instillation av Opatonol innan kontaktlinser sätts in igen.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier med andra läkemedel har utförts.

In vitro -studier har visat att olopatadin inte inhiberar metabola reaktioner involverande cytokrom

P-450 isoenzymerna 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4. Dessa resultat indikerar att olopatadin sannolikt inte orsakar metabola interaktioner med andra samtidigt tillförda aktiva substanser.

Graviditet

Kategori B:1

Ingen eller begränsad data från behandling av gravida kvinnor med oftalmiskt olopatadin.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter efter systemisk administration (se Preklinska uppgifter). Användning av olopatadin rekommenderas inte för gravida kvinnor eller fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Grupp IVb

Tillgängliga data hos djur har visat utsöndring av olopatadin i bröstmjölk efter oral tillförsel (se Preklinska uppgifter).

En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas.

Opatonol ska inte användas under amning.

Trafik

Opatonol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synförändringar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår vid instillationen måste patienten vänta tills synen återställts innan fordon eller maskiner används.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier omfattande 1680 patienter gavs Opatonol en till fyra gånger dagligen i båda ögonen i upp till 4 månader antingen som monoterapi eller i kombination med loratadin 10 mg. Ungefär 4,5% av patienterna kan förväntas uppleva biverkningar relaterade till användning av Opatonol, men bara 1,6% av dessa patienter avbröt de kliniska studierna på grund av sådana biverkningar. Inga allvarliga ögonbiverkningar eller systemiska biverkningar relaterade till Opatonol rapporterades i dessa kliniska studier. Den vanligaste behandlingsrelaterade biverkningen var ögonsmärta, vilket rapporterades med en total incidens på 0,7%.

Tabell med biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats under kliniska studier och data efter godkännandet för försäljning.. De klassificeras enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (>1/100 till <1/10), mindre vanliga (>1/1,000 till ≤1/100), sällsynta (>1/10,000 till ≤1/1000) eller mycket sällsynta (≤1/10,000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje grupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad..

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Rinit

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet, ansiktssvullnad

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, dysgeusi

Mindre vanliga

Yrsel, hypoestesi

Ingen känd frekvens

Somnolens

Ögon

Vanliga

Ögonsmärta, ögonirritation, torra ögon, onormal känsla i ögonen

Mindre vanliga

Korneal erosion, korneal epiteldefekt, korneal epitelsjukdom, keratitis punctata, keratit, korneal missfärgning, sekretbildning, fotofobi, dimsyn, minskad synskärpa, blefarospasm, ögonobehag, ögonklåda, konjunktivala folliklar, konjunktivala sjukdomar, känsla av främmande kropp i ögonen, ökat tårflöde, klåda på ögonlocken, ögonlockserytem, ögonlocksödem, ögonlockssjukdomar, okulär hyperemi

Ingen känd frekvens

Kornealt ödem, ögonödem, ögonsvullnad, konjunktivit, mydriasis, synstörning, krustabildning i ögonlockskanten

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Torra nässlemhinnor

Ingen känd frekvens

Dyspné, sinusit

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående, kräkning

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Dermatitis, känsla av brännande hud, torr hud

Ingen känd frekvens

Dermatitis, erytem

Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

Vanlig

Trötthet

Ingen känd frekvens

Asteni, allmän sjukdomskänsla

Mycket sällsynta fall av korneal förkalkning har rapporterats i samband med användning av ögondroppar som innehåller fosfat hos vissa patienter med en betydande skada på hornhinnan.

Överdosering

Inga fall av överdosering med anledning av oavsiktligt eller avsiktligt intag har rapporterats. Olopatadin har en låg akut toxicitet hos djur. Accidentellt intag av en hel flaska Opatonol skulle medföra en maximal systemexposition av 5 mg olopatadin. Denna dos skulle medföra en slutlig dos av 0,5 mg/kg hos ett barn på 10 kg om 100% absorption förutsätts.

Förlängning av QTc-intervallet hos hund observerades endast vid exponering långt över den maximala humandosen, vilket tyder på liten relevans för kliniskt användning. En 5 mg oral dos tillfördes 2 gånger per dag under 2,5 dagar till 102 yngre och äldre friska frivilliga män och kvinnor utan signifikant förlängning av QTc-intervallet i jämfört med placebo. Variationen av de högsta steady-statekoncentrationerna (35 – 127 ng/ml) i denna studie motsvarar minst 70 gångers säkerhetsmarginal för topikalt olopatadin avseende effekter på hjärtrepolarisation.

Vid accidentellt intag av Opatonol bör patienten observeras och behandlas på adekvat sätt.

Farmakodynamik

Olopatadin är ett potent och selektivt anitallergikum/antihistamin som utövar sin effekt via ett antal specifika verkningsmekanismer. Substansen har antagonistisk verkan mot histamin (den primära mediatorn för allergiska reaktioner hos människor) och förhindrar histamininducerad inflammatorisk cytokinproduktion i humana konjunktivala epitelceller. Data från in vitro-studier antyder att olopatadin kan verka på humana konjunktivala mastceller genom att inhibera frisättning av proinflammatoriska mediatorer. Hos patienter med öppna näsgångar medförde topikal tillförsel av Opatonol i ögonen en reduktion av nasala tecken och symptom som ofta föreligger vid säsongsbunden allergisk konjunktivit. Opatonol medför inte någon kliniskt signifikant förändring av pupilldiametern.

Farmakokinetik

Absorption

Olopatadin absorberas systemiskt som många andra läkemedel tillförda i ögat. Systemabsorptionen av olopatadin efter tillförsel i ögat är dock minimal med plasmakoncentrationer som varierade från under detektionsgränsen (<0,5 ng/ml) till 1,3 ng/ml. Dessa koncentrationer är 50-200 gånger lägre än de som förekom efter vältolererade orala doser.

Eliminering

I farmakokinetiska studier med oralt tillfört olopatadin var halveringstiden i plasma mellan 8 och 12 timmar och utsöndringen skedde huvudsakligen via njurarna. Ungefär 60-70% av dosen återfanns i urinen som aktiv substans. Två metaboliter, mono-desmetyloxiden och N-oxiden, återfanns i låga koncentrationer i urinen.

Eftersom olopatadin huvudsakligen utsöndras i oförändrad form i urin förändras kinetiken av olopatadin vid nedsatt njurfunktion. Maximal plasmakoncentration var 2,3 gånger högre hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning (medelvärde för kreatininclearance 13,0 ml/min) i jämförelse med friska vuxna. Efter en oral dos på 10 mg till patienter som genomgick hemodialys (utan urinavgång) var plasmakoncentrationen av olopatadin signifikant lägre dagen då hemodialysen utfördes än dagen utan hemodialys, vilket antyder, att olopatadin kan avlägsnas genom hemodialys.

Studier där farmakokinetiken av en 10 mg oral dos olopatadin jämfördes på unga (medelålder 21 år) och äldre (medelålder 74 år) visade inga signifikanta skillnader i plasmakoncentrationer (AUC), proteinbindning eller urinutsöndring av oförändrad substans och metaboliter.

En studie av oral dosering av olopatadin till patienter med svår njurinsufficiens har utförts. Resultaten indikerar att en något högre plasmakoncentration kan förväntas för Opatonol i denna patientgrupp. Eftersom plasmakoncentrationen av olopatadin efter topikal tillförsel i ögat är 50-200 gånger lägre än efter en vältolererad oral dos förväntas ingen dosjustering vara nödvändig vid bruk till patienter med nedsatt njurfunktion. Levermetabolisering är en obetydlig eliminationsväg, varför dosjustering vid nedsatt leverfunktion inte förväntas vara nödvändig.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, farmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet, carcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Studier på djur har visats reducera tillväxten hos diande ungar till moderdjur som erhållit systemiska doser av olopatadin långt över den maximala nivån rekommenderad för okulär användning till människa. Olopatadin har detekterats i bröstmjölk hos ammande råttor efter oral tillförsel.

Innehåll

En ml lösning innehåller 1 mg olopatadin (som hydroklorid).

Hjälpämnen med känd effekt:

Bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml.

Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Bensalkoniumklorid,

natriumklorid,

dinatriumfosfatdodekahydrat (E339),

saltsyra (E507) (för att justera pH), natriumhydroxid (E524) (för att justera pH),

renat vatten.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Olopatadin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av olopatadin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att olopatadin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Olopatadin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år.

Kasseras 4 veckor efter första öppnandet.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar för hantering.

Förpackningsinformation

Opatanol
Ögondroppar, lösning 1 mg/ml klar, färglös lösning
5 milliliter flaska, 117:08, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
3 x 5 milliliter flaska, 252:38, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska


Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Ögondroppar, lösning 1 mg/ml