Theralen®

Sanofi AB

Filmdragerad tablett 5 mg (rosa, rund, med skåra, märkt T, 8 mm)

Neuroleptikum med ospecifik sedativ och antiallergisk effekt

Aktiv substans: Alimemazin
ATC-kod: R06AD01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-26 (Theralen 5 mg filmdragerade tabletter), 2018-06-26 (Theralen 40 mg/ml orala droppar, lösning).

Indikationer

Orostillstånd vid alkoholism och eufomani. Premedicinering. Klåda och allergier. Habituella kräkningar hos barn. Beteenderubbningar och orostillstånd hos barn. Sömnrubbningar hos barn och vuxna.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Leukopeni, även tidigare agranulocytos.

 • Myastenia gravis.

 • Theralen är kontraindicerat till barn under 2 år (se avsnitt Dosering).

  Dosering

  Doseringen bör avpassas individuellt.

  Rekommenderad dos bör inte överskridas (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

  Alkoholism och eufomani: Lätta och medelsvåra orostillstånd: Initialt 40–60 mg 2–3 gånger dagligen. Därefter 5–10 mg 2–3 gånger dagligen.

  Premedicinering: 2–4 mg per kg kroppsvikt, dock högst 50 mg minst 2 timmar före undersökning eller anestesi. Ofta ges med fördel en mindre dos alimemazin kvällen före. Atropin eller liknande bör ges på vanligt sätt för att reducera bronkialsekretionen.

  Klåda och allergier: Vuxna: 5 mg 2–4 gånger dagligen. Barn: 2–5 år: 2,5–10 mg, 5–12 år: 2,5–15 mg per dygn. Dygnsdosen bör uppdelas i en morgon-, middags- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.

  Habituella kräkningar hos barn över 2 år: 2–3 mg 15 min före måltid 3–4 gånger per dygn.

  Beteenderubbningar och orostillstånd hos barn: 2–5 år: 2,5–10 mg, 5–12 år: 2,5–15 mg per dygn. Dygnsdosen bör uppdelas i en morgon-, middags- och kvällsdos, varvid en större deldos ges på kvällen.

  Sömnrubbningar hos barn: 2–5 år: 2,5–7,5 mg, 5–12 år: 5–10 mg till natten. (En droppe med pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.)

  Sömnrubbningar hos vuxna: 10–30 mg 1–2 timmar före sänggåendet.

  Theralen orala droppar kan före intagandet spädas med lämplig dryck, t ex juice, saft, kaffe, dock ej mjölk.

  En dropp-pipett för dosering av Theralen orala droppar medföljer förpackningen. Pipetten är graderad 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml och 1 ml. En droppe med pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.

  Graderingen på sprutan

  Motsvarar följande mängd alimemazin

  0,25 ml

  10 mg

  0,5 ml

  20 mg

  0,75 ml

  30 mg

  1 ml

  40 mg

  Theralen är kontraindicerat till barn under 2 år p.g.a. risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression.

  Varningar och försiktighet

  Vid lever- och njurskador, spasticitet, epilepsi och kramper och Parkinsons sjukdom. Svårare fall av extrapyramidala biverkningar behandlas med ett medel mot parkinsonism.

  Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. Theralen ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, vilka kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom extrapyramidala reaktioner, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, urinretention, och obstipation.

  Alimemazin har antikolinerga effekter som kan orsaka urinretention och skall därför användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt prostatahypertrofi.

  Theralen ska användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom.

  En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd. En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte uteslutas. Alimemazin bör därför ges med försiktighet till patienter med riskfaktorer för stroke.

  Paradoxala biverkningar såsom rastlöshet, sömnsvårigheter och eufori har rapporterats för fentiazinderivat och andra antihistaminer.

  Tabletter: Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption (se avsnitt Innehåll).

  Tabletter: Vetestärkelse i detta läkemedel innehåller endast mycket låga halter av gluten (131 mikrogram per tablett) och det är mycket osannolikt att det ger problem vid glutenintolerans (celiaki).

  Vid allergi mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska inte detta läkemedel användas (se avsnitt Innehåll).

  Orala droppar: Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist. Vid långtidsanvändning kan läkemedlet vara skadligt för tänderna.

  Patienter rekommenderas starkt att avstå konsumtion av alkoholhaltiga drycker under behandlingen (se avsnitt Interaktioner).

  Hud

  Exponering för solljus bör undvikas under behandling med produkter tillhörande läkemedelsgruppen fentiaziner. Även ökad känslighet för beröring och hudutslag förknippas med användning av fentiaziner.

  QT-intervall

  Eftersom fentiaziner kan förlänga QT-intervallet tillrådes försiktighet vid behandling av patienter med uttalad bradykardi, hjärt-kärlsjukdom, och med ärftlig form av förlängning av QT-intervallet. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

  Malignt neuroleptikasyndrom

  Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) har rapporterats i samband med överdosering av alimemazin eller vid alimemazin behandling i kombination med neuroleptikum. Symtom på MNS inkluderar en kombination av hypertermi, muskelstelhet, förändrat psykiskt status och tecken på autonom instabilitet. Eftersom detta syndrom kan vara dödligt, måste Theralen omedelbart utsättas och intensiv klinisk uppföljning samt symtomatisk behandling sättas in.

  Strikt följsamhet till den rekommenderade dosen bör beaktas (se även avsnitt Dosering).

  Interaktioner

  Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid. Samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom tiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier (se även Varningar och försiktighet).

  Fentiaziners sederande effekt kan öka (additivt) av alkohol (se avsnitt Varningar och försiktighet), ångestdämpande medel, hypnotiska medel, barbiturater, opiater och övriga lugnande medel.

  Den svagt antikolinerga effekten av fentiaziner kan förstärkas av andra läkemedel med antikolinerg effekt.

  Följande kombinationer med Theralen kan kräva dosanpassning:

  Levodopa: Fentiazinderivat motverkar effekten av L-dopa genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan.

  Litium: Det finns fall beskrivna, vilka utvecklat ett reversibelt neurotoxiskt syndrom när litium kombinerats med neuroleptika (framför allt haloperidol och tioridazin). Symptom: konfusion, desorientering, medvetslöshet, feber och extrapyramidala biverkningar. Flera av dessa fall hade fått mycket höga haloperidoldoser samtidigt som litiumnivåerna i plasma låg onödigt högt. Det rör sig troligen om additiva effekter av litium och neuroleptika. Syndromet tas ändå upp som en interaktion i den internationella litteraturen.

  Graviditet

  Kategori C

  Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet. I studier på kanin och råtta med haloperidol under senare del av dräktigheten har rubbningar av vissa beteenden såsom inlärning och motorik påvisats. Det kan inte uteslutas, att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga. Under den sista trimestern bör Theralen därför ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov noga vägts mot risker för fostret.

  Amning

  Grupp III

  Fentiaziner kan passera över i modersmjölk. Moderns behov av behandling med Theralen och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet.

  Trafik

  Vid behandling med alimemazin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller vid hantering av maskiner.

  Biverkningar

  Behandling med fentiaziner kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet och kardiella arytmier. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak (se avsnitt Varningar och försiktighet) har rapporterats vid behandling med sådana läkemedel.

  De flesta biverkningarna beror på de farmakologiska effekterna och är således dosberoende. Biverkningsfrekvensen varierar beroende på dosnivå, behandlingstidens längd och indikationer.

  Biverkningar är listade enligt organklass i MedDRA. Inom varje organklass rangordnas de läkemedelsrelaterade biverkningarna efter frekvens, med de vanligast förekommande biverkningarna först. Inom varje frekvensgrupp presenteras de läkemedelsrelaterade biverkningarna i ordningsföljd efter minskande allvarlighetsgrad. Motsvarande frekvenskategori för varje biverkning definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  MedDRA-organklass

  MedDRA-term

  Frekvens

  Blodet och lymfsystemet

  Agranulocytos, leukopeni.

  Sällsynta

  Centrala och perifera nervsystemet

  Tardiv dyskinesi, parkinsonism, akatisi, akut dystoni.

  Sällsynta

  Ögon

  Ackommodationsstörningar

  Mindre vanliga

  Lins- och corneagrumlingar (högdos/långtidsbehandling).

  Sällsynta

  Hjärtat och Blodkärl

  QT-förlängning, Torsade de Pointes, hjärtstillestånd, ventrikulära arytmier – ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, blodtrycksfall, takykardi,

  Sällsynta

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Nästäppa

  Vanliga

  Magtarmkanalen

  Muntorrhet

  Vanliga

  Obstipation

  Mindre vanliga

  Lever och gallvägar

  Hepatit med ikterus av stastyp.

  Sällsynta

  Njurar och urinvägar

  Urinretention

  Mindre vanliga

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Trötthet, huvudvärk, lätt yrsel.

  Vanliga

  Malignt neuroleptikasyndrom.

  Sällsynta

  Muntorrheten kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador.

  Kramper har rapporterats.

  Andningsstörning har rapporterats hos spädbarn behandlade med fentiaziner.

  Äldre samt volymreducerade patienter är särskilt utsatta för risk för ortostatisk hypotoni.

  Hyperprolaktinemi vilket kan leda till galaktorre, gynekomasti, amenorre samt impotens har rapporterats för läkemedel i gruppen fentiaziner.

  Överdosering

  Toxicitet: 20 mg till 2½-åring och 40 mg till 3-åring gav lindrig, 50-70 mg till 6 månaders barn, 160 mg till 4-åring samt 300 mg till 7-åring som ventrikeltömts gav måttlig intoxikation. 6 g till vuxen gav efter ventrikeltömning måttlig till allvarlig intoxikation. 0,8-1,2 g respektive 2 g tillsammans med alkohol till vuxna gav allvarlig intoxikation.

  Symtom: Ger främst olika grader av CNS-depression från trötthet, somnolens till djup medvetslöshet. Sinustakykardi kan förekomma men påverkan på cirkulationen är ofta ringa.

  Förlängd QT-tid och fall av allvarliga arytmier med dödlig utgång har beskrivits vid överdosering av fentiaziner.

  Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Upprepade doser av kol är ej av värde. Övervakning av främst medvetandegrad och andning.

  Farmakodynamik

  Alimemazin är ett fentiazinderivat i gruppen högdosneuroleptika med sedativa och histaminantagonistiska egenskaper. Autonoma nervsystemets funktioner, cirkulation och respiration påverkas endast i ringa grad. Alimemazin har antikolinerg effekt. Alimemazin saknar tillvänjningsrisk. Effekten av hypnotika, analgetika och anestetika potentieras av alimemazin.

  Innehåll

  1 tablett 5 mg innehåller: Alimemazintartrat motsvarande alimemazin 5 mg, laktosmonohydrat 86 mg, vetestärkelse (gluten) 43 mg, kolloidal vattenhaltig kiseldioxid, kolloidal vattenfri kiseldioxid, butylacetylricinoleat, magnesiumstearat, zein, färgämne (erytrosin E 127).

  1 ml orala droppar 40 mg/ml innehåller: Alimemazintartrat motsvarande alimemazin 40 mg, sackaros 160 mg, smakämnen (spearmintolja, pepparmintolja), sackarinnatrium 2 mg, vattenfri citronsyra, makrogolglycerolhydroxistearat, glycerol 85%, renat vatten till 1 ml.

  Miljöpåverkan

  Alimemazin

  Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av alimemazin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

  Nedbrytning: Alimemazin är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Alimemazin har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Tabletter: Theralen kan dosdispenseras på apotek. Hållbarheten är då 6 månader.

  Orala droppar: Flaskan bör återförslutas direkt efter användning. Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).

  Förpackningsinformation

  Theralen®
  Filmdragerad tablett 5 mg (rosa, rund, med skåra, märkt T, 8 mm)
  100 tablett(er) burk, 53:91, F
  Orala droppar, lösning 40 mg/ml (klar, ljusgul, med doft av spearmint/pepparmint)
  50 milliliter flaska, 120:02, F