Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Läkemedel och barn – guide till information i Läkemedelsboken

Under avsnittsrubriken Pediatrik har de specifika barnkapitlen, nämligen Krav vid utveckling av läkemedel till barn, Läkemedelsbehandling till barn, Vanliga problem under småbarnsåren, samt Vaccination av barn och ungdomar, samlats.

I vissa av de övriga terapikapitlen finns särskilda avsnitt om läkemedelsbehandling av barn vilka redovisas i Tabell 1. Utöver detta har behovet av information om läkemedel till barn tagits i särskilt beaktande i flera andra terapikapitel i LB.

För vidare läsning

Läkemedelsverkets information om frågor som rör läkemedelsbehandling av barn är samlad under rubriken Barn och läkemedel på verkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.

Pediatriska vårdprogram och PM kan hämtas från Svenska Barnläkar­föreningens webbplats, www.blf.net


En annan värdefull informations­källa på Internet är Barnhälso­vårdens ”Rikshandboken”, www.rikshandboken-bhv.se.

 1. Norgren S, Ludvigsson JF, Norman M, red. Akut
  pediatrik. Stockholm: Liber AB; 2010.
  ISBN 9789147094028.
 2. Moëll C, Gustafsson J. Pediatrik, bok med eLabb.
  1:a uppl. Liber; 2011. ISBN 9789147103454.
 3. Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T, red.
  Barnmedicin. 4:e uppl. Studentlitteratur AB;
  2012. ISBN 9144076096.
 4. Kliegman RM, Stanton B, St. Geme J, Schor NF,
  Behrman RE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics –
  Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online
  Features and Print, 19:e uppl. Philadelphia:
  Saunders; 2011. ISBN 9781437707557.
 5. Mcintosch N, Helms PJ, Smyth RL, Stuart L, red.
  Forfar & Arneil's Textbook of Pediatrics 7:e uppl.
  Churchill Livingstone; 2008. ISBN 9780443103964.