Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Uppdaterade kapitel

2015-03-04 09:00

1. Sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm

Nyhet från Läkemedelsverket: Ny rekommendation för användning av domperidon, 2014-03-07, www.lakemedelsverket.se

Under rubriken: Behandling vid funktionell dyspepsi

Texten om behandling med prokinetiska medel inklusive domperidon har utgått.

Under rubriken: Prokinetiska läkemedel

Ett stycke om domperidon har tillförts.

2. Inflammatoriska tarmsjukdomar

Ny fotnot för prednisolon

Nyhet från Läkemedelsverket publicerad 2014-09-03: Pred-Clysma rektallösning avregistreras, www.lakemedelsverket.se

3. Kolorektala sjukdomar

Ny fotnot för prednisolon

Nyhet från Läkemedelsverket publicerad 2014-09-03: Pred-Clysma rektallösning avregistreras, www.lakemedelsverket.se

4. Vaccination av barn och ungdomar

Under rubriken: Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Uppdaterad text om korsskydd. 

Ny fotnot om att vaccin mot HPV ska ges i två doser, SOSFS 2006:22 ändrad SOSFS 2014:15, gäller från årsskiftet 2014/2015, www.socialstyrelsen.se.

5. Hjärtrytmrubbningar

Under rubriken: Förmaksflimmer och tromboembolism

Texten i stycket om trombinhämmare och faktor X-hämmare har uppdaterats med anledning av Socialstyrelsens remissversion av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård som kom ut i januari 2015, www.socialstyrelsen.se

6. Hypertoni

Ny fotnot för kapitlets rubrik

Läkemedelsverket kom 2014-06-24 ut med en ny behandlingsrekommendation “Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel”, www.lakemedelsverket.se

7. Perifera artärsjukdomar

Ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket “Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel” publicerad 2014-06-24, www.lakemedelsverket.se

Faktaruta 5 om riskfaktorbehandling är uppdaterad.

Ny fotnot för rubriken Läkemedelsbehandling

För detaljerad genomgång av lämpligaste förebyggande läkemedelsbehandling vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation “Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel” publicerad 2014-06-24, www.lakemedelsverket.se.

Under rubriken: Blodtrycksbehandling

Blodtryckssänkningen vid diabetes är ändrad.

8. Bensår, fotsår hos diabetiker och trycksår

Ny fotnot för rubriken Behandling av svårläkta sår

Se även SBU:s rapport “Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt”. Publicerad 2014-08-26. www.sbu.se

Ny fotnot för rubriken Trycksår

Se även International pressure ulcer guidelines. Publicerade i september 2014. http://international-pressure-ulcer-guidelines.myshopify.com

Under rubriken: Referenser

De två referenserna ovan har lagts till.

9. Diabetes mellitus

Ny fotnot för kapitlets rubrik

Läkemedelsverket kom 2014-06-24 ut med nya behandlingsrekommendationer “Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel” som innehåller ett avsnitt om modeller för riskskattning vid diabetes, www.lakemedelsverket.se. Socialstyrelsen kom i juni 2014 ut med preliminära Nationella riktlinjer för diabetesvård, Stöd för styrning och ledning, www.socialstyrelsen.se.

Under rubriken: För vidare läsning

Två nya referenser: 

50.Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;255:20–33. www.lakemedelsverket.se

51.Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Preliminär version. Socialstyrelsen; 2014. Artikelnummer 2014-6-19. www.socialstyrelsen.se

10. Osteoporos och frakturprevention

Ny fotnot för rubriken Kalcium och vitamin D

“D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs" publicerad 2014-07-29, www.lakartidningen.se

Under rubriken: Bisfosfonater

Ny referens 18, se nedan.

Under rubriken: Referenser

Ny referens:

18.Schilcher J1, Koeppen V, Aspenberg P, Michaelsson K. Risk of atypical femoral fracture during and after bisphosphonate use. N Engl J Med. 2014;371:974–6.

11. Smärta och smärtbehandling

Ny fotnot för ibuprofen

Nyhet från Läkemedelsverket publicerad 2014-10-24: Ibuprofen kan användas för smärta och feber hos barn, www.lakemedelsverket.se.

12. Epilepsi

Ny fotnot för valproat

Nyhet från Läkemedelsverket publicerad 2014-10-13 och uppdaterad 2014-11-26: PRAC rekommenderar ytterligare begränsning för användning av valproat hos kvinnor och flickor. www.lakemedelsverket.se.

13. Trafik, riskfyllt arbete och läkemedel

Under rubriken Oxikodon

Tidigare fel dos av oxikodon har korrigerats och den berörda meningen är nu som följer: 

Oxikodon (5 mg oxikodon med paracetamol upp till 12 tabletter/dag) gav efter 90 dagars behandling ingen försämring eller förbättring av kognitionen på gruppnivå och i de enskilda fall där försämring sågs fanns huvudsakligen äldre.”